Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulu gaa gbɛa Davidi sù ń Amalɛkiↄ kaalɛao, ↄ̃ à gↄ̃̀ Zikilaga gↄↄ pla.
2A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ gↄ̃ɛe bↄ̀ Saulu bòou à mↄ̀. Aà pↄkasaↄ kɛ̃́kɛ̃a, mɛ́ bùsu ka aà miu. Kɛ́ à kà Davidi kĩ́i, à kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu.
3Davidi aà là à mɛ̀: N bↄ má ni? A wèwà à mɛ̀: Ma bↄ Isailiↄ bòouɛ.
4Ɔ̃ Davidi aà là lↄ: À kɛ̀ kpelewa wei? Omɛɛ. Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Isailiↄ bↄ̀ zĩlau aa bàalɛ̀. An daside kwɛ̀ aa gàga. Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gà lↄ.
5Ɔ̃ Davidi ɛ̀waaso pↄ́ lɛ́ baopi kpaɛ là à mɛ̀: Kpelewa ↄ̃ ń dↄ̃ Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gài?
6A wèwà à mɛ̀: À mↄ lè má kú Giliboa gbɛpↄlɛu weɛ, ↄ̃ ma Saulu è, àlɛ gbãa'e a sↄ̃nawa. Sↄ̃́godeↄ ń sↄ̃deↄ lɛ́ kãikũaànↄ.
7À lìlɛ ma kĩ́i oi, à ma e, ↄ̃ à ma sisi. Ma mɛ̀: Má kɛ́!
8Ɔ̃ à ma la, mámɛmaa déi? Ɔ̃ má wèwà Amalɛki buin ma ũ.
9Ɔ̃ a òmɛɛ mà sↄ̃azi, mí a dɛ, asa gu lɛ́ liwaɛ, baa kɛ́ a wɛ́ gi kɛ̃a yↄↄ.
10Ɔ̃ ma sↄ̃aàzi ma aà dɛ̀, asa má dↄ̃ a fↄ̃ ble a zↄ̃api gbɛa lↄo. Ɔ̃ ma aà kíafua pↄ́ a kpaa sɛ̀ ń zã pↄ́ a daao, ↄ̃ ma mↄonɛ kɛ ma dii.
11Ɔ̃ Davidi a pↄkasaↄ gà a kɛ̃̀, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ ń pↄ́ kɛ̃̀kɛ̃ sↄ̃.
12Aa Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gaa ↄ́ↄlↄ̀ ń Dii gbɛ̃́ Isailiↄ, asa zĩ ń bléɛ. Wɛ́'i bↄ̀má, ↄ̃ aa lɛyè e oosi.
13Davidi ɛ̀waaso pↄ́ baopi kpàɛ là à mɛ̀: N bɛ ku má ni? Ɔ̃ a òɛ̀: Bↄ̀mↄ nɛ́n ma ũ, Amalɛki bui.
14Ɔ̃ Davidi aà là à mɛ̀: Àkɛa kía pↄ́ Dii kpà dɛa vĩa i n kũo ni?
15Ɔ̃ Davidi ɛ̀waasoe sìsi à mɛ̀: Ǹ aà lɛ ǹ aà dɛ sↄ̃. Ɔ̃ à aà lɛ̀ a dɛ̀.
16Ɔ̃ Davidi mɛ̀: N nzĩa dɛ̀ɛ, asa nzĩa lɛ́ mɛ́ n dayãu, n mɛ̀ n kía pↄ́ Dii kpà dɛ̀.
17Davidi wɛ̃nalɛɛ bee sì Saulu ń a nɛ́ Yonatãao gaa yã́ musu.
18À mɛ̀ wà lɛpi dada Yudaↄnɛ. A ku Gbɛ̃ Maaↄ taalau.

19Isaili gawideↄ gàga sĩ̀sĩpↄlɛu, nɛgↄ̃naↄ i'òɛ fá!
20Ásu a baokpa Gata zɛauo, kɛ́ Filitɛ̃ nↄɛↄ su a pↄnakɛo yã́i. Ásu a kpàwakɛ Asekelonio, kɛ́ gyafↄↄde nɛnↄɛↄ su kúkuakɛo.
21Fíi su kpa Giliboa gbɛwa lↄo, lou su ma bua pↄ́ kú weↄ lↄo. We wà ↄzↄ̃̀u nɛgↄ̃naↄ sɛ̀ngbaoↄi, nísidↄↄa Saulu sɛ̀ngbaowa lɛ́ kà!
22Tó wàlɛ nɛgↄ̃naↄ au fã́ gua, wàlɛ ń gbɛɛ pui, kàzun pãsĩ Yonatãa lí kpɛkpao, fɛ̃ndade pãsĩ Saulu lí su giio.
23Saulu ń Yonatãao, gbɛ̃́pii yeńziɛ, wìↄ kɛnɛ́ kɛ̀kɛ. Aai kɛ̃kↄ̃wa wɛ̃ni ge gaa guuo. An wãa dɛ kúula, an gbãa dɛ nↄ̀ↄmusuↄla.
24Isaili nↄɛↄ, à wɛ́'ikau Saulu gaa yã́ musu. À á ká zwã̀a tɛ̃a yeawa ń namablebↄↄ, aà sabai a pↄkasa maaↄ dà ń vua nↄamblebↄↄ.
25Nɛgↄ̃naↄ i'ò zĩlauɛ fá! Wà Yonatãa dɛ̀ ń fɛ̃ndao sĩ̀sĩpↄlɛu.
26Ma gbɛ̃́ Yonatãa, ma gↄ̃ yeelɛa n yã́i, ń maamɛɛ wásawasaɛ. N yeamazi sáa vĩo, a dɛ nↄɛ yea gↄ̃ɛzia.
27Nɛgↄ̃naↄ i'òɛ fá! An gↄ̃kɛbↄↄ kàalɛ.