Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fu nun firinden kike fu nun firinden xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, sunu sigin sa Misiran mangan xa. A fala a xa, i naxa: I luxi nɛn alo yata sɛnbɛmaan siyane tagi, alo ige yi sube magaxuxin fɔxɔ igeni, naxan a masiga tima a baa gbeeni. I i ya igene dunduma i sanne ra, i yi e walanne raxaɲɛ ayi.”
3“Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na n ma yalaan soma nɛn i xun na, nxu nun yama gbeen malanxina, e yi i bandun n ma yalaan na.
4N na i ratema nɛn xaren na, n yi i radin xɛɛne ma, n yi xɔline birin lu e dɔxɔ i fari, burunna subene birin yi lugo i suben na.
5N na i suben naxuyama ayi nɛn geyane fari, n yi lanbanne rafe i binbin sube dɔnxɛn na.
6N yamanan birin ige sama nɛn i wunla ra, han a geyane birin xude wunle yi rafe.
7I niin na ba waxatin naxan yi, n kore xɔnni fɔrɔma nɛn, n yi sarene yidimi, n yi kundaan sa sogen yɛ ma kiken mi fa dɛgɛma.
8N yanban seene birin yidimima nɛn i ya fe ra, n yi dimi gbeen nasin i ya yamanan birin yi, Marigina Alatalaa falan nan na ra.
9N siya wuyaxine rakɔntɔfilima nɛn, n na i kala feen xibarun nali siyane ma waxatin naxan yi hali i mi yamanan naxanye kolon.
10N yama wuyaxi yigitɛgɛma nɛn i ya fe ra, e mangane yi xuruxurun gaxuni i ya fe yi, n na n ma silanfanni te e yɛtagi waxatin naxan yi. Birin xuruxurunma nɛn gaxuni a yɛtɛ niin na waxatin birin, i na faxa lɔxɔn naxan yi.”
11“Amasɔtɔ Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Babilɔn mangana silanfanna fama nɛn i xili ma.
12N na i ya gali gbeene faxama nɛn sofa wɛkilɛxine silanfanna ra. Siyaan naxan ɲaxu a birin xa, ne Misiran yamanana wason kalama nɛn, a ganle birin yi faxa.
13N na a xuruseene birin naxɔrima nɛn Nila baa ige gbeene dɛ. Muxune sanne mi fa na igene yimaxama sɔnɔn xuruseene torone mi fa e dunduma.
14Nayi, n yi a lu e igene yi e raxara, e xudene yi lu godɛ yɛtɛtɛnna alo turena, Marigina Alatalaa falan nan na ra.
15N na Misiran yamanan naxɔri waxatin naxan yi, yamanani seene birin yi ba a yi, n yi a muxune birin faxa, nayi, e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.”
16“Sunu sigin nan na ra, a nu sama nɛn. Siyane sungutunne sunu sigini ito sama nɛn Misiran yamanan nun a yamaan birin xa, Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
17Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fu nun firinden kike fu nun firinden xi fu nun suulundena, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
18“Adamadina, gbelegbele Misiran kaane ganle fe ra, i wuga xuiin xa e nun siya sɛnbɛmane xali laxiraya yi, faxa muxune sigama dɛnaxan yi.

19A fala e xa, i naxa, ‘I rayabu dangu nde ra? Godo, i fa i sa Ala kolontarene fɛma!’
20E luma nɛn faxa muxune yɛ naxanye faxaxi silanfanna ra. Silanfanni tɔnxi! E nun e ganle birin xa xali.
21Sofa sɛnbɛma danguxine falan tima a ma nɛn laxira yi, e nun a fɔxɔrabirane, e naxa, ‘E bata godo be, e saxi Ala kolontarene fɛma naxanye faxaxi yɛngɛni.’ ”
22“Asiriya mangan mato mɛnni e nun a ganle birin, a rabilinxi a muxune ra naxanye faxaxi silanfanna ra.
23E gaburune danna sa bɔxɔn nan bun pon, laxira xɔnna ma, mangan gaburun nabilinni. E birin faxaxi yɛngɛn nin, e tan naxanye yi muxune magaxuma dunuɲa yi.”
24“Elan fan mangan mato mɛnni, e nun a ganle birin a gaburun nabilinni. E birin faxaxi silanfanna nan na yɛngɛni, e bata maluxun Ala kolontareyani, e tan naxanye yi muxune magaxuma dunuɲa yi, e bata rayagi, e nun naxanye birin godoma yili gbeen na.
25A saden bata rafala faxa muxune tagi e nun a ganle birin a gaburun nabilinni. Na Ala kolontarene birin bata faxa silanfanna ra. Bayo e yɛɛragaxun bata yi xuya ayi dunuɲa xun xɔn, anu iki e bata rayagi, e nun naxanye sigama yili gbeen na, e sa sa faxa muxune tagi.”
26“Mesɛki mangan fan na e nun Tubali mangan nun e ganle birin e gaburune rabilinni. Na Ala kolontarene birin faxaxi silanfanna nan na, bayo e bata dunuɲa muxune birin magaxu.
27E nun sofa kɛndɛne mi saxi yire kedenna xan yi ba, naxanye birin faxaxi Ala kolontarene yɛ? E ganla birin bata siga laxira yi e nun e yɛngɛ so seene. E silanfanne saxi e xunne bun. E yulubine goronna bata lu e xɔnne fari, bayo sofani itoe yɛɛragaxun bata yi xuya ayi dunuɲa muxune yɛ!
28I tan Misiran mangan fan kalaxin sama nɛn Ala kolontarene yɛ, naxanye faxaxi silanfanna ra!”
29“Edɔn yamaan mato, a mangane nun a kuntigin naxanye sɛnbɛ yi gbo, koni e bata sa faxa muxune yɛ, naxanye faxaxi silanfanna ra! E saxi Ala kolontarene yɛ, naxanye godon yili gbeen na.”
30“Kɔmɛn fɔxɔn kuntigine birin mato mɛnni, e nun Sidɔn kaane birin naxanye faxaxi, e yagixi, hali e sofane to yi muxune magaxuma. Na Ala kolontarene saxi faxa muxune yɛ naxanye faxa silanfanna ra. E yagixi e nun naxanye godoma yili gbeen na.”
31“Misiran mangan nun a ganla birin na na faxa muxu wuyaxine to, na a masabarima nɛn a ganla fe ra naxanye faxa silanfanna ra. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
32Bayo n tinxi a xa yamanane magaxu dunuɲa yi, Misiran mangan nun a ganle birin fan e sama nɛn Ala kolontarene yɛ, e nun naxanye faxaxi silanfanna ra. Marigina Alatalaa falan nan na ra.”