Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulo ena mase murinai, David na Amalek taudia ialadia amo e lou; bena David na dina rua e nohova Siklag ai.
2Dina ihatoina ai, tau ta ema, Saulo ena taruha amo; ena dabua vada e hedare bona tano na kwarana tubuana ai heato. Ia na David dekenai e kau, bena e igo diho.
3David ese e nanadaia, eto, Ede amo oma? Ia e haere, eto, Lau na Israel taudia edia taruha amo vada na roho mauri.
4David ese ma e nanadaia, eto, Dahaka e vara? A hamaorogu. Ia ma e haere, eto, Orea taudia na tuari amo e heau, bena hutuma vada e keto, vada e mase; Saulo mai natuna lonatan ida danu vada e mase.
5Bena David ese han tau eregabe, una hereva e hamaorolaia tauna, ma e nanadaia, eto, Ede o diba toma Saulo mai natuna lonatan ida vada e mase?
6Hari eregabe tauna eto, Lau na so vada na loa kavava Gilboa ororona ai. Saulo na unuseni ai, ena io ai e heto'o tao, bona kariota bona hosi ai e gui taudia na vada e mai heniamu.
7Ia e roha mun, e itagu; bena e boirigu. Lau na haere, nato, Lau o ina.
8Ia e nanadaigu, eto, Oi be daika? Na haere, nato, Lau na Amalek tauna.
9Ia ma eto, Badibadigu ai ba gini, bavalagu mase; badina be hisihisi ese e gugubagumu, a doini na maunmu.
10Bena badibadinai na gini, na alaia mase; badina be na diba momokani ena keto murinai na basine maun diba. Bena havava ḡauna na kwarana ai bona toea na imana ai na kokidia; vada na mailaidia, egu lohia, oi dekemu ai.
11Bena David ese ena dabua e abi, e daredia; ia bamona iboudiai danu unu e kara toma.
12Bena e lalo hisihisiva, e taiva, bona e ani vagava, ela bona dina e diho; Saulo bona natuna Ionatan bona Iehova ena orea taudia bona Israel besena taidia e taiva, badina be idia na dare amo vada e mase.
13Bena David ese una hari e mailaia tau-eregabena ma e nanadaia, eto, Oi na ede amo oma? Ia e haere, eto, Lau na tau Amalek, noho-hedoa tauna ta, natuna.
14David ese ma e nanadaia, eto, Edeheto oi na imamu itoi-rorona, Iehova ese e horoa tauna iala-masena, na garina to gari a?
15Bena David ese eregabe taudia ta e boiria, eto, A ha alaia. Bena e rahua mase.
16David ese e hamaoroa, eto, Raramu be sibomu kwaramu ai, badina be sibomu vada o hahebade, oto “Iehova ese e horoa tauna na na alaia mase”.
17Bena David ese Saulo mai natuna Ionatan ida taidia e tai, ena tai anena binai.
18Bona e hahedua, Iuda taudia bae hadibalaidia eto. A itaia, ḡauna na lasara ena buka ai vada e torea. Ia eto:

19Israel e, oi hairaimu na emu ororo doridia ai vada e hamasea; Goada taudia madi, vada e keto.
20Gata ai basio herevalaia Askelono ariaradia ai basio gwauraia hedinarai; Filistia hahinedia bae moale na garina, asie peritomedia taudia natudia hahinedia na bae hisi dae na garina.
21Umui Gilboa ororomui e, hunu eiava medu na latamui ai basie diho, animui na basie vara ḡahuḡala; badina be unuseni ai goada tauna ena kesi e hamiroa, Saulo ena kesi, dehoro amo asie horoa ḡauna.
22E aladia taudia raradia amo, siahu taudia hidiodia amo, Ionatan ena peva na se lou, Saulo ena dare na se lou kava.
23Saulo bona lonatan, mai lalokaudia bona mai raho-namodia, mauri ai bona mase ai asie haheparara. Ugava edia haraḡa na e hereadia, leona edia goada na e hereadia.
24Israel hahinemui e, Saulo taina ba tai; ia ese dabua kakakaka e hadokilaimuiva, gold heraheradia amo emui dabua e haheralaidia.
25Goada taudia madi ihabaidia, tuari bogaraginai vada e keto. Ionatan na emu ororo doridia ai e hamasea.
26Tadigu Ionatan e, lalogu na e hisihisi hereamu oi daimu ai. Oi ese vada o lalo namo henigu, vada o lalokau l-enigu bada; emu lalokau egu ai ese hahine ilalokau-henidia e hereaia.
27Goada taudia madi vada e keto, bona tuari gaudia vada e kwaidu.