Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aonega hahine ese gaukara namona ia karaia, bona iena famili taudia ia haginidia goada. To kavakava hahine ese, iena ruma bona famili ia hadikaia noho.
2Bema oi kara maoromaoro, oi be Lohiabada oi gari henia noho, to bema oi kara kerere, oi be Lohiabada oi gari henia lasi.
3Kavakava tauna be ia hekokoroku dainai, ia hereva kava momo noho, to aonega tauna ena hereva ese ia do idia gimaia noho.
4Bema boromakau tau be lasi, boromakau ruma be do ia goeva noho, to boromakau tau idia noho neganai, koni aniani momo danu idia noho.
5Uitnesi tauna maoromaorona ese, hereva momokani ia gwauraia noho, to uitnesi tauna maoromaorona lasi ese, nega ibounai koikoi ia gwauraia noho.
6Hekokoroku taudia ese aonega idia davaria diba lasi, to laloa kehoa tauna ese, aonega do ia davaria haraga.
7Kavakava taudia dekena amo do oi noho siri, badina be idia dekena amo, aonega do oi davaria lasi.
8Badina dahaka laloa kehoa tauna be mai ena aonega danu? Badina be kara maorona dalana be ia diba momokani. Badina dahaka kavakava tauna be ia kavakava noho? Badina be kara maorona ena dala ia diba momokani lasi.
9Kavakava taudia be edia kara dika dainai, edia lalona idia giroa lasi, idia laloa unai be gau ta lasi, to kara maoromaoro taudia ese, edia kara dika ena gwauatao dalana idia tahua noho.
10Oiemu moale be oi sibona oiemu. Oiemu lalohisihisi be oi sibona oiemu. Idau tauna ta ese oi danu umui abia hebou diba lasi.
11Kara dika tauna ena ruma be do idia hadikaia, to kara maoromaoro tauna ena ruma, be do ia gini noho, namo herea.
12Dala ta ia noho, sedira iena toana oi dekenai be maoro, to iena dokona be mase dekenai do ia lao.
13Sedira kiri ese lalohisihisi do ia hunia, to moale ia ore neganai, lalohisihisi be do noho.
14Dala maorona ia rakatania tauna ese, iena davana metauna do ia davaria, to tau namona ese davana namona do ia davaria.
15Mai ena lalona kehoa lasi tauna ese, hereva ibounai ia hamomokania noho, to laloa kehoa tauna ese, iena raka dalana ia laloa namonamo noho.
16Aonega tauna ese Dirava dekenai ia gari noho, bona dika dekena amo ia raka siri noho, to kavakava tauna ese haheauka ia negea, bona karaharaga ia kara kava noho.
17Badu haraga tauna be ia kavakava noho, bona laloa dika tauna, be taunimanima ese idia badu henia noho.
18Laloa kehoa lasi taudia edia davana be kavakava, to laloa kehoa taudia ese aonega idia davaria noho.

19Kara dika taudia be, kara namo taudia edia vairanai do idia tui diho. Kerere bada taudia ese kara maoromaoro taudia edia vairanai, edia kwaradia do idia atoa diho.
20Ogogami tauna be taunimanima ibounai idia ura henia lasi, iena badibadinai noho tauna danu, to kohu momo tauna ena turana be momo herea.
21Iena badibadinai noho tauna ia negea tauna, be tau dikana, to ogogami taudia ia bogahisihisi henia tauna, be ia moale noho.
22Kara dika karaia dala idia tahua taudia, be idia kerere, ani? To kara namo karaia dala idia tahua taudia ese, bogahisihisi bona abidadama ena maino do idia davaria.
23Hekwarahi ibounai ese davana namona idia henia noho, to hereva kava ese ogogami ia havaraia noho.
24Aonega taudia edia davana be moni bona kohu, to kavakava taudia edia davana be kavakava sibona.
25Hereva momokani ia gwauraia hedinarai tauna ese, taunimanima ia hamauria noho, to hereva koikoi ia gwauraia tauna ese, taunimanima ia hadikaia noho.
26Lohiabada ia gari henia tauna ese, abidadama goada tauna do ia lao, bona unai abidadama dainai, unai tau ena natuna do idia noho namo, mai maino danu.
27Oi ura mase dekena amo do oi raka siri, a? Lohiabada gari henia kara ese mauri ia havaraia noho.
28Bema iena taunimanima be momo neganai, king ena hairaina be bada, to king ta be mai ena taunimanima lasi neganai, ia be gau ta lasi.
29Iena badu ia hakerua tauna, be mai ena aonega danu, to bema ia badu haraga neganai, tau ta ese iena kavakava do ia habadaia.
30Bema oiemu kudouna be mai ena maino danu neganai, oiemu tauanina do ia noho namo, to mama ese oiemu gorere dikana do ia havaraia.
31Bema ogogami taudia oi dagedage henia neganai, oi ia karaia Dirava oi hereva dika henia noho, to ogogami taudia dekenai bogahisihisi ia henia tauna ese, Dirava ia matauraia noho.
32Kara dika taudia be edia kara dika ese, idia ia hadikaia noho, to kara maoromaoro taudia, be edia laloa maoromaoro ese do ia hamauridia.
33Aonega be laloa kehoa tauna ena kudouna lalonai ia noho, to kavakava taudia edia kudoudia lalonai, aonega be idia diba lasi.
34Kara maoromaoro ese bese ta ia hanamoa noho, to kara dika ese, bese ta dekenai hemarai ia havaraia noho.
35Bema iena hesiai tauna be mai ena aonega neganai, king ese ia do ia laloa namo henia, to hemarai karadia ia karaia tauna ena latanai, king ena badu do ia ginidae.