Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saúl wañushanpita Davidga Amalec runacunata binsiycur cuticuran Siclagman. Chaycho ishcay junaj goyaran.
2Warannin junäga Saulpa suldäruncunapita chayaran juc runa, fiyupa llaquicuywan röpanpis pasaypa rachir-ushasha, umanpis allpalla. David cajman chayaycorga rispitashpan gongurpacuran.
3David tapuran: «¿Maypitataj chayaycämunqui?» nir. Chaura niran: «Ichicllapami gueshpiycamushcä Israel suldärucuna pachacarashanpita.»
4Chaura David niran: «¿Imataj casha? ¡Llapanta willamay ari!» Niptin chay runa niran: «Israelcunami pillyapita gueshpir aywacusha. Paycunaga achcami wañusha. ¡Saulpis wamran Jonatanpis wañusha!»
5Willajta Davidga tapuran: «¿Imanöpataj musyanqui Saulpis Jonatanpis wañushanta?» nir.
6Chay runa niran: «Nogaga puriycashächo mana yarpashapita camacarä Gilboa jircaman. Chaychömi ricashcä Saultaga lansanman tuncacuycajta. Filistea runacunaga carrëtanwan y cawallun muntasha cajcuna jananchöna caycaran.
7Chay öra Saulga ticrarcur ricäramar gayamaran. Chaura noga aywashcä.
8Nircur ‹¿Pitaj canqui?› nimaran. Chaura noga willarä Amalec runa cashäta.
9Payga nimaran ‹Cayman shamuy. Juclla wañurachimay›. Payga wañuycarannami. Yangallanami cawaycaran.
10Chaymi ñaupanman witiycur wañuycachishcä. Yamajna caycajta ricar manami yarpashcänachu cawanantaga. Nircorga gamman apamunäpämi corönanta, brasalëtata jorgucurishcä tayta.»
11Chauraga Davidpis, yan'guincunapis fiyupa llaquicuypita röpancunatapis rachir-usharan.
12Fiyupa wagaran Saúl wañushanpita, Jonatán wañushanpita, Israel suldärucuna pillyacho pirdishanpita. Chaymi goyarpoj ayunaran.
13Chaypita Davidga willaj mösuta tapuran: «¿Gamga may runataj canqui?» nir. Chaura chay runa niran: «Nogaga cä Amalec nasyunpitami. Lagacamushcämi» nir.
14Davidga sinchipa niran: «Gamga ¿imanirtaj wañuchishcanqui Tayta Dios acrashan rayta?»
15Nircur yan'guinta gayarcur niran: «¡Canan öra wañurachiy!» Chaura Amalec runataga wañojpaj tucsiycuran.
16Davidna niran: «Quiquiquimi juchayöga canqui wañunayquipaj. Quiquiquimi willacushcanqui Tayta Dios acrashan rayta wañuchishayquita.»
17Saúl wamran Jonatanwan wañushanpita Davidga fiyupa llaquicur cantaran.
18Chay nishanta Judá runacunata yachachinanpaj niran. Llaquicur cantashanga isquirbiraycan Jaser libruchömi. Cantar niran:

19«¡Ay Israel, jircayquicunachömi alli caycajta ima-aycayquicunatapis illgächisha! ¡Fiyupami binsiycusha pillyay yachajcunataga!
20Filistea warmicuna mana cushicunanpaj, juchasapa warmicuna cushicuypita mana pinticachänanpaj Gat siudächo ama rimacuchunchu. Ascalonpa cällincunachöpis ama willacuychu.
21«¡Gilboa jirca, cananpitaga amana gamman imaypis tamyamuchunnachu! ¡Ni shullaypis yurichunchu! Gamga canqui wañushacuna jitaränan pampami. Chaychömi pillyay yachajcuna charashan escüdunpis lluchcar-ushasha casha. Chaychömi Saulpa chapacuna escüdunpis asëtin pishiptin mana chillapyashanachu.
22Jonatanpa lëchanga yawartarämi jorgurej. Saulpa espädanga aychatarämi rachirej. Paycunaga ollgojcunatami wañurgärachej.
23«Saultawan Jonatantaga runacuna amatarmi cuyaran. Paycunaga manami raquicashachu cawarpis ni wañurpis. ¡Ancacunapitapis masmi cörrej! ¡Liyuncunapitapis mas sinchimi caj!
24¡Israel warmicuna fiyupa wagay Saulpäga! Payga lïnupita, murädu tëlapita röpata jaticoj. Gorinpawan burdasha cuyayllapajcunata jaticoj.
25«¡Imanöshi pillyashan jircacho binsiycusha pillyay yachajcunataga! ¡Jonatanpis wañusha altu jircachömi!
26¡Jonatán, gampäga fiyupami llaquicuycä. Gamwanga fiyupami yachänacuranchi! ¡Fiyupami cuyamarayqui! Warmicunapa shongunpitaga mas alli shongumi cashcanqui.
27¡Imanöshi binsiycusha pillyay yachajcunataga! ¡Armancunapis ushacashami!»