Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲaxalan xaxilimana a denbayani tɔnma nɛn, koni xaxilitarena a gbeen kalama nɛn a yɛtɛ ra.
2Naxan sigati kiin fan, na gaxuma Alatala nan yɛɛ ra. Koni naxan sigan tima tinxintareyani, na Ala raɲaxuma nɛn.
3Wason nan sabatixi xaxilitaren dɛ, koni fekolonne falane e rakantanma nɛn.
4Xa tura mi na, sagani gelima nɛn, bayo ɲingen fangan nan xɛɛ biin tɔnɔn gboma ayi.
5Sere tinxinxin mi wulen falama, koni wule seren wulen nan falama.
6Magele tiin fe kolonna fenma nɛn, a mi a toma. Koni fe kolonna sɔtɔn mi raxɔlɔ xaxilimaan xɔn.
7I makuya xaxilitaren na, amasɔtɔ fe kolonna falan mi a dɛ.
8Xaxilimana a mirima a sigati kiin nan ma, na nan a fe kolonna ra. Koni xaxilitaren yanfan naxanye soma, ne nan a daxuyaan na.
9Tagi yitɔnna bɔtɛ mi xaxilitarene xa, koni ɲɛnige faɲiyaan toma muxu faɲine nan tagi.
10Muxun nan a bɔɲɛn xɔlɔ feen kolon, muxu gbɛtɛ mi nɔɛ a sɛwan fan kolonɲɛ.
11Muxu ɲaxine banxin kalama nɛn. Koni muxu faɲine bubun sabatima nɛn.
12Kirana nde tinxin adamadiin yɛɛ ra yi, koni a raɲanma sayaan nan ma.
13Muxun gelɛ nɛn, a bɔɲɛn tɔrɔxi, dɔnxɛn na sɛwan yi findi sunun na.
14Dɛnkɛlɛyataren wasama nɛn a kɛwanle tɔnɔn na, koni muxu faɲin fisa a xa.
15Fe kolontaren la fena ngaan na, koni xaxilimana a mirima nɛn a sigati kiin ma.
16Fekolonna gaxun fe ɲaxin na nɛn, a masiga a ra, koni xaxilitaren susuma a ra nɛn, a so a yi.
17Naxan xɔlɔn mafurɛn, na xaxilitareyaan nan ligama, kɔtade ɲaxin naɲaxu muxune ma.
18Kɔmɔyaan nan fe kolontarene yii e kɛɛn na, koni kolonna luxi alo xaxilimane mangaya taxamaseri kɔmɔtina.

19Muxu ɲaxine e mafelenma muxu faɲine nan bun ma, fe ɲaxi rabane yi lu tinxin muxune dɛɛn na.
20Yiigelitɔɔn naɲaxu hali a lanfane ma, koni nafulu kanna xɔyine wuya.
21Naxan a adamadi boden naɲaxuma, hakɛ kanna nan na ra. Koni sɛwan na kanna xa naxan kininkininma yiigelitɔne ma.
22Naxanye fe ɲaxini tɔnma, ne mi lɔma ayi ba? Koni naxanye fe faɲin mirima, hinanna nun lannayaan ne nan xa.
23Tɔnɔn wali xɔdɛxɛ birin yi koni falan gbansanna fama yiigelitɔyaan nan na.
24Nafunla luxi nɛn alo fekolonne mangaya taxamaseri kɔmɔtina, koni xaxilitarene daxuyaan naɲanma daxuyaan nan ma.
25Sere ɲɔndi falan muxune niine rakisima, koni wule seren yanfan nan soma.
26Naxan gaxuxi Alatala yɛɛ ra, na ratangaxi, yigiyadena a diine xa.
27Siimayaan binla nan Alatala yɛɛragaxun na, a muxun bama nɛn sayaan lutin na.
28Yamaan na gbo ayi, mangana binyen nan na ra, yamaan na xurunɲɛ ayi, kalan nan na ra mangan ma.
29Naxan diɲa, na famunna gbo. Koni naxan xɔlɔn xulɛn, na a xaxilitareyaan nan mayitama.
30Bɔɲɛ xunbenla nan kɛndɛyaan na fatin xa. Koni xɔxɔlɔnna findixi furen nan na fatini.
31Naxan na sɛnbɛtarene ɲaxankata, na e da mangan nan naɲaxuxi. Koni naxan na hinan tɔrɔ muxune ra, na bata Ala binya.
32Muxu ɲaxina wali ɲaxin nan a rabirama, koni hali sayaan tinxin muxun li, a yigiyaden sɔtɔma nɛn.
33Fe kolonna xaxilimaan nan bɔɲɛ yi, koni hali xaxilitarene yɛ, a makɛnɛnxi.
34Tinxinyaan nan yamanan nasabatima, koni yulubin findixi yagin nan na siyane ma.
35Walikɛ xaxilimaan nafan mangan ma, koni naxan marayagin tima, a xɔlɔma nɛn na ma.