Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dutun te nehuna he andew te ike-12 he vulan, dutun te ike-12 he tuig te kegkevihaǥa kenami, migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
2“Sikew is etew, penhulùhulù ka mehitenged te Faraon he hadì te Ehipto. Ne keǥiya nu heini ziyà te kandin: Mid-isip nu he iring ka te erimaung he ibpedleleyunè din dà te edhipanew is menge nasyun. Piru iyan benar is iring ke zà te vuaya he ed-en-enunung diyà te wahig nu. Edsimbeǥen nu te paa nu is wahig ne egkeleveg heini.
3Guntaan, iyan heini egkeǥiyen te Nengazen he MEGBEVAYÀ diyà te kenikew: Edhingutelen ku sikew te puket ne ibpeǥaun ku sikew te mahabet he menge etew.
4Idtimbag ku sikew ziyà te tanà ne ibpekaan ku sikew te menge tagbis wey te leew he menge langgam.
5Ibpeyapat ku is menge sapù nu ziyà te menge vuvungan wey menge suǥud.
6Ibpetudè ku is lengesa nu ziyà te tanà wey ziyà te menge vuntud wey veyeey te menge wahig.
7Emun igkaawè ku en sikew, ed-elangan ku te ǥapun is langit, ne kenè en ebpekeveǥey te kerayag is menge vituen, wey is andew wey vulan.
8Ibpemerusirem ku is langun he edsiǥa ziyà te langit. Umbe ebmerusirem is tivuuk he nasyun. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
9“Egkeǥiyaǥiya is menge etew ziyà te menge nasyun he wazè nu mekilala emun timpu en te kedèdeeti ku kenikew.
10Ibpelihandek ku ziyà te mahabet he menge nasyun is egkehitavù kenikew, ne elin en egkerkeren te kegkahandek is menge hadì dan. Egkerkeren te kegkeherati is kada sevaha kandan emun idsiwer ku en is ispada ku ziyà te etuvangan dan dutun te timpu te kegkezeeti nu.
11Siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, egkaǥi a he kenè ebpekeuram kenikew is ispada te hadì te Babilonia.
12Ibpeǥerè ku is ginsekupan nu pinaaǥi te ispada te mekeǥeǥehem he menge etew he kinemepesipelahan kenà te langun he menge etew ziyà te menge nasyun. Edèdeetan dan is langun he menge etew ziyà te Ehipto ragkes is menge vutang he impahambug dan.
13Egeraan ku is langun he menge uyaǥen diyà te Ehipto he ebpemenabtab diyà te uvey te zekelà he wahig. Umbe wazè en etew wey uyaǥen he edleveg duen te wahig.
14Ne ibpemetingew ku is wahig diyà te Ehipto, ne edtudà heini he henduen be te lana. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
15Dutun te timpu te kedhimuwa ku te Ehipto he mekevulungbulung, wey kedèdeeti ku te langun he netaǥù kayi ragkes is menge meǥinged, egketuenan dan he iyan a Nengazen.
16“Iyan haazà penhulùhulù te menge meǥinged diyà te menge nasyun para te Ehipto wey te langun he menge meǥinged kayi. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”
17Ne te ike-15 he andew te iyan ded he vulan wey tuig, migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
18“Sikew is etew, ikeseeng nu is menge meǥinged diyà te Ehipto wey is menge meǥinged diyà te zuma he mekeǥeǥehem he menge nasyun. Su idtimbag ku sikandan diyà te zizalem te tanà duma zuen te nemematey en.

19Keǥiyi nu sikandan te, ‘Edlavew kew ve te zuma? Idtimbag kew zaan diyà te zizalem duma te menge wazà medtuu te Megbevayà
20he nemematey te tebek.’ Egkezeetan is menge Ehiptohanen su naandam en is ispada te menge kuntada he idhimatey kandan. Eguyuzen is Ehipto wey is menge etew kayi pehendiyà te kezeetan.
21Diyà te lugar te menge minatey, igalewǥalew te mekeǥeǥehem he menge pengulu is tig-Ehipto wey is menge etew ziyà te menge nasyun he nekidsevaha kandan. Egkaǥi zan te, ‘Mibpenaug dan daan dini! Ne zuma zan en guntaan is menge wazà medtuu te Megbevayà he nemematey te tebek.’
22“Dutun daan is hadì te Asiria he neliǥuy te leveng te menge sundaru zin he nemematey te tebek. Diyà is menge leveng dan te kinezizeleman diyà te zizalem. Heini he menge etew, igkikinehendekà dengan sikandan te menge etew he nemematey en te tebek.
24“Dutun daan is hadì te Elam. Neliǥuy is leveng din te menge leveng te menge etew zin. Pudu sikandan minatey te tebek. Nenaug sikandan diyà te lugar te menge minatey duma zuen te zuma he wazà medtuu te Megbevayà. Hein uuyag dan pa igkikinehendekà sikandan te menge etew. Piru ǥuntaan nepeel-elezan sikandan duma zuen te nemematey.
25Duen dutun lugar he para zuen te hadì te Elam duma te menge minatey te tebek. Neliǥuy is leveng din te menge leveng te menge etew zin. Mibpematey te tebek sikandan is langun he wazà medtuu te Megbevayà. Uya, igkikinehendekà sikandan te menge etew hein uuyag dan pa, piru ǥuntaan nepeel-elezan sikandan wey neketetayhad duma te nemematey te tebek.
26“Dutun daan is hadì te Meshec wey hadì te Tubal. Neliǥuy is menge leveng dan te menge leveng te menge etew zan. Pudu sikandan wazà medtuu te Megbevayà, ne mibpematey sikandan te tebek. Igkikinehendekà sikandan hein uuyag dan pa.
27Piru nemematey sikandan he wazà meveǥayi te dungganen he kedleveng iring te ventuǥan he menge etew he wazà medtuu te Megbevayà, te kedlevenga kandan diyà te ulunan dan is menge ispada zan ne ziyà te kumeng dan is kelasag dan. Heini he menge etew nemematey te tebek, su igkikinehendekè sikandan hein uuyag dan pa.
28“Ne sikew is hadì te Ehipto, egkezeetan ka zaan wey ebpeketetayhad duma te menge wazà medtuu te Megbevayà he nemematey te tebek.
29“Dutun daan te lugar te menge minatey is hadì te Edom wey is langun he menge upisyal zin. Gemhanan dengan sikandan, piru ǥuntaan neketetayhad dan duma te menge wazà medtuu te Megbevayà he nemematey te tebek.
30“Dutun daan is langun he menge upisyal te menge lugar he zapit te dizaya wey is menge tig-Sidon. Su hein uuyag pa sikandan mibpelinandek dan daan is menge etew ziyà te kandan. Gemhanan daan sikandan dengan, piru guntaan nibpeel-elzan sikandan wey nemekererey-as diyà te lugar te menge minatey zuma te wazà medtuu te Megbevayà he nemematey te tebek.
31Emun egkaahà te hadì te Ehipto ziyà te iveyaan heini is nemematey, egkelipey sikandin wey is menge sundaru zin su kenè bes iyan dà sikandan minatey te tebek.
32Minsan ketau ku he ikahandek sikandan te menge etew hein uuyag dan pa, ebpatey zan wey ebpemeketetayhad duma te wazà medtuu kedì he nemematey te tebek. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”