Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔlu faxa xanbi, Dawuda naxa gbilen Sikilaga kelife Amalɛkikae bɔnbɔde. A naxa lu naa xi firin.
2A xi saxan nde, xɛmɛ nde naxa fa keli Sɔlu yire. A nu bara a xa donma ibɔɔ a ma, a bɛndɛ so a xunyi ma sunnun fe ma. A to so Dawuda yire, a naxa a xinbi sin a bun ma binyɛ kui.
3Dawuda naxa a maxɔrin, «I kelixi minden?» A naxa a yaabi, «N nan n gixi Isirayila xa gali nan ya ma.»
4Dawuda naxa a fala a bɛ, «Munse dangixi naa? Na tagi raba n bɛ.» A naxa a yaabi, «Isirayilakae bara e gi gere ma. Mixi gbegbe bara faxa e ya ma. Hali Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan bara laaxira.»
5Dawuda naxa a fala xɛmɛ bɛ, naxan nu dɛntɛgɛ safe a bɛ, a naxɛ, «I tan a kolonxi di, a Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan bara laaxira?»
6A naxa a yaabi, «N Sɔlu li Gilibowa geya nan fari a maxɔnɔxi a ɲaaxi ra. A nu wama a yɛtɛ faxafe tanbɛ ra, barima Filisita sɔɔri soe ragie nu bara a raxɛtɛn.
7A to n to, a naxa n xili. N naxa a ratin.
8A naxɛ, ‹Nde na i tan na?› N naxa a yaabi, ‹Amalɛkika nde nan n na.›
9A naxa a fala n bɛ, ‹N mu gɛxi faxade, i xa n mali n xa faxa.›
10Na kui n naxa a faxa, barima n na kolon, a mu kisima feo. N naxa fa a xa mangɛ tɔnxuma nun a xa bɛlɛxɛ rasoe ra i tan n marigi xɔn ma.»
11Dawuda nun a xa mixie naxa e xa donmae ibɔɔ sunnunyi kui na dɛntɛgɛ xa fe ra.
12E naxa Sɔlu, a xa di xɛmɛ Yonatan, nun Alatala xa ɲama Isirayila bɔnsɔɛ xa ɲɔnfe raba, naxee faxaxi gere kui. E naxa wa, e naxa sun han nunmare nee xa fe ra.
13Dawuda naxa na xɛmɛ maxɔrin, naxan fa dɛntɛgɛ sa a bɛ, «I keli minden?» A naxa a yaabi, «Xɔɲɛ Amalɛkika xa di nan n na.»
14Dawuda naxa a maxɔrin, «I tan mu gaaxu Ala xa Mixi Sugandixi faxade?»
15Dawuda naxa a xa sɔɔri nde xili, a a yamari, «Yi xɛmɛ faxa!» A naxa na raba.
16Dawuda naxa a fala na Amalɛkika bɛ, «I to a fala a i bara Ala xa Mixi Sugandixi faxa, i bara i yɛtɛ xun nakana. A lanma i xa faxa.»
17Dawuda naxa yi suuki sɛbɛ Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan xa fe ra,
18a fa yamari fi Yudayakae xa a xaran. A xili nɛ «Xali xa suuki.» A sɛbɛxi Yasari xa buki kui.

19«Isirayila, wo xa mangɛ xungbe bara laaxira geya fari, sɔɔri fanyie bara faxa.
20Wo naxa na fala Gati taa kui, wo naxa na xibaaru masen Asikalɔn taa kui, alako Filisita di ginɛe naxa fa sɛɛwa, alako e tan sunnataree xa di ginɛe naxa fa ɲɛlɛxin.
21Gilibowa geyae, tunɛ nun xini naxa bira wo ma, wo xa xɛe naxa fan, barima mangɛ Sɔlu xa kanke makantase bara yaagi sɔtɔ naa, ture yo mu soma a ma sɔnɔn!»
22«Yonatan xa xali bara sɔɔri xungbee faxa, Sɔlu xa tanbɛ xa wali bara sɔɔnɛya.
23Sɔlu nun Yonatan naxee nu rafanxi mixie ma e xa simaya kui, e birin fa faxa lɔxɔɛ keren. E nu xulun dangi sɛgɛe ra. E sɛnbɛ nu gbo dangi yɛtɛe ra.
24Isirayila di ginɛe, wo xa wa Sɔlu xa fe ra, naxan nu dugi fanyie ragoroma wo ma, naxan nu xɛɛma fima wo ma xunmasee ra.»
25«Korogbae bara faxa gere kui. Yonatan bara laaxira wo xa geyae fari.
26Yonatan ngaxakerenyi, n sunnunxi i xa fe ra. I xa fe nu xɔrɔxɔ n ma! I xa xanunteya nu na n bɛ dangi ginɛe xa xanunteya ra.
27Korogbae bara faxa gere kui. Geresosee bara kana.»