Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kuɛplade, a mↄ kuɛplade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛ̃nalɛ si Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ yã́ musu ǹ oɛ̀: Ni kɛ lán nↄ̀ↄmusuwa buiↄ guu, ń dɛ lán kwãsawa íↄ guuɛ. Ni kↄ̃dɛ n swaↄ guu, ni a í ya ń n gbáↄ, ní ↄ̃zↄ̃wà.
3Ma Dii Lua ma mɛ̀ zĩgↄ̃ dasiↄ kãaa, mí a bai kpanɛ, aai n ga n bↄ ma táalu guu.
4Mí n zu sɛ̃u mà n to tↄↄlɛ we, bãↄ i mↄ pɛpɛma ḿpii, sɛ̃̀anↄbↄↄ i n ble aa kã ḿpii.
5Má n báasi kálɛ gbɛ̀sĩsĩↄ musu, mí n guupↄↄ kↄ́lɛ guzulɛↄ pai.
6Má tó tↄↄlɛ ga ń n au pↄ́ bↄ̀lɛo, a gbɛ̀sĩsĩↄ le, i swaↄ pa.
7Tó ma n dɛ, má ↄku luabɛa, má tó saanaↄ siakũ. Má tó lou kúlɛ ĩatɛ̃wa, mɛ́ mↄvua a gupu lↄo.
8Luabɛ gupuakũnaↄ siakũ píiɛ, má tó gu kɛ síii n bùsuu. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
9Tó ma n kaalɛa baokpà buiↄnɛ, má tó gili gɛ̃ gbɛ̃́ dasipiↄgu, bùsu pↄ́ ń dↄ̃oↄ gbɛ̃́ↄ.
10Má tó n yã́ di dasiwa, an kíaↄ kã́ i sĩ n yã́i, tó ma a fɛ̃nda màlɛ n wɛ́ oi. N lɛ́lɛa gↄↄ an baade a lualua láasai a wɛ̃ni yã́i.
11Asa ma Dii Lua ma mɛ̀, Babɛli kía a mↄ lɛ́lɛma zĩ guuɛ.
12Má tó bui pãsĩ nɛgↄ̃naↄ n zĩgↄ̃ dasiↄ kwɛ́ ń ń fɛ̃ndaↄ. Aa Egipi zĩasɛa lɛsĩ midɛ, aai a zĩgↄ̃ dasiↄ tↄ̀lↄzↄ̃.
13Má a zu pↄ́ kú í saɛↄ míↄnzↄ̃ píiɛ, gbɛ̃nazĩna ge zu a ípi ya lↄo.
14A gbɛa má tó a í dↄdↄ, a swaↄ i táa'o lán nísiwa. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
15Tó ma Egipi kɛ̀ bɛzia ũ, mɛ́ ma a pↄ́ↄ pìliwà píi, tó ma gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ dɛ̀dɛ píi, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
16Wɛ̃nalɛ pↄ́ wa siɛ̀n we. Buiↄ nɛnↄɛnaↄ mɛ́ aa si Egipi ń a zĩgↄ̃ dasiↄ yã́ musu. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
17Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kuɛplade, a mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃ode zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
18Gbɛ̃nazĩn nɛ́, waiyookɛ Egipi zĩgↄ̃ dasiↄnɛ, ní ń kpá tↄↄlɛ nↄnau ń bui zↄ̃ↄↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ tá ɛ̀ zòolouↄ.

19Onɛ́, an maa dɛńla yã̀? Aa gɛ wúlɛ sãnu ń gyafↄↄdeↄ.
20Aa kwɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa gà zĩ guuↄ guu. Fɛ̃nda woa. Wà Egipi ń a zĩgↄ̃ dasiↄ gálɛ taò.
21Nɛgↄ̃n swana pↄ́ kú bɛdauↄ i o Egipi ń bui pↄ́ lɛdoũkɛ̀aànↄↄ yã́ musu aa mɛ̀: Aa mↄ̀ wùlɛ ń wá gyafↄↄde pↄ́ wa gaga zĩ guuↄ.
22Asili ku we ń a zĩgↄ̃ↄ píi, aà gbɛ̃́ pↄ́ gàga zĩ guupiↄ miaↄ liaaàzi píi.
23An miapiↄ ku ɛ̀ zòolo pↄ́ↄu, mɛ́ aà zĩgↄ̃piↄ lia aà miai. Gbɛ̃́ pↄ́ aa tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgupiↄ gàga zĩ guu ḿpii.
24Elaũ ku we. Aà zĩgↄ̃ dasi pↄ́ gàga zĩ guuↄ lia aà miai. Gbɛ̃́ pↄ́ aa tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgupiↄ tà gyafↄↄdeↄ kĩ́i tↄↄlɛ nↄnau. An gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i ń gbɛ̃́ pↄ́ tà ɛ̀ zòolo guuↄ.
25Wà wúlɛkĩi kɛ̀ɛ̀ gɛↄ guu, aà zĩgↄ̃ dasiↄ lia aà miai. Ampii gyafↄↄdeↄnɛ, aa gà zĩ guu. Lá pↄ́ aa tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgu, an gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i ń gbɛ̃́ pↄ́ aa tà ɛ̀ zòolo guuↄ. Elaũ wúlɛa gɛↄ guu.
26Mɛsɛki ń Tubalio ku we. An zĩgↄ̃ dasiↄ lia ń miaↄi. Ampii gyafↄↄdeↄnɛ. Aa gà zĩ guu, kɛ́ aa tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgu yã́i.
27Aa wúlɛa ń nɛgↄ̃n gyafↄↄde pↄ́ aa tà bɛdau ń ń zĩkabↄↄ. Wà ń fɛ̃ndaↄ kàlɛ ń mi zíɛ, wà ń sɛ̀ngbaoↄ kùlɛ ń gɛↄwa. Nɛgↄ̃napiↄ tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgu.
28Mpi sↄ̃ Falaↄ̃ↄ, ńyↄ̃ↄ ku wíwia gyafↄↄdepiↄ guuɛ. Ńyↄ̃ wúlɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gà zĩ guupiↄɛ.
29Ɛdↄũ ku we, aà kíaↄ ń aà kíabuiↄ. Baa ń ń nɛgↄ̃nkɛo aa kpagua ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gà zĩ guuↄɛ, aa wúlɛ ń gyafↄↄdeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ tá ɛ̀ zòolo guuↄɛ.
30Gugbãntoo gukpɛ oi kíaↄ ku we ḿpii ń Sidↄ̃deↄ píi. Baa kɛ́ sↄ̃ kɛ̃̀ gbɛ̃́ↄgu ń nɛgↄ̃nkɛ yã́i, aa tà gɛↄ guu ń wíoɛ, aa wúlɛa gyafↄↄdeↄ ũ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gà zĩ guuↄɛ. An gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i gbɛ̃́ pↄ́ aa tà ɛ̀ zòolo guuↄ ũ.
31Falaↄ̃ↄ a wɛsińlɛ, aà nↄ̀sɛ i níni aàpi ń a zĩgↄ̃ dasi pↄ́ aa gà zĩ guuↄ yã́ musu. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
32Má tò sↄ̃ kɛ̃̀ dṹnia gbɛ̃́ↄgu Falaↄ̃ↄ ń a zĩgↄ̃ dasiↄ yã́i, kási aa wúlɛ gyafↄↄdeↄ guu ń gbɛ̃́ pↄ́ gà zĩ guuↄɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.