Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 2

Samuelnê 2 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saul gêmac êndu su ma Dawid kêku lau Amalek tulu. Eŋ gêmu gêmêŋ mêŋgêmoa Siklag bêc luagêc.
2Ma gêdêŋ bêc kêtu têlêacŋa ŋac teŋ mêŋgêô lasê aŋga Saulnê siŋwaga nêŋ tonê ŋakwê gêŋgic ma kekop gi eŋ môkêapac. Gêdêŋ taŋ eŋ gêô lasê gêdêŋ Dawid naŋ, ŋac tau gêu tau gêc nom ma ketoc eŋ sa.
3Dawid kêtu kênac eŋ gebe “Gômôêŋ aŋga ondoc.” Tec eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Aê gaêc aŋga Israelnêŋ siŋwaga nêŋ, tec gamêŋ.”
4Ma Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Biŋ amboac ondoc. Ôsômmaŋ.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Siŋwaga sêc su aŋga siŋmala ma ŋacjo sêjac taêsam êndu. Saul agêc latu Jonatan sêmac êndu amboac tonaŋgeŋ.”
5Go Dawid kêtu kênac ŋac matac tau, taŋ kêkôc ŋawae gêmêŋ naŋ gebe “Saul agêc Jonatan sêmac êndu ŋawae kêtap aôm sa ŋalêŋ amboac ondoc.”
6Ŋac matac gêjô ênê biŋ gebe “Aê tauc gamoa lôc Gilboa gamoa ma galic Saul geseŋ guŋ tau tôŋ ŋa nê kêm kêkô ma ŋacjonêŋ kareta to lau, taŋ sêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, sêkapiŋ eŋ sa.
7Gêdêŋ taŋ eŋ kêkac tau ôkwi naŋ, gêlic aê ma gêmôêc aê. Aê gajô eŋ awa gebe ‘Aê tec gamoa.’
8Eŋ kêtu kênac aê gebe ‘Aôm asa.’ Ma aê gajô eŋ awa gebe ‘Aê ŋac Amalek teŋ.’
9Go eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ômôêŋ ma ônac aê êndu. Matocanô kêtu talô su, tageŋ matoc jali gamoa.’
10Amboac tonaŋ aê katu gasuc eŋ jagajac eŋ tomatêgeŋ gebe aê kajala gebe eŋ oc êmoa atom. Go aê kakôc sunsuŋ kiŋŋa su aŋga môkêapac ma joc aŋga lêmadambê tec kajoŋ gadêŋ aôm, ŋoc apômtau gamêŋ.”
11Go Dawid lêma kêsêp nê ŋakwê ma kêkac gêŋgic ma lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, sêgôm amboac tonaŋgeŋ.
12Ma sêpuc taŋiboa sa ma têtaŋ to sêjam dabuŋ mo e oc jakêsêp kêtu Saul agêc nê latu Jonatan ma Apômtaunê lau Israel, taŋ siŋ geseŋ êsêac su naŋŋa.
13Ma Dawid kêsôm gêdêŋ ŋac matac, taŋ kêkôc ŋawae gêmêŋ naŋ gebe “Aôm aŋga ondoc.” Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Ŋac jaba Amalek teŋ latu aê, mago gamoa nêm gamêŋ.”
14Go Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amboac ondoc tec kôtêc taôm atom ma lêmam kêpi Apômtaunê ŋac, taŋ geŋ oso eŋ naŋ, ma gôjac eŋ êndu.”
15Go Dawid gêmôêc lau matac nêŋ ŋac teŋ gêmêŋ ma kêsôm gebe “Ôna, ônac eŋ êndu.” Amboac tonaŋ eŋ jagêjac ŋac Amalekŋa tonaŋ e gêmac êndu.
16Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Nêm dec êpi aôm taôm gebe aôm taôm kôkic nêm biŋ ŋa taôm awamsuŋ gêdêŋ taŋ kôsôm gebe ‘Aê gajac Apômtaunê ŋac, taŋ geŋ oso eŋ naŋ êndu naŋ.’”
17Go Dawid gêga wê taŋiboaŋa tonec kêpi Saul agêc latu Jonatan
18ma kêjatu gebe têndôŋ wê tau êndêŋ lau Juda ma teto kêsêp Jasarnê buku.

19“Ojae Israel, sêjac nêm waem êndu gêc nêm lôc ŋaô. Ojae, nêm siŋsêlêc ŋactêkwa sêjaŋagoc.
20Asôm lasê aŋga Gat atom ma anac miŋ aŋga Askalon ŋamalacluŋ atom gebe lauo Pilisti têtu samuc atom ma lau samuc latuŋio sênam lasê atom.
21“Amac lôc Gilboa, maniŋ to kom êpi amac atom, atu gamêŋ gasaŋ. Gebe seseŋ siŋsêlêcnê lautuc ŋadabuŋ su ma seŋ oso Saulnê lautuc ŋa niptêkwi kêtiam atom.
22“Jonatannê sôb keso ŋacjo atomanô ma Saulnê siŋ gêjam kôm ŋaôma atom. Gêjac lau siŋsêlêc popoc ma geseŋ ŋacjo su.
23“Saul agêc Jonatan têntac gêwiŋ tauŋ to sêlic tauŋ ŋajam sêmoa mateŋ jali sêwiŋ tauŋ ma sêmac êndu sêwiŋ tauŋ amboac tonaŋgeŋ. Sêlêti ŋagaô kêlêlêc momboaŋ gêlôb ma nêŋ ŋaclai kêlêlêc lewe nêŋ su.
24“O amac Israel latuŋio, ataŋ êtu Saulŋa gebe eŋ kêkêŋ ŋakwê asôsamuc ŋajam-ŋajam gêdêŋ amac ma kêkêŋ gêlôŋ gold geŋ kaleŋ nêm ŋakwê.
25“Ojae, lau ŋactêkwa sêjaŋa aŋga siŋ ŋalêlôm. Sêjac Jonatan êndu tomatêgeŋ gêc lôc ŋaô.
26“O teocenec Jonatan, atêc gêmô aê kêtu aômŋa. Ojae, ŋoc gêŋenec. Nêm têmtac gêwiŋ aêŋa kêmoasiŋ aê ŋanôgeŋ kêlêlêc lauo têntac gêwiŋ aêŋa su.
27“Ojae, siŋ geseŋ lau ŋactêkwa su ma nêŋ laukasap gêjaŋa.”