Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nↄɛ ↄ̃nↄde ì ua kálɛ, a faasaide sↄ̃ ì ua fãaa.
2Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa Dii vĩa vĩ, zɛkoleasɛna ì sakaaàgu.
3Faasaide lɛ́ mɛ́ aà gbɛ̃bↄ ũ, ↄ̃nↄna yã'oa ì aà bↄ.
4Tó zu kuo, gba ìↄ da giiɛ, wì ài zↄ̃ↄ e ń zuↄ gbãao.
5Seelade sĩande lí ɛɛtoo, seelade vãi yã́ ìↄ mↄafili vĩ.
6Láanide ì kpálɛkɛ ↄ̃nↄi à kuawà, laaide yãdↄ̃aá faaiɛ.
7Kɛ̃ sↄũwa zã̀zã, asa ńyↄ̃ dↄ̃a ewào.
8Ɔ̃nↄ ì to laaide làasookɛ a zɛ́wa, sↄũ faasaikɛ ì aà sã́sã.
9Faasaideↄ ì saka tàae kulɛkɛau, gbɛ̃maaↄ ìↄ na ń kↄ̃o.
10Baade azĩa yã'ↄ̃ma dↄ̃, mɛ́ gbɛ̃́ pↄnaá gbɛ̃pãle pↄ́ no.
11Gbɛ̃vãiↄ ua a midɛ, gbɛ̃maaↄ bɛ a ↄta.
12Zɛ́ kú ì kɛ gbɛ̃́ↄnɛ maa, ãma a midɛkĩiá gaɛ.
13Baa yaalↄ guu nↄ̀sɛ ì ↄ̃̀ↄkpa, pↄna ku ì midɛ ń pↄsiao.
14Pↄ̀ↄbↄzãkɛna yãkɛa ì wi aà musu, gbɛ̃maa ì a yãkɛa gbɛ'e.
15Làasoosaide ì yã́pii siɛ, laaide lí yã́ náaikɛ làasookɛsaio.
16Ɔ̃nↄna vãikɛa vĩa vĩ, ì ɛ̃ɛ̀, sↄũ ì azĩa náai vĩ, ìↄ wãa.
17Pↄkũmade ì yã́ yãfũna kɛ, kↄ̃nide ì to wà zaagu.
18Ɔ̃nↄkɛ̃sãmade ì gↄ̃ faasai, laaideↄ ì dↄ̃a kpa fùa ũ.

19Gbɛ̃vãiↄ misiilɛ gbɛ̃maaↄnɛ, vãikɛnaↄ kúlɛ nↄ̀sɛpuadeↄ kpɛɛlɛ.
20Baa taaside gbɛ̃́dee ì zaaàgu, ãma ↄde gbɛ̃naↄ ìↄ dasi.
21Sakaa n gbɛ̃́deeguá duunaɛ. Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ì wɛ̃nadↄ̃ taasideↄnɛ ũ.
22Vãi wàaipanaↄ sã́sãao lé? Maa wàaipanaↄ sùuu vĩ ń náaio.
23Mɛkpaa zĩwa ìↄ ài vĩ, mɛ́ yãbↄlɛ ì ń kɛ̃́sã.
24Ɔ̃nↄnaↄ àizɛɛ ì gↄ̃ ń gawi ũ, sↄũↄ faasaikɛ ì ń gↄ̃ faasai.
25Seelade sĩande ì gbɛ̃́ misi, a ɛɛde yã́ mↄafili vĩ.
26Vĩakɛa Diiɛá gbãa'ekĩi náaideɛ, a dɛ misikĩi ũ ade nɛ́ↄnɛ.
27Vĩakɛa Diiɛá nibↄna wɛ̃nideɛ, ì ń bↄ ga lɛ́zĩ.
28Tó kía gbɛ̃́ↄ dasi, ìↄ gawi vĩ, bùsugbɛ̃saikɛá kpalablena músiɛ.
29Gbɛ̃́ pↄ́ a pↄ lí pa kpaao wɛ́ kɛ̃a, pↄkũmade ì a yãfũkɛ sɛ lɛsĩ.
30Sↄ̃daadoũ mɛ́ mɛ aafia ũ, wɛdↄanɛ ì mɛkɛmuuna zĩmá.
31Wɛ̃nade wɛtãna ì aà Kɛna kpɛbↄ, taaside wɛgwana ì aà Kɛna kpɛla.
32Tó yã́ vãikɛna lè, ì aà nɛɛ, baa tó gbɛ̃maa gà, a ulɛkĩi vĩ.
33Ɔ̃nↄ ì zↄ̃lɛkĩi e wɛzɛ̃na nↄ̀sɛu, ãma wìli e sↄũwao.
34Yã́zɛde ì bui sɛ lɛsĩ, duuna ì wida gbɛ̃́ↄwa.
35Zↄ̀blen laaide yã́ ì ka kíagu, ãma ì a pↄkũmabↄbↄ a gianawa.