Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃de dì ↄn kátɛ, a fayasaride sↄ̃ àdi ↄn fãkↄ̃a.
2Gbɛ̃ kũ àdi yã kɛ a zɛ́a Dikiri vĩna vĩ, gbɛ̃ kũ àdi zɛ́ sɛ́ súsuro sↄ̃ àdi a gya bo.
3Fayasaride lɛ́mɛ a gbɛ̃bↄ ũ, ↄ̃ndↄ̃de yã'onaa dì a bo.
4Tó zù kunlo, pↄ́ble gbàa dìgↄ̃ da korimɛ, òdi àre zↄ̃kↄ̃ le kũ zùnↄ gbãnao.
5Sèeda yãpurade dì ɛ́kɛ toro, sèeda ɛ́kɛde yã dìgↄ̃ manafiki vĩ.
6Lalandide dì kpátɛ kɛ ↄ̃ndↄ̃i à kurai, yãdↄ̃naa araga laakaridenɛ.
7Ǹ kɛ̃ yↄ̃nkↄa zã̀zã, zaakũ ĩni dↄ̃na learo.
8Ɔ̃ndↄ̃ dì tó laakaride laasun lɛ́ a zɛ́a, yↄ̃nkↄ fayasarikɛ dì a sãtɛ.
9Fayasaridenↄ dì taari kutɛkɛna gya bo, gbɛ̃ mananↄ dìgↄ̃ nna kũ kↄ̃o.
10Baadi a zĩda yã'ũmmana dↄ̃, gbɛ̃ pↄnna dìgↄ̃ de gbɛ̃ pãnde pↄ́ ũro.
11Gbɛ̃ vãninↄ ↄn ni mì dɛ, gbɛ̃ mananↄ bɛ ni ↄ tá.
12Zɛ́ ke kun àdi kɛ gbɛ̃nↄnɛ mana, ama a mìdɛki bi gamɛ.
13Bee yáadↄnaa gũn nɛ̀sɛɛ dì yaka, pↄnna kun kũ àdi mì dɛ kũ pↄsirao.
14Borukpɛde yãkɛnaa dì wí a musu, gbɛ̃ mana dì a yãkɛnaa gbɛ̀ le.
15Laasunsaride dì yã sĩnda pínki símɛ, laakaride dì yã náani kɛ laasunlɛnaa sariro.
16Ɔ̃ndↄ̃de dìgↄ̃ vãnikɛnaa vĩna vĩ àdi pãnɛ, yↄ̃nkↄ dì náani kpá a zĩdaa àdigↄ̃ wãna.
17Pↄfɛ̃rii dì yã futa kɛ, manafikide dì zãngu i a zĩdanɛ.
18Ɔ̃ndↄ̃saridenↄ dì gↄ̃ faya sari, laakaridenↄ dì dↄ̃na kú fùra ũ.

19Gbɛ̃ vãninↄ ni mì natɛ gbɛ̃ mananↄnɛ, yãvãnikɛrinↄ ni kútɛ nɛ̀sɛpuradenↄ kpɛ́lɛlɛa.
20Takaside, bee a gbɛ̃dake dì zãn, ama aruzɛkɛde gbɛ̃nnanↄ dìgↄ̃ dasi.
21N gbɛ̃dake gyabona bi durunnamɛ. Arubarikaden gbɛ̃ kũ àdi wɛ̃nda dↄ̃ takasidenↄnɛ ũ.
22Yã vãni lɛ́kpakũsũrinↄ ń sãtɛnaroo? Yã mana laasunlɛrinↄn sùru vĩ kũ náanio.
23Mɛ̀kpana zĩa dìgↄ̃ àre vĩ, yãbↄtɛna pã dì su kĩanaao.
24Ɔ̃ndↄ̃denↄ aruzɛkɛmɛ ń fùra ũ, yↄ̃nkↄnↄ fayasarikɛ dì su kũ fayasariyão.
25Sèeda yãpurade dì gbɛ̃ sura ba, ama sèeda ɛ́kɛde yã manafiki vĩ.
26Vĩnakɛna Dikirinɛ bi gbãnaleki náanidemɛ, à de surabaki ũ a nɛ́nↄnɛ.
27Vĩnakɛna Dikirinɛ bi ísɛ̃boki wɛ̃̀ndidemɛ, àdi tó ò bo ga bàn.
28Tó kína gbɛ̃nↄn dasi, àdigↄ̃ gakuri vĩ, bùsugbɛ̃sarikɛ bi kpatableri kisiramɛ.
29Gbɛ̃ kũ àdi pↄfɛ̃ likaro wɛ́ kɛ̃na, pↄfɛ̃rii dì a futakɛ sɛ́ lei.
30Laakarikpatɛna bi mɛ̀ aafiaamɛ, zãngu dì mɛ̀kɛmuna zĩḿma.
31Wɛ̃ndade wɛ́tãmmarii dì a Kɛ̀ri kpe bo, takaside wɛ́gwarii dì a Kɛ̀ri kpe ta.
32Tó kisira sù, àdi yãvãnikɛri nɛmɛ, bee tó gbɛ̃ mana gà, à utɛki vĩ.
33Ɔ̃ndↄ̃ dì vutɛki le laakaride nɛ̀sɛn, ama òdi e yↄ̃nkↄaro.
34Yãzɛde dì bùsu sɛ́ lei, durunna dì wé'i da gbɛ̃nↄa, bee dímɛ.
35Zↄ̀bleri laakaride yã dì ká kínagu, ama àdi a pↄfɛ̃ kipa a wé'idammariia.