Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hirama, Turo ena king, ese hesiai taudia Davida dekenai ia siaia, bona sida audia bona kamuta taudia, bona nadi koroa taudia danu. Vadaeni idia ese Davida ena ruma badana ta idia haginia.
2Bona Davida ena lalona ia kehoa, ia diba Lohiabada ese Israela ena king dagi dekenai ia haginia vadaeni. Bona ia diba Lohiabada ese iena basileia ia hanamoa momokani, basileia taudia be iena bese taudia Israela dainai.
3Vadaeni unuseni, Ierusalema dekenai, Davida ese hahine haida ma ia adavaia. Bona iena natuna tau bona natuna hahine haida ma idia vara.
4Iena natuna, Ierusalema dekenai idia vara be inai: Samua, Sobada, Natana, Solomona.
5Ibihara, Elisua, Elepelete,
6Noga, Nepege, Iapia,
7Elisama, Beliada, bona Elipelete.
8Pilistia taudia idia kamonai Davida be idia hasiahua vadaeni, Israela ibounai ena king. Vadaeni Pilistia taudia ibounai idia toreisi, Davida idia tahua. To Davida be ia kamonai, vadaeni ia bona iena tuari taudia idia raka lao, Pilistia taudia do idia koua totona.
9Pilistia taudia be Repaima Koura dekenai idia ginidae, bona unai gabu taudia dekenai idia tuari henia hamatamaia.
10Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Do lau lao, Pilistia taudia do lau tuari henia, o lasi? Oi ese kwalimu lau dekenai do oi henia, o lasi?” Lohiabada ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Oibe, oi lao, oi dekenai kwalimu do lau henia momokani.”
11Unai dainai Davida be Bala Perasimi dekenai ia lao, bona unuseni ia ese Pilistia taudia ia halusia. Davida ia gwau, “Lohiabada ese lau dekenai idia dagedage taudia ia makohia momokani, abata ese gau momo ia hamakohia bamona.” Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa, “Bala Perasimi.”
12Pilistia taudia idia heau neganai, edia kaivakuku be unai gabu dekenai idia rakatania, vadaeni Davida ese ia oda henidia, bona unai kaivakuku idia gabua ore.
13Pilistia taudia be idia mai lou, Repaima Koura ma idia tuari henia lou.
14To Davida ese Lohiabada ma ia nanadaia lou, bona Lohiabada ese ia haere, ia gwau, “Unuseni do umui lao lasi, to idia do umui raka hagegea, bona edia murina kahana dekena amo do umui tuari henidia, susu audia kahirakahira.
15Vadaeni, regerege ta unai susu audia edia ataiai do umui kamonai, tuari taudia idia raka hanaia ena regena bamona. Unai regerege ia vara neganai do umui raka haraga bona Pilistia taudia do umui tuari henidia, badina lau be umui emui vairana dekenai do lau lao, Pilistia taudia do lau halusia momokani.”
16Davida ese Lohiabada ena oda hegeregerena ia karaia, vadaeni ia ese Pilistia taudia ia alaia mase, Gibeona dekena amo ela bona Gesere.
17Vadaeni Davida ena goada sivaraina be tano kahana ibounai dekenai idia gwauraia loaloa, bona Lohiabada ese Davida ia hasiahua, vadaeni bese ibounai be ia dekenai idia gari.