Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ipan nopa achtohui tonali ipan metzti doce ipan toisraelita calendario quema Tanahuatijquet Joaquín yahuiyaya para 12 xihuit ica quiquixtijtoyaj huan quihuicatoyaj seyoc tali, TOTECO nechcamanalhui huan techilhui:
2“Tacat, xihuica ni mijca huicat para nopa Faraón cati tanahuatía ipan tali Egipto huan xiquilhui ni camanali ten na para tijyolmelahuas cati ipantis: ‘Ta, tiFaraón, timoilhuía tiitztoc quej se león cati sanoc motantoc huan tahuel quipiya chicahualisti. Quej nopa timoilhuía para tali Egipto nelía quipiya miyac chicahualisti tatajco ten nochi sequinoc talme. Pero ta san tieli quej se hueyi cocodrilo cati itztoc iteno nopa hueyat Nilo huan ica iyacatzol quimomolotza nopa at huan ica iicxihua quichihua tetetztic.
3“ ‘Huajca quej ni na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua: Na nihualas ica miyac masehualme ten miyac talme huan nimitzmajcahuilis nomata huan nimitzmasiltis.
4Nimitzquixtis ten nopa at huan nimitztalis ipan huactoc tali para ximiqui. Huan nijchihuas para nochi totome cati patantinemij ajacatipa ma moquetzaca mopani huan nopa tapiyalme cati nejnemij talchi ma quicuaca monacayo hasta ixhuise.
5Huan monacayo huan moomiyohua niquijtzelos ipan nochi tepeme huan nochi tamayamit.
6Nijchihuas ma xoloni ica moeso nopa tali campa ta tiitztoc ica momasehualhua. Huan mosemanas amoeso hasta quitemitis hueyame huan ajsis hasta ipan nochi tepeme.
7Huan quema nimitzixpolihuiltis ihuaya motal, niquixtzacuas ilhuicacti para ma amo nesi. Huan nijchihuas para sitalime ma amo taahuica. Huan ne tonati niquixtzacuas ica se mixti huan nijchihuas ne metzti para ma amo taahui.
8Quena, quema nimitztatzacuiltis, nijsehuis nochi tamanti cati más chicahuac taahuíaj ipan ilhuicac. Huan ipan nochi motal, oncas san tzintayohuilot. Quej nopa na, niDIOS Cati Nijpiya Nochi Tanahuatili, niquijtohua.
9“ ‘Huan quema nimitztzontamiltis inihuaya cati itztoque ipan motal, nijhuicas camanali ten cati panoc hasta masehualme ipan campa hueli talme cati amo quema tiquinixmajtoya. Huan inijuanti nojquiya, mocuesose ipan iniyolo.
10Quena, nijchihuas para se hueyi majmajti ma quinajsi miyac masehualme ipan miyac talme por nochi cati nimechchihuili ipan nopa tonal. Huan inintanahuatijcahua miyac masehualme huihuipicase quema nijquixtis nomacheta cati petani huan nitatzohuitequis iniixpa. Quena, momajmatise miyac por ininemilis ipan nopa tonali quema nimitztzontamiltis inihuaya momasehualhua.
11“ ‘Pampa na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua: Hualas nopa tanahuatijquet ten tali Babilonia para amechtehuis ica macheta.
12Nimechtzontamiltis ica nopa soldados ten tali Babilonia cati más quipiyaj chicahualisti huan más mosisiníaj ten nochi sequinoc ipan taltipacti. Quitamisosolose nochi tamanti cati ica anmohueyimatiyayaj ipan tali Egipto huan quintzontamiltise nochi momasehualhua.
13Niquintzontamiltis nochi amohuacaxhua huan amocahuayojhua cati atij iteno nopa hueyat. Huan yon se tacat o tapiyali ayecmo quichihuas tetetztic nopa at ica iicxi.
14Huan huajca nopa at ipan nopa hueyat ipan tali Egipto elis tapajpactic. Oncas tasehuilisti huan nochi hueyame motalose ica yejyectzi huan elise alaxtic quej aceite. Quej nopa na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua.
15Huan quema nijtamisosolos tali Egipto huan niquixpolihuiltis nochi cati quipiya huan niquinmictis nochi momasehualhua, huajca anquimachilise para na, niDIOS.’
16“Ya ni se mijca huicat huan sihuame ipan nochi taltipacti huicase quema quichoquilise tali Egipto huan imasehualhua. Quej nopa na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua.”
17Ipan 15 itequi nopa metzti doce ipan toisraelita calendario quema yahuiyaya para 12 xihuit techhuicatoyaj, TOTECO nechcamanalhui huan techilhui:
18“Tacat, xiquinchoquili nopa masehualme ten tali Egipto huan nojquiya nopa masehualme cati ehuani ipan sequinoc talme cati nelía quipiyaj chicahualisti. Na niquintitanis ipan nopa tali cati más tatzinta campa miquilisti tanahuatía huan campa mocahuaj nochi mijcatzitzi. Xiquinhuicati ni mijca huicat:

19‘¡Ay Egipto ehuani! Anmoilhuiyayaj para más yejyectzi Egipto, que nochi sequinoc talme. Pero san tapic pampa ama anmiquise huan anyase hasta tatzinta, ipan nopa ostot ipan nopa tali campa miquilisti tanahuatía. Nopona anmocahuase inihuaya nopa masehualme cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti.’
