Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido tammanne naa77antto laittan, tammanne naa77antto aginan, koiro gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Gibxxe kawuwaassi zilaala! Hagaadan yaaga; ‘Neeni kawotettatu giddon nena gaammo kessadasa; shin neeni abbaa giddon de7iya haulaasho mala. Neeni shaafatuppe kiyadasa; ne gedetun purchchakkada, haattaa bulqqoyadasa.
3“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Daro asai shiiqiyo wode, taani ta gitiyan nena oiqqana; oiqqin he asai nena goochchidi, haattaappe gaxi kessana.
4Kessin taani nena biittan ola aggana; yaatada saluwaa kafota ne bolli utissana; bazzo do7atakka ne ashuwaa kalssana.
5Taani ne ashuwaa deretu bollan laalana; ne wombbatakka ne ahan kunttana.
6Dereta kammidi, shaafata kumana gakkanaashin, ne suuttai gukkanaadan oottana.
7Taani nena xaissiyo wode, saluwaa goozana; xoolinttetakka xumissana; awaakka shaaran kammana; aginaikka ba poo7uwaa diggana.
8Neeppe bollaara de7iya saluwaa poo7ota ubbaa xaissada, neeyyo biittaa xumissana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
9“‘“Taani ne bolli gakkida bashshaa oduwaa neeni erenna biittaa ubbaa gattiyo wode, he asaa wozanai shabbirettana.
10Taani ne bolli gattiyoobai kawotettata ubbaa daganttana. Taani ta bisuwaa eta sinttan leelleesiyo wode, kawotettati yashshan kokkorana; neeni kunddiyo gallassi eti ubbaikka bantta shemppuwau shemppuwau yayyana” yaagees.
11“‘Ubbaa Haariya GODAI Gibxxe kawuwaayyo hagaadan yaagees; “Baabiloone kawuwaa bisoi ne bollan yaana.
12Hara kawotettaappe aadhdhidi, meqettaa iitiya olanchchati bantta bisuwan ne cora asaa wurssanaadan taani oottana. Eti Gibxxe otoruwaa xaissana; a cora asaikka wurana.
13Daro haattaa lanqqen de7iya mehe ubbaakka taani xaissana; hegaappe guyyiyan, haattaa bulqqoyiya asa gidin mehe gidin, mulekka de7enna.
14He wode taani ne haattata xillissana; ne shaafatakka woppu oottada gogissana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
15Taani Gibxxe baisa kessiyo wode, an de7iyaabaa ubbaa quccada xaissiyo wodenne an de7iya asaa ubbaa shociyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana.
16“‘“Hegee ubbai etayyo zilaaliyo zilaassa gidana. Kawotettatu maccaasati Gibxxessinne a cora asaassi zilaalana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
17Nuuni omoodettido tammanne naa77antto laittan, koiro aginan, tammanne ichchashantto gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
18“Laa asa na7au, Gibxxe asaa coraa gishshau yeekka! Hara haiqqida, wolqqaama kawotettatuura eta Si7ooliyaa yedda.

19Eta, ‘Inttenoo Gibxxetoo, intte ooppe lo77uwaa dareetii? Intte Si7ooliyan gelana; hegan intte GODAA ammanibeennaageetuura issippe zin77ana’ yaaga.
20“Gibxxe biittaayyo bisoi shodetti uttido gishshau, eti bisuwan haiqqidaageetu giddo kunddana; Gibxxee ba cora asaa ubbaara duge gooshettana.
21Si7ooliyan de7iya wolqqaama halaqati Gibxxebaanne Gibxxe maaddidaageetubaa haasayiiddi, ‘Eti haa duge yiidosona; GODAA ammanennan, bisuwan haiqqidaageetuura eti zin77idosona’ yaagoosona.
22“Asooree Si7ooliyan de7ees. Olan haiqqida Asoore olanchchatu duufoti a yuushuwan dooddi uttidosona.
23He duufoti ciimma ollatuppe hirkki xaggattiyaasan de7oosona. A olanchchati, kase kawotettata ubbaa yashshan kokkorssidaageeti, ha77i a yuushuwan de7oosona.
24“Elaamikka Si7ooliyan de7ees. Elaama olanchchati ubbai a duufuwaa yuushuwan dooddi uttidosona. Kase kawotettata ubbaa yashshan kokkorssidaageeti GODAA ammanennan, bisuwan haiqqidaageetuura gaittidi yeellatiiddi, ciimma ollan geloosona.
25Haiqqidaageetu gidduwan Elaamassi sohoi giigi uttiis. Elaama olanchchatu duufoti a yuushuwan de7oosona; eti ubbaikka bisuwan haiqqidosona. Eti ubbaikka GODAA ammanibeennaageeta. Eti kase asaa yashissidaageeta gidikkokka, ha77i yeellatiiddi, bisuwan haiqqida asaara ciimma ollan de7oosona.
26“Meshekinne Tubaali bantta olanchchatuura issippe Si7ooliyan de7oosona; eti kase kawotettata ubbaa yashshan kokkorssidaageeta gidikkokka, eti ubbaikka bisuwan haiqqidosona. Eti ubbaikka GODAA ammanennaageeta.
27Kase olanchchati moogettiyoogee bantta kumetta ola miishshaara; eta gonddalleta eta tiran wottin, eta bisota eta huuphessan wottin, moogettidosona. SHin hageeti hegaa mala kumetta bonchchoi imettin moogettibookkona. Eti kase kawotettata yashissidaageeta.
28“Intte Gibxxe asatikka xoonettananne bisuwan haiqqida, ammanenna asatuura issippe zin77ana.
29“Eedoomi ba kawotuuranne ba halaqatuura issippe Si7ooliyan de7ees; etikka kase mino olanchchata; shin ha77i olan haiqqida, ammanenna asatuura ciimma ollan gelidosona.
30“Huuphessa bagga halaqatinne Sidoona asati Si7ooliyan de7oosona. Eti kase bantta wolqqan asaa yashissidosona; shin ha77i etikka bantta yeellaara yaa gelidosona. GODAA ammanennan, bisuwan haiqqida asatuura issippe gaittidi, yeellatiiddi ciimma ollan geloosona.
31“Gibxxe kawoinne a olanchchati bisuwan haiqqida olanchchata yan be7idi minettana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
32Taani hagaappe kase kawotettati ubbai Gibxxe kawuwaassi yayyanaadan oottidabaa gidikkokka, inne a olanchchati GODAA ammanennan, bisuwan haiqqida asatuura issippe zin77ana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiis.