Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hirama, Turo pavapavana, ese gwaukau taudia na David dekena e siaidia; bona sida audia, bona nadi iḡaukaralaidia taudia, bona kamuta taudia, iena ruma auta bae haginia totona.
2Bena David lalona e parara, Iehova ese ia vada e haginia, Israel pavapavana, bona ena basileia danu vada e hadaea herea, ena orea taudia Israel bagudiai.
3David ese hahine haida ma e adavadia Ierusalem ai, bona natuna mamaruanedia bona natuna hahinedia haida e havaradia.
4Natuna Ierusalem ai e havaradia taudia ladadia bini: Samua, Sobab, Natan, Solomon,
5Ibihara, Elisua, Elpelete,
6Noga, Nefeg, Iafia,
7Elisama, Beliada, Elifelete.
8Filistia taudia na e kamonai David vada e horoa, Israel idoinai pavapavana; bena Filistia taudia iboudiai na David itahuna e dae ela. David e kamonai, bena e raka lasi, baine tuari henidia.
9Filistia taudia na vada ema, Refaim kourana taudia tuari e lasi henidia.
10Bena David ese Dirava e nanadaia, eto, Bainala, Filistia taudia baina tuari henidia a? Imagu ai bavatodia eiava? Iehova ese e hamaoroa, eto, Aola, lau ese oi imamu ai baina atodia.
11Bena ia na Baal-perasimi ela; unuseni ai David ese e hadareredia. David eto, Dirava ese inaigu na lau imagu amo vada e haheḡiḡidia dobi, abata ese ḡau ta bema ḡiḡia dobi na heto. Una dainai una gabu ladana e hatoamu Baal-perasimi.
12Edia kaivakuku diravadia na unuseni ai e rakatanidia; bena David na e haheḡani, bena e doudia.
13Filistia taudia ese koura taudia tuan ma e lasi henidia.
14Bena David ese Dirava ma e nanadaia lou negana ai, Dirava ese e hamaoroa, eto, Basio gavadia; ba raka heḡeḡe, baka audia italaidia amo ba mai henidia.
15Bena reḡe ta baka audia dondia ai ba kamonai, e kara tuari taudia e raka hanaimu na heheto, vada ba raka lasi, ba tuari henidia; badina be Dirava vada e raka lasi guna oi vairamu ai, Filistia edia tuari taudia irahu-masedia totona.
16Bena David ese Dirava ena haheḡani heḡereḡerena e karaia; bena Filistia taudia e rahudia mase, Gibeon amo ela bona Gesere.
17Bena David harina na tano iboudiai e piua rohoroho, bona Iehova ese ia garina igari-henina e havaraia, bese iboudiai ediai.