Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solu gana gbɛra Dauda sù kↄ̃n zĩ̀blena Amalɛkinↄao, ben à gↄ̃̀ Zikilaga gurↄ plaa.
2À gurↄ aagↄ̃dee zĩ gↄ̃gbɛ̃ ke bↄ̀ Solu bùran à mↄ̀. À pↄ́kãsãanↄ kɛ̃kɛ̃na, bùsu ká à mìn. Kɛ̀ à kà Dauda kiia, à kùɛnɛ à dàɛ a puua.
3Dauda à là à bè: N bↄ mámɛ? À wèàla à bè: Ma bↄ Isarailinↄ bùrammɛ.
4Ben Dauda à là dↄ: À kɛ̀ diamɛ? Ǹ omɛ. Ben à wèàla à bè: Isarailinↄ bↄ̀ zĩ̀lan wà bàa lɛ̀. Aↄ̃ paridee lɛ̀ɛ wà gàga. Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gà dↄ.
5Ben Dauda gↄ̃kparɛ kɛ̀ èe baaru pì kpaanɛ là à bè: N kɛ dian ń dↄ̃ kɛ̀ Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gà?
6À wèàla à bè: Àɛ sↄ̃ má kú Giliboa kpiigɛɛzi gwemɛ, ben ma Solu è, èe gbãa ee a sária. Sↄ̃gorodeenↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄↄ e kaao kĩi.
7Kɛ̀ à lìɛ ma kpa, à ma e, ben à ma sisi. Ma bè: Máɛ kɛ̀!
8Ben à ma la, mámbe dé ũu? Ben ma weàla ma bè Amalɛki boriin ma ũ.
9Ben à bèmɛ mà sↄ̃azi mà a dɛ, zaakɛ á kú gaa lɛ́zĩmɛ, baa kɛ̀ a wɛ́ɛ kpɛ́ kɛ̃na féte.
10Ben ma sↄ̃zi ma à dɛ̀, zaakɛ má dↄ̃ eé fↄ̃ à ble à lɛɛna gbɛra dↄro. Ben ma à kífura kɛ̀ à kuna sɛ̀ kↄ̃n zãa kɛ̀ à danao, ben ma suonnɛ kɛ̀ ma dii.
11Ben Dauda a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀, ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń pↄ́nↄ kɛ̃̀kɛ̃ se.
12Aↄ̃ Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão gana ↄ́ↄ dↄ̀ kↄ̃n Dii gbɛ̃ Isarailinↄ, zaakɛ zĩ̀ ń blé. Wɛ́ɛ'i bↄ̀ḿma, ben aↄ̃ lɛ́ yì ai uusiɛ.
13Dauda gↄ̃kparɛ kɛ̀ à baaru pì kpànɛ là à bè: N bɛɛ kú mámɛ? Ben à bènɛ: Bↄ̀amↄ nɛ́n ma ũ, Amalɛki borii.
14Ben Dauda à là à bè: À kɛ̀ dia kína kɛ̀ Dii kà dɛna vĩa e n kũroo?
15Ben Dauda a gↄ̃kparɛnↄ doke sìsi à bè: Ǹ à lɛ́ ǹ dɛ se. Ben à à lɛ̀ à dɛ̀.
16Zaakɛ Dauda gĩakɛ à bènɛ: N n zĩnda dɛ̀mɛ. N zĩnda lɛ́ bé à n da yãn, n bè n kína kɛ̀ Dii kà dɛ̀.
17Dauda sósobi lɛ̀ kɛ̀ sì Solu kↄ̃n a nɛ́ Yonatão ga yã musu.
18À bè wà lɛ̀ pì dada Yudanↄnɛ. À kú Yasa takadan.

19Isarailinↄ gakuideenↄ gàga sĩ̀sĩgɛɛzi, gↄ̃sagbãaanↄ ii òmɛ!
20Àton à baaru kpá Gata zɛ́daanlo, lɛ Filisitini nↄgbɛ̃nↄ tón à pↄnnaa kɛro yãnzi. Àton à kpàakpa kɛ Asakɛlↄniro, lɛ gɛfↄↄde nɛ́nↄgbɛ̃nↄ tón áyuwi kɛro.
21Kpíi tón kpá Giliboa gbɛ̀ musua dↄro, lou tón ma buraa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄa dↄro, gwen wà ↄ sↄ̃̀ gↄ̃sagbãaanↄ sɛngbangonↄzi, nↄ́si dↄkↄna Solu sɛngbangoa lɛ́ zɛ̀!
22Kɛ̀ wèe gↄ̃sagbãaa aru fãa guua, wèe ń gbɛɛɛ paraa, Yonatã kàzuri pãsĩ è kpɛɛ gwaro, Solu fɛ̃ɛdade pãsĩ è su koriro.
23Solu kↄ̃n Yonatão, gbɛ̃ maa yenzideenↄmɛ! Aↄ̃ↄe kɛ̃kↄ̃a wɛ̃̀ndi ke gaanlo. Aↄ̃ wãaa dɛ kúunↄla, aↄ̃ gbãaa dɛ músunↄla.
24Isaraili nↄgbɛ̃nↄ, à wɛ́ɛ'i kán Solu ga yã musu. À bisa tɛ̃aa yìare kↄ̃n nↄmaablebↄnↄ, à a pↄ́kãsãanↄ kɛ̀kɛare kↄ̃n zãblebↄ kɛ̀ wà pì kↄ̃n vuraonↄ.
25Gↄ̃sagbãaanↄ ii ò zĩ̀lan fá! Yonatã daɛna gɛ̀ ũ sĩ̀sĩgɛɛzi.
26Ma gbɛ̃ Yonatã, ma gↄ̃ nawɛ̃a guu n yãnzi, ń maamɛ wásawasa. Yenzi kɛ̀ ń vĩmao sáa vĩro, à dɛ nↄ yenzila.
27Gↄ̃sagbãaanↄ ii ò fá! Aↄ̃ gↄ̃kɛbↄnↄ kàatɛ.