Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solu gana gbɛra Dauda sù kũ zĩ̀blena Amalɛkinↄaao, akũ à gↄ̃̀ Zikilaga gↄrↄ pla.
2A gↄrↄ aakↄ̃de zĩ gↄ̃gbɛ̃ ke bò Solu bùran à sù. A pↄ́kasanↄ kɛ̃kɛ̃na, bùsu ká a mìn. Kũ à kà Dauda kĩnaa, à kùtɛnɛ à wùtɛ a gbɛrɛa.
3Dauda a là à pì: N bo máa? À wèa à pì: Ma bo Isarailanↄ bùrammɛ.
4Akũ Dauda a là dↄ: À kɛ̀ dera gwee? Ǹ omɛnɛ. Akũ à wèa à pì: Isarailanↄ bò zĩ̀lan ò bàa lɛ̀. Ń daside lɛ̀tɛ ò gàga. Solu kũ a nɛ́ Yonatão gà dↄ.
5Akũ Dauda kɛfɛnna kũ àtɛn baaruu pì kpáarɛ là à pì: N kɛ deran ń dↄ̃ kũ Solu kũ a nɛ́ Yonatão gàa?
6À wèa à pì: À sù à lè má kú Giliboa kpi gɛrɛɛi gwemɛ, akũ ma Solu è, àtɛn gbãna e a sária. Sↄ̃godenↄ kũ sↄ̃denↄ tɛn ká kãao kĩni.
7Kũ à lìtɛ ma kpa, à ma e, akũ à ma sisi. Ma pì: Makũ dí!
8Akũ à ma la, makũmɛ dí ũu? Akũ ma wea ma pì Amalɛki burin ma ũ.
9Akũ à pìmɛnɛ mà naai mà a dɛ, zaakũ á kú ga lɛ́imɛ, bee kũ a wɛ́ kpɛ́ kɛ̃na fíti.
10Akũ ma nai ma a dɛ̀, zaakũ má dↄ̃ ani fↄ̃ à ble a lɛtɛnaa gbɛra doro. Akũ ma a kífura kũ à kunaa sɛ̀ kũ zã kũ à danaao, akũ ma suonnɛ la ma dikiri.
11Akũ Dauda a pↄ́kasanↄ gà à kɛ̃̀, akũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ ń pↄ́nↄ kɛ̃̀kɛ̃ se.
12Ò Solu kũ a nɛ́ Yonatão gana ↄ́ↄ dↄ̀ kũ Dikiri gbɛ̃ Isarailanↄ, zaakũ zĩ̀ ń blé. Wɛ́'i bòḿma, akũ ò lɛ́ yĩ̀ ari ↄkↄsi.
13Dauda kɛfɛnna kũ à baaruu pìi kpàarɛ là à pì: N bɛ kú máa? Akũ à pìnɛ: Bòasu nɛ́n ma ũ, Amalɛki buri.
14Akũ Dauda a là à pì: À kɛ̀ dera kína kũ Dikiri kà dɛna vĩna dí n kũroo?
15Akũ Dauda a kɛfɛnna ke sìsi à pì: Ǹ a lɛ́ ǹ dɛ se. Akũ à a lɛ̀ à dɛ̀.
16Zaakũ Dauda gĩnakɛ à pìnɛ: N n zĩda dɛ̀mɛ. N zĩda lɛ́ mɛ́ à n da yãn, n pì n kína kũ Dikiri kàa dɛ̀.
17Dauda wɛ̃nda lɛ̀ díkĩna sì Solu kũ a nɛ́ Yonatão ga yã musu.
18À pì ò lɛ̀ɛ pìi dada Yudanↄnɛ. À kú Yasa takadan.

19Isarailanↄ gakuridenↄ gàga sĩ̀sĩgɛrɛɛi, gↄ̃sa gbãnanↄ i òmɛ fá!
20Àsun a baaru kpá Gata zɛ́danlo, de Filisitini nↄgbɛ̃nↄ sún a pↄnna kɛro yãi. Àsun a kpàkpa kɛ Asakɛlↄniro, de gyↄfↄrↄde nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sún ayuwii kɛro.
21Plí sún kpá Giliboa gbɛ̀ɛa doro, legũ sún ma bura kũ ò kú gwenↄn doro, gwen ò ↄ sↄ̃̀ gↄ̃sa gbãnanↄ sɛ̃gbakonↄi, nísi dↄkↄna Solu sɛ̃gbakoa lɛ́ zɛ̀!
22Kũ òtɛn gↄ̃sa gbãna aru fã gua, òtɛni ń gbɛrɛ para, kàzuri pãsĩ Yonatã dì kpɛ gwaro, fɛ̃nɛdade pãsĩ Solu dì su koriro.
23Solu kũ Yonatão, gbɛ̃ mana yenyĩdenↄmɛ! Odi kɛ̃kↄ̃a wɛ̃̀ndi ke ganaa gũnlo. Ń wãna de vãunↄla, ń gbãna de músunↄla.
24Isaraila nↄgbɛ̃nↄ, à wɛ́'i bo Solu ga yã musu. À biza tɛ̃ra yĩ̀árɛ kũ nↄmanablebↄnↄ, à á pↄ́kasanↄ kɛ̀kɛárɛ kũ zãblebↄ kũ ò pì kũ wuraaonↄ.
25Gↄ̃sa gbãnanↄ i ò zĩ̀lan fá! Yonatã wutɛna gɛ̀ ũ sĩ̀sĩgɛrɛɛi.
26Ma gbɛ̃ Yonatã, ma gↄ̃ warikɛnaa gũn n yãi, ń manamɛnɛ swáswa. Yenyĩ kũ ń vĩ kũmao sára vĩro, à de nↄ yenyĩla.
27Gↄ̃sa gbãnanↄ i ò fá! Ń zĩ̀kabↄnↄ kàkatɛ.