Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔli faxa xanbini, Dawuda Amalɛkine nɔxina, Dawuda yi fa lu Sikilaga taani xi firin.
2Xi saxande lɔxɔni, banxulanna nde yi fa, sa keli Sɔli a gali malandeni. A dugine yibɔxi, burunburunna a xunni sununa fe ra. A to Dawuda fɛman li, a yi a xinbi sin bɔxɔn ma.
3Dawuda yi a maxɔdin, a naxa, “I kelixi minɛn?” A yi a yabi, a naxa, “N nan n gixi Isirayila ganla nan ma.”
4Dawuda yi a fala a xa, a naxa, “A yɛba n xa naxan danguxi.” Xɛmɛn yi a yabi, a naxa, “Isirayila sofa ganla bata a gi yɛngɛni, sofa wuyaxi bata faxa. Hali, Sɔli nun a diin Yonatan bata faxa.”
5Banxulanna naxan faxi xɛrayaan na, Dawuda mɔn yi na maxɔdin, a naxa, “ I a kolonxi di, a Sɔli nun a dii xɛmɛn Yonatan bata faxa?”
6Banxulanna yi a yabi, a naxa, “N yi Gilibowa geyaan nan fari, n yi Sɔli to, a tanban tixi a bun, a yi gbɛtɛnxi yaxune wontorone nun soo ragine xɔn.
7A to a firifiri, a yi n to, a yi n xili. N yi a yabi, n naxa, ‘N tan ni i ra.’
8A yi n maxɔdin a nde n tan na. N yi a fala a xa a Amalɛkin nan n tan na.
9Nayi, a yi n yamari a n xa fa a faxa, bayo a yi sɔxɔlɛxi, hali a mɔn to yi ɲɛɲɛ.
10Nayi, n yi n maso a ra, n yi a faxa, bayo n yi a kolon a a mi yi kisima a biradeni. Na xanbi ra, mangana, n yi a mangaya taxamasenna ba a xun na. N yi a yiirasoon ba a yiin na. N bata fa e ra i xɔn.”
11Dawuda yi a dugine yibɔ a ma. Naxanye birin yi a fɛma, ne fan yi na liga.
12E yi saya feene liga, e wuga, e sun han ɲinbanna Sɔli nun a diin Yonatan ma fe ra e nun Alatala sofane nun Isirayila kaan naxanye faxaxi yɛngɛni.
13Na xanbi ra, Dawuda yi a fala banxulanna xa naxan faxi xɛraan na, a naxa, “Nde i tan na?” A yi a yabi, a naxa, “Amalɛkin naxan dɔxi yamanani ito yi, na nan ma diin n tan na.”
14Dawuda yi a fala, a naxa, “I mi gaxu mangan faxɛ Alatala bata yi naxan sugandi?”
15Dawuda yi a sofa keden xili, a yi a fala, a naxa, “Siga, i yi sa a faxa.” Sofaan yi Amalɛki kaan garin, a yi a faxa.
16Dawuda yi a fala Amalɛki kaan ma, a naxa, “I tan nan i faxa feen nagidixi, i yi i yɛtɛ yalagi, i naxa, ‘N tan nan Alatalaa manga sugandixin faxaxi.’ ”
17Dawuda yi saya sigini ito sa Sɔli nun a diin Yonatan xa.
18A yi yamarin fi a Yuda kaane xa e maxaran na sigin ma naxan xili “Xalimakuli Sigina.” A sɛbɛxi kɛdin kui naxan yi xili Tinxin Muxuna kɛdina.

19Isirayila sofa kɛndɛne bata faxa a geyane fari. A mato sofane faxaxi kii naxan yi!
20A nama fala Gati taani, na xibarun nama fala Asikalɔn kirane xɔn, alogo Filisitine sungutunne nama sɛwa, alogo Ala kolontarene sungutunne nama ɲaxan.
21Xiila nun tulen nama fa fa Gilibowa geyane fari, xɛɛ sabatila nama fa lu e ma, bayo sofane yɛ masansan wure lefane e rayagi mɛnna nin, Sɔli yɛ masansan wure lefana, turen yi ba soɛ a ma.
22Yonatan ma xalimakunla mi yi xɛtɛma yaxu faxa daxin yɛtagi, yaxun sɛnbɛn yɛtagi. Sɔli a silanfanna yi a wanla rakamalima.
23Sɔli nun Yonatan yi rafan yamaan ma ki faɲi e siimayaan birin yi, hali e sayani, e mi fatɛ. E yi xulun singbinna xa, e sɛnbɛn yi gbo yatan xa.
24Isirayila ɲaxanle, ɛ Sɔli wuga. A yi ɛ maxidima nɛn dugi faɲini, a xɛmaan sa ɛ dugine ra.
25A mato, sofa sɛnbɛmane bata faxa yɛngɛni! Yonatan bata faxa geyane fari!
26N bɔɲɛn sunuxi i ya fe ra, Yonatan, n tada, n xɔyi kɛndɛna. I ya xanuntenyaan yi rafan n ma, dangu ɲaxanle gbeen na.
27A mato, sofa sɛnbɛmane bata faxa! Sofa fangamane bata raxɔri!