Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Herbir dana ayal öz ailisini awat qilar; Exmeq ayal ailisini öz qoli bilen weyran qilar.
2Durusluq yolida mangidighan kishi Perwerdigardin qorqar; Qingghir yolda mangghan kishi Xudani közge ilmas.
3Exmeqning tekebbur aghzi özige tayaq bolar; Aqilanining lewliri özini qoghdar.
4Ulagh bolmisa, éghil pak-pakiz turar; Biraq öküzning küchi bolghandila sanggha ashliq tolar.
5Ishenchlik guwahchi yalghan éytmas; Saxta guwahchi yalghan gepni nepestek tinar.
6Hakawurlar danaliq izdep tapalmas; Biraq yorutulghan ademge bilim élish asan'gha chüsher.
7Birawning aghzida bilim yoqluqini bilip yetkende, Uningdin özüngni néri tart.
8Eqil-parasetlik kishining danaliqi öz yolini oylinishtidur; Exmeqlerning eqilsizliki bolsa özlirining aldinishidur.
9Exmeqler bolsa «itaetsizlik qurbanliqi»ni közge ilmaydu, Heqqaniylar arisida bolsa iltipat tépilar.
10Köngüldiki derdni peqet özila kötüreler; Köngüldiki xushluqqimu bashqilar shérik bolalmas.
11Yamanning öyi örülüp chüsher; Heqqaniy ademning chédiri güllinip kéter.
12Adem balisigha toghridek körünidighan bir yol bar, Lékin aqiwiti halaketke baridighan yollardur.
13Oyun-külke bolsa qelbtiki ghem-qayghuni yapar, Xushalliq ötüp ketkende, ghem-qayghu yenila qalar.
14Toghra yoldin burulup yan'ghan adem haman öz yolidin toyar; Yaxshi adem öz ishidin qanaetliner.
15Saddilar hemme gepke ishinip kéter; Lékin pem-parasetlik kishi herbir qedemni awaylap basar.
16Dana adem éhtiyatchan bolup awarichiliktin néri kéter; Exmeq hakawurluq qilip, özige ishinip aldigha mangar.
17Térikkek exmeqliq qilar; Neyrengwaz adem nepretke uchrar.
18Saddilar exmeqliqqa warisliq qilar; Pem-parasetlikler bilimni öz taji qilar.

19Yamanlar yaxshilarning aldida igiler; Qebihler heqqaniyning derwaziliri aldida bash urar.
20Namrat kishi hetta öz yéqinighimu yaman körüner. Bayning dosti bolsa köptur.
21Yéqinini pes körgen gunahkardur; Lékin miskinlerge rehim qilghan beriket tapar.
22Yamanliq oylighanlar yoldin adashqanlardin emesmu? Biraq yaxshiliq oylighanlar rehim-shepqet, heqiqet-sadiqliqqa muyesser bolar.
23Hemme méhnettin payda chiqar; Biraq quruq paranglar ademni mohtajliqta qaldurar.
24Aqilaniler üchün bayliqlar bir tajdur; Exmeqlerning nadanliqidin peqet yene shu nadanliqla chiqar.
25Heqqaniy guwahliq bergüchi kishilerning hayatini qutquzar; Yalghan-yawidaq sözleydighan guwahchi yalghan gepni nepestek tinar.
26Perwerdigardin qorqidighanning küchlük yölenchüki bar, Uning balilirimu himayige ige bolar.
27Perwerdigardin qorqush hayatning buliqidur; U kishini ejellik tuzaqlardin qutquzar.  
28Padishahning shan-sheripi puqrasining köplikidindur; Puqrasining kemliki emirning halakitidur.
29Éghir-bésiq kishi intayin aqil kishidur; Chéchilghaq exmeqliqni ulughlar.
30Xatirjem köngül tenning saqliqidur; Hesret chékish bolsa söngeklerni chiritar.
31Miskinni bozek qilghuchi — Perwerdigargha haqaret qilghuchidur; Hajetmenlerge shapaet qilish Uni hörmetligenliktur.
32Yaman öz yamanliqi ichide yiqitilar; Heqqaniy adem hetta sekratta yatqandimu xatirjem bolar.
33Yorutulghan kishining könglide danaliq yatar; Biraq exmeqning könglidikisi ashkara bolmay qalmas.
34Heqqaniyet herqaysi elni yuqiri kötürer; Gunah herqandaq milletni nomusqa qaldurar.
35Padishahning iltipati eqilliq xizmetkarning béshigha chüsher; Biraq uning ghezipi nomusta qaldurghuchi uyatsiz xizmetkarining béshigha chüsher.