Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solo da bogoloba, Da:ibidi da A:malege fi dunu ilima hasalasilalu, Sigela:ge moilai bai bagadega buhagili, eso aduna esalu.
2Amalalu, diahabe goi ayeligi afae da Solo ea fisisu awali diasu amoganini manebe ba:i. Ea da:i dioi dawa:digima:ne, e abula gadelale amola e da osobo ea dialuma da:iya duduli gala:i ba:i. E da Da:ibidima misini, ema nodone dawa:digima:ne osoboga beguduli diasa:i.
3Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Di da habogainini misibala:?” Ayeligi da bu adole i, “Na da Isala:ili ilia ha wa:i fisisu amoganini hobeale misi.”
4Da:ibidi da amane sia:i, “Di da gegei amo hou huluane nama adodole ima.” Ayeligi dunu da amane sia:i, “Ninia dadi gagui dunu da huluane gegesu amoba:le hobeale asi dagoi. Amaiba:le, ninia dunu da bagohame bogogia:i dagoi. Solo amola ea mano Yonada:ne da elegalu bogoi dagoi.”
5Da:ibidi da ema adole ba:i, “Di da Solo amola Yonada:ne ela bogoi da habodane dawa:bela:?”
6Ayeligi da bu adole i, “Na da Giliboua agolo amo da:iya lela ba:i, Solo da ea gogega udidili lelebe ba:i, amola ha lai dunu ilia sa:liode, amola dunu ilia da hosi da:iya fila heda:i amola da gagadenena ahoanebe ba:i.
7Amalu Solo da beba:loba, na ba:beba:le, e da nama wele sia:i. Na da bu ema adole i `Wae! Ada!’
8E da na nowayale naba ba:i. Na da bu adole i, `Na da A:malege dunu.’
9Amalu e da amane sia:i, `Di da guiguda: misini, na fane legema! Na da baligiliwane fane odahida:iba:le, na da bogomu gadenei esala.’
10Amaiba:le, na da ema gadenena heda:le, e fane legei dagoi. Bai na dawa:loba ea bogomu asigi dawa:su amo gisigisia, bogomu agoane ba:i. Amanoba na da ea dialuma da:iya habuga amola ea lobofasele fei huluane lale, dima gaguli misi wea!”
11Da:ibidi da da:i dione fofagiba:le, ea abula huluane gagadelai. Amola ea fi dunu ilia da amo defele ilila: abula gagadelai.
12Ilia da Hina Gode Ea fi Isala:ili dunu bagohame amola Solo amola Yonada:ne ilia da bogogia:i amo dawa:beba:le, ilia da ha:i mae nawane didigia:lala soge gasi.
13Da:ibidi da amo sia: gaguli misi ayeligi ema adole ba:i, “Di da nowa fi dunula:?” E da bu adole i, “Na da A:malege fi dunu, be amomane na da soge dia ouligi amo ganodini esala.”
14Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Abuliba:le di da Hina Gode Ea ilegei Hina bagade amo fane legemu amo hame beda:bela:?”
15Amalu, Da:ibidi da ea dunu afae misa:ne sia:i, amalu ema amane sia:i, “Goe dunu fane legema!” Amabeba:le, e da amo ayeligi fane legei dagoi.
16Amola Da:ibidi da A:malege dunu bogolala amo ba:lu, e da amane sia:i, “Di bogoma:ne di fawane olela misi dagoi. Di da Hina Gode Ea ilegei hina bagade amo dia fane legei sia:i dagoiba:le, di fawane da dima bogoma:ne fofada:i dagoi.”
17Da:ibidi da Solo amola egefe Yonada:ne elama asigili, goe fofagini disu gesami hea:i.
18Amola Da:ibidi da amo gesami ilia da Yuda dunu fi huluane ilima olelema:ne sia:i. (Amo gesami da Ya:isia Buga ganodini dialoma:ne dedene legei.)

19“Isala:ili agolo amo da:iya ninia ouligisu dunu da bogogia:i dagoi. Ninia gasa bagadedafa dadi gagui dunu bagohame da amogai dafane bogoi dagoi.
20Ga:de moilai bai bagadega amola Asegelone logoga maedafa adole gama. Filisidini uda ilia hahawane nodosa:besa:le, mae adole gama. Wadela:i fi ilia idiwi ilia gadele osa:besa:le, mae sia:ma.
21Giliboua agolo amoga da gibu amola oubi mogele hamedafa sa:imu da defea. Giliboua bugili nasu soge amoga ha:i manu hamedafa heda:mu da defea. Ninia gasa bagade dadi gagui dunu ilia ibidigi da ilia gogosiasu olelema:ne amogai diafula. Be Solo ea ibidigi da doga:le susuligi amoga legesu, be wali da hame legesa.
22Yonada:ne ea dadi da giolasi galu. Be Solo ea gegesu gobihei sedadega mae dawa:le, buluduli fane legele, maga:me bususu dawa:i.
23Solo amola Yonada:ne ela da noga:idafa amola hahawanedafa galu. Ele galu esalu, amola ele galu bogoi. Ela da buhiba ea hagili ahoasu baligi, amola elea gasa da laione wa:me ea gasa baligi dagoi.
24Dilia Isala:ili uda! Dilia huluane Soloma asigiba:le dadawa:loma. E da dilima abula yoi noga:idafa dilima ga:ma:ne i. Amola e da dili nina: hamoma:ne, gouli amola igi ida:iwane dilima iasu.
25Ninia gesa:i dadi gagui dunu ilia da dafane bogogia:i. Ilia da gegenana bogogia:i. Yonada:ne da agolo amoga dafane bogoi diala.
26Naeya Yonada:ne! Na da diha fofagini disa. Di da na dogolegeidafa galu. Amola di da nama dogolegeidafa galu. Dia nama dogolegesu hou da udama magedasu hou amo da baligili ba:su.
27Gesa:i dadi gagui da dafane bogoi dagoi. Ilia gegesu liligi da udigili fisili, gugunufinisi dagoi ba:sa.”