Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃dee è ua káɛ, à faasaidee sↄ̃ è ua fãakↄ̃a.
2Gbɛ̃ kɛ̀ è yã kɛ a zɛ́a Dii vĩa vĩ, gbɛ̃ kɛ̀ è zɛ́ sɛ́ súusuroo sↄ̃ è kya kán.
3Faasaide lɛ́n à gbɛ̃bↄ ũ, ↄ̃ndↄ̃dee yã'ona è à bↄ.
4Tó zù kuuro, pↄ́ble gbà ègↄ̃ da korimɛ, wè àre bíta e kↄ̃n zùnↄ gbãaao.
5Sèeda yãpuradee è ɛgɛɛ toro, sèeda ɛgɛde yã ègↄ̃ mↄnafiki vĩ.
6Fabori è kpáɛ kɛ ↄ̃ndↄ̃ↄzi à korazi, yãdↄ̃na aaga làakarideenɛ.
7Ǹ kɛ̃ yↄ̃nkↄↄa zã̀azã, zaakɛ nɛ́ dↄ̃na earo.
8Ɔ̃ndↄ̃ↄ è tó làakaridee laasuu lɛ́ a zɛ́a, yↄ̃nkↄↄ faasaikɛɛ è à sãsã.
9Faasaideenↄ è kya ká taari kúɛkɛnan, gbɛ̃ maaanↄ ègↄ̃ nna kↄ̃o.
10Baade a zĩnda yã'ↄ̃amma dↄ̃, gbɛ̃ pↄnnaa ègↄ̃ dɛ gbɛ̃ pãnde pↄ́ ũro.
11Gbɛ̃ zaaanↄ ua é mì dɛ, gbɛ̃ maaanↄ bɛ é ↄ tá.
12Zɛ́ ke kuu è kɛ gbɛ̃nↄnɛ maa, mↄde à mìdɛkii nɛ́ gaamɛ.
13Baa yáadↄna guu nↄ̀sɛ è yaka, pↄnnaa kuu kɛ̀ è mì dɛ kↄ̃n pↄsiaao.
14Bↄrukpɛɛde yãkɛna è wí à musu, gbɛ̃ maaa è a yãkɛna gbɛ̀ e.
15Laasuusaidee è yã píngi símɛ, làakaridee è yã náanɛ kɛ laasuulɛna sairo.
16Ɔ̃ndↄ̃dee ègↄ̃ zaakɛna vĩa vĩ è pãnɛ, yↄ̃nkↄↄ è náanɛ kpá a zĩndaa ègↄ̃ wãna.
17Pↄfɛ̃ri è yã futaa kɛ, mↄnafikidee è zangu i a zĩndanɛ.
18Ɔ̃ndↄ̃saideenↄ è gↄ̃ faa sai, làakarideenↄ è dↄ̃na kú fùra ũ.

19Gbɛ̃ zaaanↄ é mì siɛ gbɛ̃ maaanↄnɛ, zaakɛrinↄ é kúɛ nↄ̀sɛpuradeenↄ kpɛɛlɛa.
20Takaasidee, baa à gbɛ̃daaa è zan, mↄde auzikide gbɛ̃nnanↄ ègↄ̃ pari.
21Kyakana n gbɛ̃daaan nɛ́ durummɛ. Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ è wɛ̃nda dↄ̃ takaasideenↄnɛ ũ.
22Zaalɛkpakↄ̃sↄ̃rinↄ sãsãnaroo? Maawaariparinↄↄ sùu vĩ kↄ̃n náanɛo.
23Mɛ̀kpana zĩia ègↄ̃ àre vĩ, yãbↄɛna pãa è mↄ́ kɛ̃sãnao.
24Ɔ̃ndↄ̃deenↄ auzikimɛ ń fùra ũ, yↄ̃nkↄↄnↄ faasaikɛɛ è mↄ́ kↄ̃n faasaiyão.
25Sèeda yãpuradee è gbɛ̃ mì sí, mↄde sèeda ɛgɛdee yã mↄnafiki vĩ.
26Vĩakɛna Diinɛ nɛ́ gbãa'eki náanɛdeemɛ, à dɛ mìsikii ũ à nɛ́nↄnɛ.
27Vĩakɛna Diinɛ nɛ́ íbↄki wɛ̃̀ndideemɛ, è tó wà bↄ ga bàn.
28Tó kína gbɛ̃nↄↄ pari, ègↄ̃ gakui vĩ, bùsugbɛ̃saikɛɛ nɛ́ kpatableri mↄ́nzimɛ.
29Gbɛ̃ kɛ̀ è pↄ fɛ̃ kpaaro wɛ́ɛ kɛ̃na, pↄfɛ̃ri è a futakɛɛ sɛ́ lezĩ.
30Làakarikpaɛna nɛ́ mɛ̀ aafiamɛ, zangu è mɛ̀kɛkpɛtɛ kpáńzi.
31Wɛ̃ndade wɛ́ɛtãmmari è à Kɛ̀ri kpɛ bↄ, takaaside wɛ́ɛgwari è à Kɛ̀ri kpe da.
32Tó kisia gɛ̃̀ zaakɛrizi, è à nɛmɛ, baa tó gbɛ̃ maaa gà, à utɛkii vĩ.
33Ɔ̃ndↄ̃ↄ è vɛ̃ɛkii e làakaridee nↄ̀sɛn, mↄde wè e yↄ̃nkↄↄaro.
34Yãzɛdee è bùsu sɛ́ lezĩ, durun sↄ̃ è wí da gbɛ̃nↄa, baa démɛ.
35Zↄ̀bleri làakaride yã è ká kínanɛ, mↄde è a pↄfɛ̃ bↄbↄ à wídammaria.