Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Proverbios

Proverbios 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yachaj yarpaysapa warmiga wasincho cushisha goyächiytami yachan. Yarpayniynaj upa warmimi ichanga wasincho cajcunata quiquin yamacächin.
2Allita rurar goyäga Tayta Diostami sumaj rispitan. Llutanta rurajcunami ichanga Tayta Diostapis manacajman churan.
3Mana tantiyacojcunaga alli-tucushpanmi parlan. Yachaj runacunatami ichanga shimin imapitapis chapan.
4Yunta mana captenga micuytapis wallcallatami murupacun. Yuntapa callpanwanrämi micuytaga achca achcata murupacur alli shuntanpis.
5Alli testïgoga mana llullacuyllapami riman. Alman ranticojcunami ichanga manacajtapis rasun-rasullantaraj rimaycun.
6Mana rispitacoj runaga yachaj cayta munarpis manami camäpacunchu. Alli tantiyacoj runami ichanga juclla imatapis yachacurin.
7Mana tantiyacoj runataga ama gotuparaychu. Chayno runawan goturarga manami ima allitapis yachacunquipächu.
8Yachaj runataga yachashanmi tantiyachin imano goyaycashantapis. Mana tantiyacojcunatami ichanga upa caynin llutanman apan.
9Mana tantiyacojcunaga llutanta rurarcurpis manami pengacunchu. Alli runacunami ichanga runa-masinwan cuyanacur alli goyan.
10Runa llaquicuycashantaga pipis manami musyanchu. Cushisha caycashantapis manami pipis ricanchu. Quiquinpa shongullanmi musyan.
11Fiyu runacunapaga ima-ayca charashallanpis ushacangami. Alli runacunapami ichanga ima-aycanpis yapacanga.
12Runataga purishancuna alli-niräpunmi. Ichanga chay caminupa wañuymanmi aywaycan.
13Asirpis waquenga llaquishallami caycan. Chaymi cushicurpis ushanantaga wagayman churacan.
14Mana tantiyacojcunaga imanöpis rurashanpita pägunta chasquenga. Alli runapis alli cajcunata rurashanpita pägunta chasquengami.
15Mana tantiyacojcunaga imatapis wiyashanta llapantami riguicurcun. Yarpaysapacunami ichanga imatapis manaraj rurar sumaj yarpachacunraj.
16Yachaj tantiyaj runaga ima mana allimanpis chayayta manchacurmi witicun. Mana tantiyacojcunatami ichanga imapis mana gocunchu.
17Imallapitapis rabyaj runacunaga mana yarpachacuypami imatapis ruran. Fiyu runacunaga wacpita caypita chiquishami goyanga.
18Mana tantiyacojcunaga imaypis upa cayllanchömi carcaycanga. Tantiyacur wiyacojcunami ichanga canga sumaj yachaj.

19Fiyucunaga alli runacunapa maquintapis muchangarämi. Mana allita rurajcunaga ruwacur alli runacunapa puncunta tacangarämi.
20Rïcucunapaga pï-maypis amïgullanmi. Pobricunatami ichanga rejsinacushancunapis manana witipanchu.
21Runa-masinta manacajman churarga juchayojmi ricacun. Pobricunata cuyapajcunami ichanga fiyupa cushisha canga.
22Llutanta rurayta yarpajcunaga pantaycanmi. Allillata yarpajcunami ichanga alli ricasha canga, rispitasha canga.
23Arucur ruracorga imallatapis tarinmi. Arunanpa ruquin parlallar goyajcunami ichanga imatapis mana tarinchu.
24Yachajcunapaga yachashanmi corönanno caycan. Mana tantiyajcunapami ichanga upa caynillan adurnunno caycan.
25Rasun cajta rimaj testïgoga runa-masin wañunanpaj caycaptinpis salbanmi. Alman ranticojcunami ichanga llullacuyllapa riman.
26Tayta Diosta manchacöga Paymanmi yäracun. Chaymi paytapis wamrancunatapis Tayta Diosga yanapan.
27Tayta Diosta rispitar manchacöga alli cawaytami tarin. Chayno rispitäga wañuypitapis gueshpishanami.
28Aypallata ray mandaptenga llapanpis allimi rican. Wallcallata ray mandaptenga manacajman churashami canga.
29Jinan öra mana rabyaj runaga alli yarpayniyojmi. Jinan öra rabyacurcojmi ichanga upa mana tantiyaj cayninta musyachicun.
30Shacya alli shongu runaga sänumi cawan. Chiquipäcoj mana alli runami ichanga rätu ushacanga.
31Pobricunata ñacachejcunaga camaj Tayta Diostami rabyachin. Pobricunata cuyapajcunami ichanga Tayta Diosta rispitan.
32Fiyu runataga quiquin rurashallanmi mana alliman chayachin. Alli runatami ichanga allita rurashanpita Tayta Dios chapanga.
33Sumaj alli yachayga caycan alli tantiyajpa umanchömi. Mana tantiyacojcunami ichanga imatapis mana musyanchu.
34Nasyunta mandaj runa Tayta Diosta rispitar mandaptenga runacuna cushishami cawan. Jucha rurayllacho goyarmi ichanga nasyunninta pengayman churan.
35Yarpaysapa uywaytaga ray amatarmi cuyan. Mana tantiyaj uywaytami ichanga fiyu ñawinpa rican.