Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ सामुएल

२ सामुएल 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1सावल बेक्‍म नोले दाऊदम अमालेकी आन कली खेदा पशा, लेश्‍शा नाक्‍त निक्‍शी सिक‍ला‍ग सहरम बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। १सामुएल ३०:२६
2मिनु आ नित्‍थ नाक्‍ती, आ वा खाक्‍शो नु पियाम खप फुंइसीशो मुर का सावल आ बाक्‍तीक रे जाक्‍माक्‍त। मिनु मेको दाऊद आ बाक्‍तीक जाक्‍शा, मेको आ ङोंइती खुम्‍की पा बाम्‍‍माक्‍त।
3दाऊदम मेको कली “गे ते रे जाक्‍ङे?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी “गो इस्राएल ङा लडाइ पाइब आन बाक्‍तीके रे प्रोक्‍शा जाक्‍ती” देंमाक्‍त।
4मिनु दाऊदमी मेको कली “मार दुम्‍मे? आं कली देंनो” देंमाक्‍त। मिनु मेकोमी “लडाइ पाइबपुकी लडाइ रे प्रोक्‍तेक्‍म। शुश मुर साइक्‍चा पुंइसाक्‍म। मिनु सावल नु आ तौ योनाथन यो साइक्‍चा पुंइसाक्‍स” देंमाक्‍त।
5मिनु दाऊदम मेको लोव़ चाक्‍ब ठिटा कली “सावल नु आ तौ योनाथन साइक्‍चा पुंइसाक्स, दे दोपा तुइक्‍ती?” देंमाक्‍त।
6मिनु मेको ठिटामी “गो गिल्‍बोआ डांडाम बाक्‍शो नङ। मेकेर सावल कली आ तूतीक तिक्‍शा राप्‍शा बाक्‍शो ताता। बग्‍गी ङोइक्‍ब नु शारा ङोइक्‍बपुकीम मेको कली थित्‍चा चिक्‍ताक्‍म। १सामुएल ३१:१-३
7मिनु मेकोमी नोले लेश्‍शा कोव़ङानु, आं कली तती। मिनु ब्रेत्‍ताक्‍यी। मिनु गो ‘मार देंनी’ देंती।
8मिनु मेकोमी ‘गे सु नवे’ दे हिल्‍लो पती। मिनु ‘गो अमालेकी का नङ’ देंती।
9मिनु मेकोमी ‘आं नेक्‍था जाक्‍को। आं कली साइ‍य्‍‍यी। मारदे हना गो बेक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍ती। आं सोक्‍त ला बाक्‍ब’ देंत।
10मोपतीके गो आ नेक्‍था लशा, मेको कली साइक्‍ता। मारदे हना मेको मब्रोंइब, दे गो तुइक्‍ताक्‍ङ। मिनु गो मेको आ पिया रे सिरपेच नु आ गुइ ङा पांइतीके, आं प्रभु, इन बाक्‍तीकेम चाक्‍ता” देंमाक्‍त।
11मेको लोव़ नेंशा, दाऊदम आ वा खाक्‍गा बाक्‍त। मेको नु बाक्‍ब मुर नेल्‍लेमी यो मो पामे बाक्‍त। १सामुएल ४:१२
12मेकोपुकी नां मरिक्‍म सम्‍म सावल नु आ तौ योनाथन आस पर्बम ङाक्‍शा रोंका पा माइजा बाक्‍मा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभु यावे आ लडाइ पाइबपुकी नु इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी तरवारम साइक्‍चा पुंइसमा बाक्‍त। १सामुएल ३१:१३
