Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saa7ooli haiqqidoogaappe guyyiyan, Daawiti Amaaleeqa asata xoonidosaappe simmiis; simmidi Xiqilaaga kataman naa77u gallassaa takkiis.
2Heezzantto gallassi issi bitanee kayyuwau ba maayuwaa pooshshidi, ba huuphiyan buhiyaa laalidi, Saa7oola qatuwaappe yiis. Daawitakko i yiido wode, sa7an lichchi giidi ziggiis.
3Daawiti a, “Neeni awappe yaadii?” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “Taani Israa7eelatu qatuwaappe kessa ekkada yaas” yaagiis.
4Daawiti a, “Aibi kiyidaakko ane taayyo oda” yaagiis. Yaagin i Daawita, “Nu olanchchati olaappe baqatidosona; nu asaappe daroti haiqqidosona; qassi Saa7oolinne a na7ai Yonaataani haiqqidosona” yaagiis.
5Oduwaa ehiida wodallaa Daawiti, “Saa7oolinne a na7aa Yonaataani haiqqidoogaa neeni aibin erai?” yaagidi oichchiis.
6Wodallai, “Qaadadan taani Gilbboo7a deriyan de7ishin, Saa7ooli ba tooraa guufetidi eqqidaagaa be7aas; paraa gaaretinne paraasati Saa7oolakko matattidosona.
7He wode Saa7ooli yuushshi xeellidi tana be7iis; be7idi tana xeesin taani, ‘Yee!’ yaagaas.
8Yaagin Saa7ooli tana, ‘Neeni oonee?’ yaagidi oichchiis; oichchin, ‘Taani Amaaleeqa asa’ yaagada zaaraas.
9Hegaappe guyyiyan Saa7ooli tana, ‘Taani keehi masunxxada, haiquwau mata uttaas; neeni ta bolli kiya eqqada tana wora’ yaagiis.
10I kunddidoogaappe guyyiyan, haiquwaappe palahennaagaa erido gishshau, taani a bolli kiya eqqada a woraas; a huuphiyan de7iya kallachchaanne a qesiyan de7iya hirbbooraa ekkada neekko ta godaakko ehaas” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, Daawitinne Daawita asai azzanidi, bantta maayuwaa dafidi pooshshidosona.
12Eti Saa7ooli, Yonaataani, GODAA olanchchatinne Israa7eela asai olan wurido gishshau, omarssi gakkanaashin kayyottidosona, yeekkidosonanne xoomidosona.
13Oduwaa ehiida wodallaa Daawiti, “Neeni awa asee?” yaagidi oichchiis. Oichchin i Daawita, “Taani betiyaa Amaaleeqa bitaniyaa na7a” yaagiis.
14Yaagin Daawiti a, “GODAI tiyido kawuwaa woranau ne kushiyaa denttaidda, aissi yayyabeikkii?” yaagiis.
15Daawiti ba asatuppe issuwaa xeesidi, “Ba; baada a wora!” yaagiis; yaagin i Amaaleeqiyaa dechchidi woriis.
16Daawiti Amaaleeqiyaa, “‘GODAI tiyido kawuwaa taani woraas’ yaagada neeni ne doonan markkattido gishshau, ne suuttaa gomee nena oiqqo” yaagiis.
17Daawiti Saa7oolayyoonne a na7aa Yonaataanayyo hagaadan yaagi zilaaliis.
18Yihudaa asaikka “Wonddafiyaa” giyo ha zilaassaa tamaarana mala azaziis; ha zilaassai Yaashaara maxaafan xaafettiis.

19“Nenoo Israa7eelaa, ne halaqati ne xoqqa sohotun haiqqidosona. Wolqqaamati waani kunddidonaashsha!
20Hagaa Gaate kataman yootoppite; Asqqaloona ogetunkka awaajjoppite. Hegaa siyikko, Pilisxxeematu macca naati ufaittana; shaamatu macca naati ‘Hashshu!’ gaana.
21“Inttenoo Gilbboo7a deretoo, intte bollan iri bukkoppo; xaazikka xaazatoppo. He biittaa goshshaikka kattaa mokkoppo; aissi giikko, yan wolqqaamaa gonddallee tunabaa kiyiis; Saa7oola gonddalleekka zaitiyan qucettiyoogaa aggiis.
22Goora7ettidaageetu suuttaappenne wolqqaamatu ashuwaappe Yonaataana wonddafee guyye gibeenna. Qassi Saa7oola bisoikka kallennan simmibeenna.
23“Saa7oolinne Yonaataani asi siiqiyoogeetanne lo77iyaageeta; bantta haiquwankka bantta paxankka shaahettibookkona. Eti argganttaappekka aadhdhida eeso; gaammuwaappekka aadhdhida mino.
24“Israa7eela maccaasatoo, Saa7oolayyo, inttena zo7onne alleeqo maayuwaa maizzidaagaayyoonne worqqan intte maayuwaa alleeqissidaagaayyo yeekkite.
25“Wolqqaamati olan waani kunddidonaashsha! Yonaataani ne xoqqa sohotun goora7etti zin77iis.
26Ta ishaa Yonaataanaa, taani neeyyo azzanais; ne taayyo daroppe al77o. Neeni tana siiqiyo siiqoi garamissiyaagaa, maccaasa siiqoppekka aadhdhidi garamissiyaagaa.
27“Wolqqaamati waani kunddidonaashsha! Ola miishshaikka waani dippi giidee!” yaagidi Daawiti zilaaliis.