20“Nopa egiptome huetzise mictoque san se quej nopa miyaqui masehualme cati miquij ipan tatehuilisti. Pampa nopa macheta ya eltoc xolot para quinmictise nochi Egipto ehuani.
21Huan nopona ipan nopa tali tatzinta, nopa tayacanani cati más quipiyaj chicahualisti quinhuihuiitase nopa tali Egipto ehuani huan nochi inintapalehuijcahua huan quiijtose: ‘Ya antemotoque para anmocahuase inihuaya tacame cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti huan masehualme ten miyac talme cati tahuel anquincualancaitayayaj.’
22“Nopona mocahuaj nopa tanahuatiani ten tali Asiria huan yahualtic quintalpachojtoque inisoldados cati mijque ipan tatehuilisti.
23Quintalpachojtoque ipan ostot cati eltoc hasta más tatzinta campa tanahuatía miquilisti. Huan yahualtic ten inijuanti quintalpachojtoque nopa masehualme cati quinpalehuiyayaj. Pero nochi inijuanti eliyayaj tacame cati más mosisiníaj huan tahuel temajmatíaj ipan taltipacti, pero ama ya mictoque inimaco inincualancaitacahua.
24“Nojquiya mocahuaj nopona nopa tanahuatiani ten tali Elam. Huan yahualtic mocahuaj inisoldados cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Ama ya ajsitoque nopona campa más huejcata ipan tali pampa quema itztoyaj ipan ni taltipacti quintaijyohuiltijque masehualme ipan miyac talme.
25Pero ama cati ehuani Elam mocahuaj nopona campa mijcatzitzi. Huan yahualtic quintalpachojtoque nochi inisoldados cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Quema itztoyaj ipan ni taltipacti, inijuanti quintemajmatijque miyac talme, pero ama huetztoque ica miyac pinahualisti ipan nopa ostot ipan nopa tali ten miquilisti.
26“Nojquiya mocahuaj nopona nopa tayacanani ten tali Mesec huan Tubal. Huan yahualtic ten inijuanti quintalpachojtoque inisoldados cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Nochi inijuanti tahuel mosisiniyayaj huan quintemajmatiyayaj miyac talme quema itztoyaj ipan taltipacti, pero ama nochi mictoque.
27Amo quintalpachojtoque ica miyac tatepanitacayot quej quichijque ica huejhueyi soldados huejcajquiya cati tahuel mosemacaque huan teipa mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Inijuanti quintalpachojque ihuaya inintepos. Quipixtoque macheta tatzinta ten inintzonteco huan inintepostzajca cati quinmanahui ipan tatehuilisti ipan inintacayo. Quej nopa quintalpachohuayayaj pampa quema itztoyaj ipan ni taltipacti quintemajmatijque nochi masehualme.
28“Huan nojquiya amojuanti antali Egipto ehuani anmocahuase ica amotacayohua postectoque inihuaya nopa sequinoc cati temotoque nopona tatzinta ica nopa sequinoc tacame cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti.
29“Nojquiya mocahuaj nopona nopa tayacanani huan tanahuatiani ten tali Edom. Masque quipiyayayaj tahuel miyac chicahualisti, ama nojquiya ya quintalpachojtoque tatajco ten nopa sequinoc cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Huan ya temoque ipan nopa hueyi ostot campa tanahuatía miquilisti.
30“Nojquiya temotoque nopona nochi nopa tayacanani ten nopa talme cati mocahuaj ica norte huan nochi nopa masehualme ten tali Sidón. Nochi inijuanti mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Huan masque quema itztoyaj ipan ni taltipacti tahuel mosisiniyayaj huan temajmatiyayaj, ama ya mocahuaj ica hueyi pinahualisti ipan nopa hueyi ostot campa tanahuatía miquilisti inihuaya nopa masehualme cati mijque ipan tatehuilisti.
31“Quema Tanahuatijquet Faraón ajsis nopona huan quinitas nochi nopa sequinoc, moyolchicahuas se quentzi pampa amo san yaya cati mijqui ipan tatehuilisti ica nochi isoldados. Quej nopa na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua.
32Huan masque nijchijqui para nopa Faraón ma temajmati ipan ni taltipacti, ama yaya huan nochi isoldados nojquiya mocahuaj tatajco nopa masehualme cati mijque ica pinahualisti quema sequinoc quintanque ipan tatehuilisti. Quej nopa na, niDIOS Cati Más Nijpiya Tanahuatili, niquijtohua.”