Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya nagpadala si Haring Hiram sa Tyre ug mga mensahero ngadto kang David, lakip ang mga kahoy nga sedro, mga panday, ug mga mason. Nagtukod sila ug balay alang kaniya.
2Nahibaloan ni David nga gipili siya ni Yahweh isip hari sa tibuok Israel, ug tungod niana gibayaw ang iyang gingharian alang sa kaayohan sa iyang katawhan sa Israel.
3Sa Jerusalem, nangasawa ug daghan si David, ug nahimong amahan sa daghang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye.
4Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga natawo sa Jerusalem: si Shamua, si Shobab, si Natan, si Solomon,
5si Ibhar, si Elishua, si Elpelet,
6si Noga, si Nefeg, si Jafia,
7si Elishama, si Beeliada, ug si Elifelet.
8Karon sa dihang nahibaloan sa mga Filistihanon nga gidihogan si David ingon nga hari sa tibuok Israel, migawas silang tanan ug gipangita siya. Apan nahibaloan kini ni David ug migawas aron makigbatok kanila.
9Karon miabot ang mga Filistihanon ug misulong sa Walog sa Refaim.
10Unya nangayo ug pakitabang si David ngadto sa Dios. Miingon siya, “Kinahanglan bang sulongon ko ang mga Filistihanon? Ihatag mo ba ang kadaogan batok kanila?” Ug miingon si Yahweh ngadto kaniya, “Sulonga, tungod kay itugyan ko sila diha kanimo.”
11Busa miadto sila sa Baal Perazim, ug didto gibuntog niya sila. Unya nagpahayag siya, “Gibanlas ni Yahweh ang akong mga kaaway pinaagi sa akong kamot sama sa haguros nga baha sa tubig.” Busa nahimong Baal Perazim ang ngalan nianang dapita.
12Gisalikway sa mga Filistihanon ang ilang mga diosdios didto, ug naghatag ug mando si David nga kinahanglan pagasunogon kini.
13Unya gisulong na usab sa mga Filistihanon ang maong walog.
14Busa nangayo pag-usab ug pakitabang si David ngadto sa Dios. Miingon ang Dios ngadto kaniya, “Kinahanglan dili mo sila sulongon sa ilang atubangan, apan paliboti hinuon sila ug adto kanila taliwala sa mga kahoy nga balsamo.
15Sa dihang madunggan ninyo ang tingog nga nagmartsa pinaagi sa hangin nga mohuyop taliwala sa mga kahoy nga balsamo, unya sulonga dayon sila uban sa puwersa. Buhata kini tungod kay ang Dios ang nag-una kaninyo sa pagsulong sa kasundalohan sa mga Filistihanon.”
16Busa gibuhat ni David kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. Gibuntog niya ang kasundalohan sa Filistihanon gikan sa Gibeon hangtod sa Gezer.
17Unya mikaylap sa tibuok kayutaan ang pagkabantogan ni David, ug gihimo ni Yahweh nga mahadlok kaniya ang tibuok kanasoran.