13मिनु दाऊदम मेको लोव़ चाक्‍ब ठिटा कली “गे ते रे जाक्‍शो नवे?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी “गो अर्को रागी ङा अमालेकी का आ तौ नङ” देंमाक्‍त।
14मिनु दाऊदमी “परमप्रभु यावे आ तेल लुक्‍शो मुर कली साइक्‍चा महिंने?” देंमाक्‍त। १सामुएल २४:७; १सामुएल २६:९
15मिनु दाऊदमी आ ठिटा मुर का कली ब्रेश्‍शा “मेको कली सतो” दे अरेवा बाक्‍त। मिनु मेकोमी मेको कली तुप्‍शा सदा बाक्‍त। २सामुएल ४:१०-१२
16दाऊदमी मेको कली “इ हुश इ पिया तार मोंइसेक्‍ल। मारदे हना गे ‘गो परमप्रभु यावे आ तेल लुक्‍शो कली साइक्‍ता’ देंते। इ शोव़मीन आंम इ कली दोसी सेल्‍साक्‍वे” देंमाक्‍त।
17मिनु दाऊदमी सावल नु आ तौ योनाथन आस पर्बम रोंका पतीक कुम्‍सो पवा बाक्‍त।
18मिनु मेको रोंका पतीक कुम्‍सो यहूदा ङा मुर आन कली शेंचा माल्‍ब, दे हुकुम पवा बाक्‍त। मेको कुम्‍सो याशार आ किताबम ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। २सामुएल १:२२; यहोसु १०:१३

19“इस्राएल, इ छेङछेङ डांडाम साइक्‍चा पुंइसाक्‍म। सक्ति पाइश्‍शो मुरपुकी दोपा बेक्‍मा?
20गाथम एको लोव़ मपने। अश्‍कलोन ङा लांम एको लोव़ मपने। मो पाइतीनी हना, पलिस्‍ती आन तमी ग्‍येरसीनीम। ख्रोइक्‍तीक चिनु मख्रोइश्‍शो आन तमी ग्‍येरसीनीम।
21गिल्‍बोआ नें पाइश्‍शो डांडा, इ तार सीत नु रेउ मयिल। अन्‍न ग्रेल्‍ब रू मबाक्‍ल। मारदे हना सक्ति पाइश्‍शो आ तेक्‍तीक ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। सावल आ तेक्‍तीक कली मुल रे तेल मख्रेक्‍नीम।
22योनाथन आ लिब्रा साइक्‍चा पुंइसीशो जोरी सत्रु आन हुश नु बोल्‍यो मुर आन बोंसो मलुम्‍सीथु, गेनायो मले। सावल आ तरवार यो मोशा मले।
23सावल नु योनाथन दाक्‍मुबाक्‍ताक्‍स। अरुम यो दाक्‍चा पुंइसाक्‍स। ब्रोंइसा नु बेक्‍सा नु यो काथा दुम्‍‍ताक्‍स। मेको निक्‍शी ककाकुली क्‍येङा यो रीब पा पाइब बाक्‍ताक्‍स। गुप्‍स क्‍येङा यो बोल्‍यो बाक्‍ताक्‍स।
24इस्राएल ङा तमीपुकी सावल आ पर्बम ङाक्‍कीन। मेकोमी इन कली लल दारदारशो शुश क्येट लाइब वा फेक्‍पाइश्‍शो बाक्‍त। मेकोमी इन कली सुन के गहना पांइपाइश्‍शो बाक्‍त।
25सक्ति पाइश्‍शो दोपा बेक्‍मा! मेको लडाइम बेक्‍तेक्‍म। योनाथन साइक्‍चा पुंइसीशा, डांडाम गोल्‍शो बाक्‍ब।
26आं लोक्‍ब योनाथन, गो इ पर्बम रोंका पाइ‍नुङ। गो इ कली थाम्‍पा दाक्‍ताक्‍न। इ आं कली दाक्‍शो ठेयब बाक्‍त। मीश मुर आन कली दाक्‍तीक क्‍येङा यो लाक्‍शो बाक्‍त।
27सक्ति पाइश्‍शो दोपा बेक्‍मा! मेको लडाइम आन या खतम दुम्‍तेक्‍म” दे कुम्‍सो पशो बाक्‍त।