Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aonega ese ena ruma e haginiamu, a kavakava ese sibona imana amo e veria garimu.
2Kara maoromaoro ai e rakamu tauna ese Iehova garina egarimu, a e raka gageva-gagevamu tauna ese e dadaraiamu.
3Kavakava tauna ena hereva na ia sibona doruna ikwadilaina auna, a aonega taudia bibinadia ese bae hamauridia.
4Asi boromakauna gabuna ai, roge na asi anina; a boromakau maruanena ena goada ese uma anidia e hahohodiamu.
5Sivarai momokanina e gwauraia hedinaraimu tauna na se koikoimu, a sivarai koikoina e gwauraia hedinaraimu tauna na e koikoi momomu.
6Ḡonaḡona tauna ese aonega e tahua kavamu, a lalo-parara tauna enai aonega idavarina na haraḡa.
7Kavakava tauna vairana amo ba raka oho, badina be unuseni ai aonega herevadia basio davaridia.
8Lalo-parara tauna ena aonega ese ena dala e hahedinarai heniamu, a kavakava taudia edia kavakava na e hekoimu.
9Dirava ese kara dika taudia e dadaraidiamu, a kara maoromaoro taudia ese ena lalo-namo e moalelaiamu.
10Lalo sibona ese ena idita mamina e dibaiamu, bona idau tauna ta na ia ida basie moale hebou.
11Kara dika tauna ena ruma baine heḡiḡi dobi, a kara maoromaoro tauna ena kalaga baine namo bada.
12Tau ta vairanai dala ita-itana na maoro, a dokona na mase e lao heniamu dalana.
13Kiri lalonai tau ta lalona e hisihisimu, bona moale dokona na lalo-hisihisi.
14Raka-muri tauna na sibona ena kara hualIuadia amo bogana baine kunu, bona tau namona na ena kara huahuadia amo danu.
15Lalo-duhu tauna ese hereva iboudiai e abi daemu, alalo-parara tauna ese e rakalaiamu dalana na e raraia taomu.
16Aonega tauna na sibona nahuana e tohoamu, bona kara dika amo e raka sirimu; a kavakava tauna ese haheauka e negeamu, bona e mata lahuimu.
17Badu haraḡa tauna na e kara kava kara kavamu, a mai darana tauna na e haheaukamu.
18Lalo-duhu taudia ahudia na kavakava, a lalo-parara taudia kwaradia na aonega ai e havavalaidiamu.

19Kara dika taudia ese kara namo taudia vairadiai e igo dihomu; bona kara havara taudia danu, kara maoromaoro taudia ikoukou ai.
20Ogoḡami tauna na ia dekena tauna ese danu se ura heniamu, a taḡa tauna turana na hutuma.
21Ia dekena tauna e dadaraiamu tauna na tau dikana, a ogoḡami taudia e bogadia hisimu tauna na e moalemu.
22Kara dika e lalo hatamu taudia na kekerere ani? Kara namo e lalo hatamu taudia ese hebogahisi bona heabidadama bae davari.
23Hekwarahi iboudiai na mai ahudia, a hereva kava ese dabu e havaraiamu.
24Aonega na aonega taudia kwaradia ivavalaidia ḡauna, a kavakava na kavakava taudia ihaheralaidia ḡauna.
25Hereva momokani e gwaurai hedinaraimu tauna ese mauri e havaraiamu, a hereva koikoi e gwauraimu tauna na tao-tore tauna.
26Iehova igari-henina ese kamonai lava-dae e havaraiamu; bona kamonai lava-dae tauna natuna ese roho-mauri gabuna baedavaria.
27Iehova igari-henina na e lohilohimu maurina; unu amo masc ena idoa ai basita kau.
28Taunimanima hutuma na pavapava hairaina, a lohia asi ena orea taudia na vada e baia.
29Ena badu e halahemu tauna na lalo-parara hereana tauna, a badu haraḡa tauna cse kavakava e habadaiamu.
30Lalo-manau ese tau-anina e hamauriamu, a vaḡeḡe ese turia e hamanokaiamu.
31Ogoḡami tauna e hahisiamu tauna ese ia ikarana Diravana e ḡonaḡonalaiamu, a dabu tauna e bogaia hisimu tauna ese Dirava e matauraiamu.
32Kara dika tauna na ena kara dika ese e hahekwakwanaiamu, a kara maoromaoro tauna na ena lalo-maoromaoro ese baineharohoa mauri.
33Aonega na lalo-parara tauna lalonai e miamu, a kavakava taudia lalodia ese asie dibaiamu.
34Kara maoromaoro ese bese ta e hanamoamu, a kara dika ese orea ta e hahemaraiamu.
35E kara aonegamu hesiai tauna na hanua pavapavana ese e lalo-namo heniamu; a ena badu na hemarai karadia e karamu tauna latanai e kaumu.