Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 2 Samuel

2 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jana David townbu Ziklag bundandan warngku jambul. Nyubun bama yinyaymba kadan warmun. Nyulu Davidanda dungan, bubungu badaman. David nyungundu babajin, “Yundu wanjamun?” Nyulu yalaman, “Ngayu ngakijin Israel-warrandamun campmun.” Davidangka yalaman, “Ngaykundu balka. Yurra wanjarrman?” Bamangka yalaman, “Nganjin Philistine-warrandamun warririn. Bama wubul bajaku wularin. Nyulu Saul and nyungu kangkal-kangkal dingkar-dingkar yalarrku wularinyarrku.” Davidangka nyungu kambi dumbarrin, nyunguwundu soldier-soldierangka yalarrku kambi dumbarrin. Jana yalaku, milka-bujarmanya. Jana wungar-kalbayku badirin, mayi kari nukan, Saul, Jonathan, Israel-warra wubul wularinya.