Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tii kí Hilaũ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidiwa ń sɛdɛ líↄ ń gbɛ̀'ãnaↄ ń li'ãnaↄ kpɛdↄiɛ̀.
2Ɔ̃ Davidi dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii a kpa Isailiↄ kía ũɛ, mɛ́ à a kpala kã̀fĩɛ maamaa, kɛ́ Isailiↄ dɛ Luapi gbɛ̃́ↄ ũ yã́i.
3Davidi ɛ̀a nↄeↄ sɛ̀ Yelusalɛũ lↄ, ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ ì'ińnↄ.
4Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ à ń í Yelusalɛũpiↄ tↄ́n kɛ: Samua, Sobabu, Natã, Salomↄↄ,
5Ibaa, Ɛlisua, Ɛlifele,
6Nↄga, Nɛfɛgi, Yafia,
7Ɛlisama, Ɛliada ń Ɛlifeleo.
8Kɛ́ Filitɛ̃ↄ mà wà Davidi kpà Isaili bui píi kía ũ, ↄ̃ ampii aa gɛ̀ lɛ́ aà wɛ. Kɛ́ Davidi a baomà, ↄ̃ à gɛ̀ daińlɛ.
9Filitɛ̃ↄ mↄ̀ lɛ̀lɛ Lefai guzulɛdeↄwa,
10ↄ̃ Davidi gbɛ̀a Luawa à mɛ̀: Mà gɛ́ lɛ́lɛi Filitɛ̃ↄwa, ńyↄ̃ ń namɛɛ ma ↄzĩa? Dii wèwà à mɛ̀: Gɛ́, má ń nanɛ n ↄzĩ.
11Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ gɛ̀ Baali Pelaziũ, ↄ̃ à zĩblèmá we. Davidi mɛ̀: Lua dↄ̀aamɛɛ à bↄ̀ mↄ̀ ma ibɛɛↄwa ń gbãao, lá í ì gufↄ̃ bùiwa. Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Baali Pelaziũ.
12Filitɛ̃ↄ ń tã́aↄ tò we, ↄ̃ Davidi mɛ̀ wà kpasa.
13Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ ɛ̀a mↄ̀ lɛ̀lɛ Lefai guzulɛdeↄwa lↄ.
14Ɔ̃ Davidi ɛ̀a gbɛ̀a Luawa lↄ. Lua wèwà à mɛ̀: Ńsu gɛ́má súsuo. Liańzi, ní lɛ́lɛmá bↄaa ń kpɛ̃̀ kpɛ́o.
15Tó a táa'okĩi mà lípiↄ mia, à bↄmá ń zĩo, asa ma bↄ dↄaaɛ́n we, kɛ́ mà zĩble Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄwa yã́i.
16Davidi kɛ̀ màa lá Lua òɛwa, ↄ̃ aa zĩblè Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄwa za Gabaↄ̃ↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Gɛzɛɛwa.
17Davidi tↄ́ lì bùsuↄla píi, ↄ̃ Dii tò bui píi vĩakɛ̀ɛ̀.