Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Devit wantaim ol lain soldia bilong en i go pait long ol Amalek. Ol i winim ol Amalek pinis, orait ol i kam bek long taun Siklak na ol i stap tupela de. Long dispela taim King Sol i dai pinis, tasol Devit i no save yet.
2Na long de namba 3 wanpela yangpela man i kamap long Siklak. Em i bin brukim klos bilong en na putim graun malumalum long het bilong en bilong soim sori bilong en. Em i go long Devit na brukim skru na putim pes i go daun long graun, bilong givim biknem long Devit. Dispela man i bin lusim kem bilong Sol na i kam.
3Na Devit i askim em olsem, “Yu kam long wanem hap?” Orait yangpela man i tok, “Ol birua i bagarapim ol Israel, na mi lusim kem na ranawe i kam long yu.”
4Na Devit i askim em, “Mi laik bai yu tokim mi long ol samting i bin kamap long pait.” Na yangpela man i tok olsem, “Ol soldia bilong Israel i ranawe long pait na ol Filistia i kilim i dai planti man bilong ol. Na King Sol wantaim pikinini bilong en Jonatan, tupela tu i dai.”
5Orait na Devit i askim em, “Olsem wanem na yu save Sol na Jonatan i dai pinis?”
6Na dispela yangpela man i tok, “Mi stap long maunten Gilboa na mi lukim Sol i sanapim spia bilong en long graun na em i wok long holim dispela spia bilong strongim em yet long sanap. Na tu mi lukim ol birua i wok long i go klostu long Sol, em ol soldia bilong karis na ol soldia i save sindaun long ol hos.
7Na Sol i tanim na i lukim mi na i singautim mi. Na mi tok, ‘Yes, bikman.’
8Na em i askim mi olsem, ‘Yu bilong wanem hap?’ Na mi tok, ‘Mi wanpela Amalek.’
9Orait na em i tokim mi olsem, ‘Ol birua i bin bagarapim mi nogut na klostu mi dai nau. Yu kam kwik na pinisim mi.’
10Mi harim tok bilong em pinis, orait mi go klostu long em na kilim em i dai, long wanem, mi save pinis, sapos em i lusim han long spia na em i pundaun long graun, bai em i dai stret. Em i dai pinis, orait mi kisim hat king long het bilong em na mi kisim paspas long han bilong em na mi bringim i kam. Bikman, em hia ol dispela samting mi laik givim long yu.”
11Devit i harim dispela tok na em i bel hevi tru na i brukim klos bilong en. Na ol lain soldia bilong en, ol tu i mekim wankain pasin.
12Ol i tingting long Sol na Jonatan na long ol arapela Israel, em ol manmeri bilong Bikpela, na ol i krai sori long ol na ol i tambu long kaikai inap taim san i go daun. Long wanem, planti man i bin dai long dispela pait.
13Na Devit i askim dispela yangpela man olsem, “Yu bilong wanem ples?” Na em i tok, “Mi wanpela Amalek, tasol bipo yet papa bilong mi i bin lusim graun bilong ol Amalek na i kam sindaun long kantri Israel.”
14Orait Devit i askim em gen, “Olsem wanem? Yu no bin pret liklik long kilim dispela king, Bikpela i bin makim, a?”
15Na Devit i singautim wanpela soldia bilong en i kam, na i tokim em olsem, “Kilim dispela man i dai.” Orait na soldia bilong Devit i katim dispela man long bainat na dispela man i dai.
16Na Devit i lukluk long bodi bilong dispela Amalek na i tok, “Asua bilong yu yet, na yu dai. Yu yet yu bin tokaut pinis olsem yu bin kilim i dai dispela king Bikpela i bin makim.”
17Devit i mekim dispela song bilong sori long Sol na long Jonatan, pikinini bilong Sol.
18Na Devit i givim oda bai ol manmeri bilong Juda i mas lainim dispela song. Nem bilong dispela song em Song Bilong Banara. Na ol i bin raitim long Buk Bilong Ol Stretpela Man. Devit i mekim dispela song olsem,

19“Ol nambawan man bilong yumi Israel, ol i bin i dai long ol maunten. Ol strongpela soldia bilong yumi i dai pinis.
20Yupela i no ken tokaut long dispela samting long taun Get na long ol rot bilong taun Askelon. Nogut ol meri bilong Filistia i harim na i amamas. Nogut ol pikinini meri bilong ol haiden i belgut tru.
21“Ol strongpela soldia bilong yumi i bin dai long ol maunten bilong Gilboa. Na ol hap plang bilong pait i stap nating long ol dispela maunten. Na hap plang bilong Sol tu i stap nating na ol i no welim moa. Olsem na mi laik bai ren na wara bilong nait i no ken pundaun moa long ol dispela maunten. Na kaikai i no ken kamap moa long dispela graun.
22“Banara bilong Jonatan em i samting nogut tru. Em i no save popaia. Na bainat bilong Sol i no save stap nating. Nogat. Bainat i save kilim ol strongpela soldia na blut bilong ol birua i pulap long en.
23Ol manmeri i save laikim Sol na Jonatan. Tupela i gutpela man tru. Oltaim tupela i poroman gut tru na tupela i poroman yet na i dai. Tupela i spit tru long ranim birua na i winim pasin bilong ol tarangau i spit long kisim abus. Na strong bilong tupela i winim strong bilong laion.
24“Yupela ol meri Israel, yupela i mas krai sori long Sol. Em i bin givim yupela ol naispela retpela klos i dia tumas na olkain bilas gol bilong bilasim yupela yet.
25“Ol strongpela soldia i dai pinis long pait. Na Jonatan tu i dai, na bodi bilong en i stap long ples maunten.
26Mi sori tru long yu, Jonatan, brata bilong mi. Mi laikim yu tumas na yu bin laikim mi tu. Laik bilong yu i strong moa yet na i winim tru laik bilong ol meri i laikim mi.
27Ol strongpela soldia i dai pinis long pait na ol samting bilong pait i bagarap pinis.”