Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya nahitabo kini sa ika-dose ka bulan sa ika dose ka tuig, sa unang adlaw sa bulan, nga miabot kanako ang pulong ni Yahweh, ug miingon,
2“Anak sa tawo, ipatugbaw ang pagbangotan mahitungod kang Paraon ang hari sa Ehipto; ingna siya, 'Sama ka sa batan-ong liyon sa tanang kanasoran, apan sama ka sa mapintas nga mananap sa kadagatan; kutawon mo ang tubig, kutawon mo ang mga tubig pinaagi sa imong tiil ug lubogon kini.
3Ang Yahweh nga Ginoo nagsulti niini: Busa iitsa ko ang akong pukot nganha kanimo diha sa katilingban sa akong mga katawhan, ug unya birahon ka pataas diha sa akong pukot.
4Pasagdan ko ikaw niana nga yuta. Ug iitsa ko ikaw ngadto sa kaumahan ug papuy-on ko ang tanang kalanggaman sa kalangitan; ug ang mga gigutom nga mga mananap sa kalibotan mangatagbaw pinaagi kanimo.
5Tungod kay ibutang ko ang imong unod ngadto sa mga kabukiran, ug pun-on ko ang mga walog sa ulod nga gikan sa imong patay nga lawas.
6Unya ibubo ko ang imong dugo sa kabukiran, ug ang mga tubod mapuno sa imong mga dugo.
7Unya sa dihang ipapatay ko na ikaw, tabonan ko ang kalangitan ug mongitngit ang mga bituon; tabonan ko ang adlaw pinaagi sa mga panganod, ug ang bulan dili na mohatag ug kahayag.
8Ang tanan nga mosidlak sa kalangitan pangitngiton ko diha kanimo, pangitngitan ko usab ang tibuok mong yuta, mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
9Busa lisangon ko ang kasingkasing sa daghang mga katawhan sa kayutaan nga wala nimo nasayran, sa dihang mopadala ako ug pagkaguba sa mga kanasoran, sa tanang kayutaan nga wala nimo masayri.
10Lisangon ko ang mga katawhan mahitungod kanimo; mokurog ang ilang mga hari sa kahadlok tungod kanimo sa dihang akong itigbas ang espada diha kanila. Sa matag gutlo ang matag usa mangurog tungod kanimo, sa adlaw sa imong pagkapukan.
11Tungod kay miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Ang espada sa hari sa Babilonia moabot batok kanimo.
12Himoon ko nga malaglag ang imong mga lumolupyo pinaagi sa espada sa manggugubat, ang matag usa kanila magdala ug kakuyaw sa kanasoran. Gubaon niining mga manggugubat ang garbo sa Ehipto ug pamatyon ang tanan nga mga mipuyo niini.
13Pamatyon ko usab ang tanang binuhing mananap gikan sa daplin sa mga lawom nga katubigan; dili na kutawon sa tiil sa tawo ang katubigan, ni ang mga tiil sa baka dili mokutaw niini.
14Unya pakalmahon ko ang mga katubigan ug himoon nga ang ilang mga suba nga modagayday sama sa lana, mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
15Sa dihang himoon kong pinasagdan nga dapit ang yuta sa Ehipto, sa dihang ang yuta nahimong omaw sa tanang kabuhong, sa dihang sulongon ko ang tanan nga lumolupyo niini, masayod sila nga ako mao si Yahweh.
16Magbangotan sila; ang mga anak nga babaye sa kanasoran magbangotan kaniya; magbangotan sila alang sa Ehipto, sa tanan niya nga mga lumolupyo magbangotan, mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
17Unya nahitabo kini sa ika-dose ka tuig, sa ika-kinse nga adlaw nianang bulana, nga ang pulong ni Yahweh miabot kanako, nga nag-ingon,
18“Anak sa tawo, paghilak alang sa lumolupyo sa Ehipto ug dad-a sila sa ubos, siya ug ang mga anak nga babaye sa halangdon nga mga nasod, paingon ngadto sa kinaubsan sa kalibotan uban niadtong mikanaog sa lawom nga bung-aw.

19Maanyag ka ba gayod kay kang bisan kinsa? Lakaw ngadto sa ilalom ug higda uban sa mga dili tinuli.'
