Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xiiroosa Kawoi Kiiraami Daawitayyo asata kiittiis. Kiitettida asatuura keettaa keexxanaadan zigaa mudettaanne qassi shuchchaa massiyaageetanne anaaxeta ayyo yeddiis.
2GODAI Israa7eela bolli a kawo oottidi essidoogaanne ba asaa Israa7eela gishshau, a kawotettaa xoqqu oottidi bonchchidoogaa Daawiti eriis.
3Hegaappe guyyiyan, Daawiti Yerusalaamen hara maccaasaa gujji ekkidi, attuma naatanne macca naata yeliis.
4Daawiti Yerusalaamen yelido attuma naati SHaamu7a, SHobaaba, Naataana, Solomona,
5Yibihaara, Elishuu7a, Elppaaleexa,
6Nogaaha, Nefega, Yaafi7a,
7Elishamaa7a, Be7eliyaadanne Elifeleexa.
8Daawiti Israa7eela ubbaa bolli kawo gididi tiyettidoogaa Pilisxxeema asai siyido wode, eti ubbai Daawita koyanau kiyidosona. Daawiti eti kiyidoogaa siyidi, etaara olettanau kiyiis.
9Pilisxxeema asai Rafaima Wombbaa yiidi bonqqidosona.
10Daawiti Xoossaa, “Taani baada Pilisxxeemata oloo? Neeni eta taayyo aatta immuutee?” yaagidi oichchiis. Oichchin GODAI a, “Baada ola. Taani eta neeyyo aatta immana” yaagiis.
11Yaagin Daawitinne a asai Ba7aali-Paraaxiima giyoosaa biidi, yan eta xoonidosona. Xoonin Daawiti, “Haattaa di7oi xuussi kanttiyoogaadan Xoossai ta morkketu giddoora tana kanttissiis” yaagiis. Hegaa gishshau, he sohuwaa sunttai Ba7aali-Paraaxiima geetettiis.
12Pilisxxeemati bantta eeqata he sohuwan yeggidi biidosona. Yaatin Daawiti azazidi, eta eeqata taman xuugissiis.
13Pilisxxeema asati naa77anttuwaakka ha wombbaa simmi yiidi bonqqidosona.
14Bonqqin Daawiti Xoossaa naa77anttuwaakka oichchiis. Oichchin Xoossai a, “Neeni eta geeduwaa booppa. Eta guyyeera yuuya aadhdhada ettaappe sintta baggaara olanau giiga.
15Ettaa huuphiyan salppiyaa cenggurssaa neeni siyiyo wode, olanau kiya. Aissi giikko, hegee Pilisxxeema olanchchata shocanau Xoossai neeppe sinttau aadhdhiis giyoogaa” yaagiis.
16Xoossai azazidoogaadan Daawiti oottiis. Gabaa7oonappe biidi Gezeera gakkanaashin, Israa7eela asai Pilisxxeema olanchchata woriis.
17Hegaappe guyyiyan, Daawita woree biittaa ubbaa gakkiis. Kawotettati ubbai Daawitayyo yayyanaadan GODAI oottiis.