Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tire taan mangan Xurami yi xɛrane rasiga Dawuda ma, e nun suman wudin nun kamudɛrɛne nun gɛmɛ masonle manga banxin tideni Dawuda xa.
2Dawuda yi a kolon a Alatala yatin nan a findixi mangan na Isirayila xun na. A a kolon, Ala luma a mangayaan yitɛ a yamana Isirayila nan ma fe ra.
3Dawuda yi ɲaxalan gbɛtɛye dɔxɔ Yerusalɛn yi. A mɔn yi dii xɛmɛne nun dii tɛmɛne sɔtɔ.
4Naxanye sɔtɔ a xa Yerusalɛn yi, ne xinle ni itoe ra: Samuwa nun Sobaba nun Natan nun Sulemani
5nun Yibixari nun Elisuwa nun Elipeleti nun
6Noga nun Nefegi nun Yafiya nun
7Elisama nun Beeliyada e nun Elifeleti.
8Filisitine yi a mɛ a Dawuda bata yi findi mangan na Isirayila birin xun na, e birin yi siga a fendeni. Dawuda yi na mɛ, a yi mini e yɛɛ ra.
9Filisitine yi fa yɛngɛni Refa lanbanni.
10Dawuda yi Ala maxɔdin, a naxa, “N xa siga Filisitine xili ma ba? I e soɛ n yii ba?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Siga, n ne soma nɛn i yii.”
11Nayi, Dawuda nun a sofane yi siga Baali-Perasimi yi, e sa Filisitine nɔ yɛngɛni. Dawuda yi a fala, a naxa, “Ala bata n yaxune raxuya ayi n yɛɛ ra, alo fufaan gbiligbinla kalan kii naxan yi.” Nanara, e mɛnna xili sa Baali-Perasimi.
12Filisitine yi e suxurene rabeɲin mɛnni, Dawuda yi yamarin fi a e xa gan.
13Filisitine mɔn yi fa yɛngɛ sodeni Refa lanbanni.
14Dawuda mɔn yi Ala maxɔdin. Ala yi a yabi, a naxa, “I nama siga e yɛtagi, koni e mabilin, i siga han xɛɲɛxɛɲɛnne sa dɛnaxan yi. I sa dɔxɔ e yɛɛ ra mɛnni.
15I na sigati xuiin mɛ wudine kondenne yi, i keli e yɛngɛdeni, bayo Ala nan tima i yɛɛ ra, a Filisiti ganla nɔ i xa.”
16Dawuda yi a liga alo Ala a yamari kii naxan yi. E yi Filisitine yɛngɛ keli Gabayon yi sa dɔxɔ Geseri ra.
17Nayi, Dawuda yi xinla sɔtɔ yamanane birin yi. Alatala yi a liga siyane birin yi gaxu Dawuda yɛɛ ra.