20Mangalaglag sila uban niadtong mga nangamatay pinaagi sa espada. Gihulbot na ang espada! Gitugyan na siya ngadto sa espada; Gapuson nila siya kauban ang iyang mga lumolupyo.
21Mosulti ang pinakakusgan sa mga manggugubat sa Sheol mahitungod sa Ehipto ug sa iyang mga kaabin, 'Mikanaog sila dinhi! Manghigda sila uban sa mga dili tinuli, uban niadtong nangamatay pinaagi sa espada.'
22Atua usab didto ang Asiria uban sa tanan niyang lumolupyo. Naglibot kaniya ang iyang mga lubnganan; silang tanan namatay pinaagi sa espada.
23Atua didto ang mga lubnganan nga nahimutang sa kinahiladman nga bahin sa bung-aw, uban sa tanan niyang mga lumolupyo. Naglibot ang inyong mga lubnganan sa tanan niadtong nangamatay, nga nangalaglag pinaagi sa espada, kadtong nagdalag kahadlok sa yuta sa mga buhi.
24Atua usab didto ang Elam uban sa iyang mga lumolupyo. Naglibot kaniya ang iyang mga lubnganan; silang tanan nangamatay. Kadtong namatay pinaagi sa espada, nga mikanaog sa mga dili tinuli ngadto sa pinakaubos nga bahin sa kalibotan, kansang nagdala sa ilang kasamok sa kalibotan sa mga buhi ug kansang nagdala sa ilang kaugalingong kaulawan, uban niadtong gipanglubong ngadto sa bung-aw.
25Naghimo silag putos alang sa Elam ug alang sa tanan niyang katawhan taliwala sa ilang mga gipatay; naglibot kaniya ang iyang mga lubnganan. Silang tanan dili mga tinuli, gipangdunggab pinaagi sa espada, tungod kay nagdala man sila ug kahadlok sa mga yuta sa buhi. Busa nagdala sila sa ilang kaugalingon nga kaulawan, uban niadtong gipanglubong sa bung-aw taliwala niadtong tanan nga gipangpatay, kadtong gipanglubong sa lubnganan. Lakip ang Elam kauban niadtong nangamatay.
26Si Meshec, Tubal, ug ang tanan nilang katawhan atua usab didto! Naglibot kanila ang ilang mga lubnganan. Tanan kanila dili mga tinuli, namatay pinaagi sa espada, tungod kay nagdala man sila ug kalisang sa yuta sa mga buhi.
27Wala sila gilubong tupad sa mga manggugubat sa mga dili tinuli nga gilubong sa Sheol uban ang ilang mga hinagiban sa gubat, uban sa ilang mga espada nga gipaunlan diha sa ilang mga ulohan ug ang ilang mga kasal-anan ibabaw sa ilang mga bukog. Tungod kay milisang man sila sa mga manggugubat sa yuta sa mga buhi.
28Busa ikaw, Ehipto, pagadugmokon diha taliwala sa mga dili tinuli! Mohigda kamo tupad sa mga gipangdunggab pinaagi sa espada.
29Atua didto ang Edom kauban ang iyang mga hari ug ang tanan niyang mga pangulo. Silang tanan mga kusgan uban niadtong namatay pinaagi sa espada. Nanghigda sila kauban ang mga dili tinuli, uban niadtong gipanglubong ngadto sa bung-aw.
30Ang mga prinsipe sa amihan atua usab didto, silang tanan lakip ang taga-Sidon nga milugsong kauban sa usa nga nasamdan. Gamhanan sila ug nakapahadlok kini sa uban, apan karon anaa sila sa kaulawan, ang mga dili tinuli uban niadtong nadunggaban pinaagi sa espada. Nagdala sila sa ilang kaulawan, kauban niadtong atua sa ilalom sa bung-aw.
31Molantaw si Paraon ug mahupay mahitungod sa tanan niyang lumolupyo nga nadunggaban pinaagi sa espada—si Paraon ug ang tanan niyang mga sundalo—mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.
32Ibutang ko siya ingon nga akong panghadlok sa yuta sa mga buhi, apan pahigdaon siya taliwala sa mga dili tinuli, uban niadtong nadunggaban pinaagi sa espada, si Paraon ug ang tanan niyang katawhan, mao kini ang gipamulong ni Yahweh nga Ginoo.”