Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɑfiti do pɔ̀ntɛ Amɑdesiibɛ kɛ́konní Sikidɑɑ kɛ sɔ̃́ nSɑuri kumu, kòo bɑ́tɛ́ kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀.
2Ditɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo dɑpɑ̀ɑ̀ mmɔùu tuɔkɛní kɛ bonní Sɑuri ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kòo yɑ̀ɑ̀tì kɛ̃rí kòò pũ nho yuu mutɑ̃́ɑ̃́, kɛ́tuɔkɛní Dɑfiti borɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀.
3Kɛ̀ Dɑfitii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A bonní dɛ? Kòò dɔ̀: N cokɛ́ní Isidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì ndi.
4Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N nɑ́kɛ́ dɛ̀ dònnímɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀. Kòò dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cokɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛsṹkùbɛ̀, kɛ kùɔnɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃.
5Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: A yĩmɛ kɛ yɛ̃́ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ kumɛ̀?
6Kɛ̀ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ ndɔ̀: Dɛ̀ do sɔ̃́ m bo Kidiboɑ tɑ̃rì ndi, kɛ̀ Sɑurii ĩkú o kpɑ̃nnì ĩ́nkɛ̀ kòo dootitɔbɛ̀ ò cɛ̃̀ɛ̃tɛ kɛ dekɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́.
7Kòo wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ n yɑ̀, kɛ́ n yú kɛ̀ n dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ntɛ mí!
8Kòo m bekɛ n tú wè, kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú Amɑdesii nwe.
9Kòò dɔ̀ n kɔtoo kóò kùɔ kɛ yɛ̃́ kuyonku do ò ɑutɛ́mɛ̀ kòo wemmu nɛ́ kpɑɑ́.
10Kɛ̀ nní nwúó nhò yĩɛ̃kɛmɛ̀ kɛ í yóó foutɛ kɛ́kɔtoo kóò kùɔ kɛ́túótɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì nɛ̀ o nɛitɛ kɛ dɛ̀ ndɑ tɔní fɔ̃́ n yiɛ̀.
11Kɛ̀ Dɑfitii kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kòo kɔbɛ múnkɛɛ kɛ̃rí bɛ kpɛti.
12Kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ mmukṹṹ ndikṹnweńnì nɛ̀ kuyuokoo kɛ boú dinùù Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kpɛ́í nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku dikpɑ̀nnì miɛkɛ bɛ kpɛ́í.
13Kɛ̀ Dɑfitii bekɛ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: A tú we? Kòò dɔ̀: N cicɛ tú Amɑdesii nwe kɛ konní diɛ ndi nhɛì miɛkɛ kɛ m pɛitɛ́.
14Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Bɑ́ ɑ nɛ́ í yɔ̀tɛ ɑ bo kuɔmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wèɑ̀?
15Kɛ̀ Dɑfitii yú o tɔ̃mbɛ̀ kóò mɔù kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ ò yóu, kuɔ we! Kòo tɔ̃ntìi potɛ́ Amɑdesiibɛ botí kou wenwe kɛ́kuɔ.
16Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: A kùɔ ɑmɑ́ɑ̀ ndi kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́immɛ̀ nɛ̀ ɑ nùù kɛ tú fɔ̃́ɔ̃̀ kùɔ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
17Kɛ̀ Dɑfitii dentɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ kṹṹ nkó fɛyɛ̀nfɛ̀,
18kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̀ bɛnkɛ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ. Bɛ̀ fɛ ntú Mutɑ̃mmù kó fɛyɛnfɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ wɑ̃̀ri Owenniwe pɑ́tíri miɛkɛ. Fɛɛ̀ tu:

19Isidɑyɛɛribɛ yé dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ di kó sinitidɑbíí ku ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀? Bɑ nte kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ yɛyètɛ̀ diɛyɛ̀ yɛmbɛ̀ duɔ́ sitɑ̃ɑ̃́ ĩ́nkɛ̀?
20Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ Kɑti ɛì kɔbɛɛ keè ti! Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́ tì yèè Asikɑnɔɔ kó icɛ miɛkɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo tì bɑntɛ́ kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ ɑutɛ́. Itɑyéí yɛmbɛ̀ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ntì nyɑ̃̀nkunɛ̀.
21Fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dúótɛ́ Kidiboɑ tɑ̃rì, dì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ mɑntɛ̀ dɛpɑɑ ndɛ̀ɛ̀ bo di pɛ̃ri dɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛitɛ́. Bɛ̀ dɛ nsɑ̃ṹ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ diɛbɛ̀ dɔpììtì.
22Sɑuri kó tidɔpììtì nɛ̀ o siè dɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í ndò nkɛ́wɑɑrɛ mɛkùɔ̀. Dɛ̀ do ɔ̃ mpũɔ̃̀ nho dootitɔbɛ̀ yĩ̀ĩ̀ mmɛ nɛ̀ bɛ kùɔ̀ nhɔ̀rì ɔ̀rì. Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tɑ̃mmù múnkɛ do í mɔkɛ botirɛ bìtì bìtì. Sɑuri kó disiè do ɔ̃ɔ̃ í nkonní dɛkperɛ̀ bìtì bìtì!
23Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ do nɑɑtimu kɛ dɔ́ bɛtɔbɛ̀, kɛ́ntɑu bɛ fòmmu miɛkɛ nɛ̀ bɛ kṹṹ mmiɛkoo, kɛ toǹnì kɛ dò nyicĩrí, kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bɔ̀ dɛu yɛcìrícìrɛ̀ kpɛyɛ dòmmɛ̀.
24Isidɑyɛɛribɛ kó bɛnitipòbɛ̀ kɔmmúnɛ̀ Sɑuri kpɛ́í, Wèè do di dɑɑti tiyɑɑ̀wũɔ̃tì mupɑ̀ɑ̀kònkperímù kpɛti kɛ cɑɑti mɛsɔɔ nkó tisɑ̃tì timɔu botí di yɑ̀ɑ̀tì ĩ́nkɛ̀.
25Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ ku mudoò miɛkɛ? Bɑ nte kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ku ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀?
26N tebitɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ n kèè ɑ kṹṹ nkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mmɛdiɛ̀ mmɛ, m mɛ̀nkɛ do dɑ dɔ́mu. N do dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu m bo ndɔ́mɛ̀ onitipòkù.
27Bɑ nte kɛ̀ bɛ kpɑ̀rìtiebɛ ku? Bɑ nte kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ nɛntì mɛ nyɛinko dikpɑ́ɑ̀?