Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di ahina kabemee e hau dono hale, gei di ahina dadaulia e oho gi daha.
2Digau ala e heehee i di tonu le e hagalaamua Dimaadua, digau ala e heehee i di hala e haga balumee a Mee.
3Di hagamuamua o tangada dadaulia le e hidi ai ei mee e leelee logo, gei nnelekai o digau kabemee e duuli ginaadou.
4Ma ga dei di kau ai belee haga maluu dana hadagee, gei dau hadagee la ga ono meegai ai, gei ma ga i golo, gei di hadagee la gaa logo ono meegai.
5Tangada hagadootonu dela e hagadagadagagee ginai e hagi aga di tonu i nia madagoaa huogodoo, gei tangada hagadootonu dono hagadagadagagee ginai ai, hagalee ana mee e hagi aga ai, dela hua go nia kai tilikai.
6Nia daangada ala e bida hagaamu ginaadou le e deemee di kabe nia mee, gei digau ala e hagamaanadu kabemee le e kabe ngoohia nadau mee.
7Hudee haga hoohoo ina goe gi nia daangada dadaulia, digaula nadau mee e aago adu ai.
8Tangada iloo le e aha dela e kabemee? Idimaa mee e iloo nia mee belee hai. Tangada de iloo le e aha dela e dadaulia? Idimaa mee e hagamaanadu bolo ia gu iloo.
9Digau dadaulia e de heia ginaadou nadau mee hai hala ala e hai, gei digau humalia e hiihai gi di hagamehede.
10Do haga tenetene la ni aau donu. Do manawa gee la ni aau donu. Tangada i golo e mee di buni adu i di gili nia mee aanei ai.
11Di hale tangada humalia e duu hua igolo i muli di hale tangada huaidu ma ga mooho.
12Di ala dela e hagamaanadu kooe bolo e donu, holongo e mee hua di dagi goe gi di made.
13Nia gadagada e mee hua di hagammuni di manawa gee. Di madagoaa di manawa tenetene ma ga hagalee, di lodo huaidu i golo hua.
14Nia daangada huaidu e kae nadau mee ala e tau anga. Nia daangada humalia e kae nadau hagahumalia mai nadau hegau humalia.
15Tangada dadaulia e hagadonu nia mee huogodoo, gei tangada kabemee e mmada hagahumalia gi dono ala.
16Digau kabemee e hagapaa i nia haingadaa, gei digau dadaulia hagalee hagapaa i nia haingadaa, e limalima hua di haga hai hegau di haingadaa.
17Nia daangada hagawelewele ngoohia e haihai nia mee dadaulia, gei digau iloo le e noho baba hua.
18Digau de hagalongo e kae nadau mee ala e tau anga gi nadau dadaulia, gei digau e iloo e kae nadau hui kabemee.

19Digau huaidu gaa pala gi lala i mua digau ala e hai hegau donu, e dangidangi i nadau hiihai.
20Tangada hagaloale e de hiihai ginai digau ala i dono baahi, gei tangada maluagina e dogologo ono ehoo.
21Maa goe e hiihai e tenetene, manawa dumaalia gi digau hagaloale. Di haga balumee digaula la di hala.
22Maa goe ga ngalua i di moomee hagamaamaa, gei goe e kae do hagalabagau i baahi nia daangada. Goe ga ngalua i di moomee huaidu, goe e hai di hala.
23Ngalua gei goe ga hai mee gi do mouli. Maa goe ga nohonoho hua, e hagabooboo, malaa, di hagaloale la ga gila adu gi di goe.
24Nia daangada hagamaanadu kabemee le e kumi nadau hui maluagina, gei digau dadaulia le e hagamodongoohia aga hua go nadau dadaulia.
25Tangada hagadootonu e haga mouli ana daangada i di madagoaa a mee ma ga helekai di tonu. Mee ga helekai tilikai, mee e halahalau ana daangada.
26Di hagalaamua Dimaadua le e wanga di hagadagadagagee mo di noho baba gi tangada mo dono madahaanau.
27Goe e hiihai gi dee tale gi di made? Di hagalaamua a Dimaadua la go di hagamau o di mouli.
28Di aamua o di king e goweinga togologo o ana daangada e dagi. Maa nia daangada ai, gei mee gu hagalee hai di mee.
29Maa goe gaa noho dee muu, goe e kabemee. Maa goe e hagawelewele ngoohia, goe e hagi aga hua do dadaulia.
30Di libogo maanadu baba le e hai tuaidina gi maaloo, gei tubua le e hai be di magi e deemee di hagahili.
31Maa goe ga hagaduadua digau hagaloale, goe ne hagahuaidu hua a God dela ne hai digaula. Di manawa dumaalia gi digau hagaloale la dela go di hai daumaha.
32Nia haihai huaidu o digau huaidu le e bida hagahuaidu ginaadou, gei digau humalia le e duuli go nadau haihai donu.
33Di kabemee la i lodo nia hagamaanadu huogodoo o digau ala e hagamamaanadu, gei digau huaidu e de iloo ginaadou di kabemee.
34Di hai hegau donu le e haga damana mai tenua damana. Di hala la go di hagalangaadia gi tenua damana.
35Nia king e manawa tene gi nadau gau dagi aamua ala e mee di hai nnegau, gei digaula e hagaduadua digau ala e deemee di hai hegau humalia.