Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei koluŋɑ tɛmɑ nɑ pɑ́ tʋ́ kɑmpʋnɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ, nɑ yonyoolɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ pɑ tǝmɑ tɑɑ.
2Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛlɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ pɑɑsǝnɑʋ kɛ mɑ neu Hɑnɑni nɑ koluŋɑ ɩcɑtɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ Hɑnɑniyɑ. Mɑɑ wɛnɑ-ɩ nɑɑni kɛ́, pǝ́cɔ́ ɩ tǝŋǝɣɩ Ɩsɔ nɑ pǝ́ kǝlɩ lɛlɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ heelɑ-wɛ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ ilim ɩ́ lɩɩ kɛ́ nɑ pǝ́ kpɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tʋlɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ. Tɑɑnɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tǝkɩ-sɩ nɑ pǝ́cɔ́ sɩ tɑŋlɑɑ kʋlɩ pɑ tǝmɑ tɑɑ. Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tɑŋǝɣɩ nɑ lɛlɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑ pɑ kutuluŋ kilɑ.
4Pɑɑ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kɑ́ wɑlɑɑ tɔ, tǝ tɑɑ yǝlɑɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ. Pǝ́cɔ́ pɑ tɑɑ ŋmɑ́ kutuluŋ lɛlǝŋ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ Ɩsɔ heelɑ-m nɑ mɑ́ koti ɩcɑtɛ sɔsɑɑ nɑ hʋʋlɑɑ nɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ sɩ pɑ́ kɑlɑ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ wiili tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni kɛ kɑncɑɑlɑɣɑ tɔ pɑ hǝlɑ kɑ wɛɛ tɔ, hɑlɩ pɑ kɛɛsɑ kɑ tɑɑ sɩ:
6Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ mpɑ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ kɑ kpɑwɑ tɔ, pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ mǝlǝnɑ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ. Pɑɑ wei ɩ mǝlɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ.
7Mpɑ pɑ kɔnɑ-wɛ tɔɣɔlɛ Solopɑpɛɛlɩ, nɑ Yesuwɑ, nɑ Nehemiyɑ, nɑ Asɑliyɑ, nɑ Lɑɑmiyɑ, nɑ Nɑhɑmɑnɩ, nɑ Motokɑyi, nɑ Pilisɑŋ, nɑ Misipelɛtɩ, nɑ Pikifɑyi, nɑ Nehum, nɑ Pɑɑnɑ. Pɑ lʋlʋŋ kpekɑ ntɔ nɑ yǝlɑɑ pee nyɔɔŋ.
8Pɑlɔsɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (2172).
9Sefɑtiyɑ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (372).
10Alɑ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ nɑsǝtoso nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (652).
11Pɑhɑtɩ-Mowɑpʋ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ pǝlefɛɩ hiu (2818). Yesuwɑ nɑ Yowɑpɩ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
12Ɩlɑm nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti (1254).
13Sɑtu nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ (845).
14Sɑkɑyi nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (760).
15Pinuwi nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝtoso nɑ pǝlefɛɩ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (648).
16Pepɑyi nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝtoso nɑ pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (628).
17Asǝkɑtɩ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑlɛ (2322).
18Atonikɑm nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (667).
19Pikifɑyi nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (2067).
20Atɛŋ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ (655).
21Hisikiyɑ lʋlʋɣʋ tʋ Atɛɛ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ.
22Hɑsum nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (328).
23Pesɑyi nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ liɣiti (324).
24Hɑlifɩ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (112).
25Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ kɛ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ.
26Pɛtǝlɛhɛm nɑ Netofɑ pǝ yǝlɑɑ kɛ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (188).
27Anɑtɔtɩ nyǝ́mɑ kɛ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (128).
28Pɛtɩ-Asǝmɑfɛtɩ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ.
29Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim nɑ Kefilɑ nɑ Pelɔtɩ nyǝ́mɑ kɛ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ tooso (743).
30Lɑmɑ nɑ Kepɑ nyǝ́mɑ kɛ nɑsǝtoso nɑ hiu nɑ kʋlʋm (621).
31Mikimɑsɩ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑlɛ (122).
32Petɛɛlɩ nɑ Ayi pǝ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ tooso (123).
33Nepo ɩcɑtɛ lɛntɛ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
34Ɩlɑm lɛlʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ iyɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti (1254).
35Hɑlim lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (320).
36Yeliko ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ (345).
37Lotɩ nɑ Hɑtitɩ nɑ Ono pǝ ɑcɑlɛɛ nyǝ́mɑ kɛ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ kʋlʋm (721).
38Senɑɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kɛ iyisi tooso nɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (3930).
39Kɔtǝlɑɑ kpekɑ ntɔ. Yesuwɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ Yetɑyɑ yǝlɑɑ wɛ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso (973).
40Ɩmɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ iyɑɣɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (1052).
41Pɑsehuu lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ iyɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (1247).
42Hɑlim lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ iyɑɣɑ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (1017).
43Lefii nyǝ́mɑ kpekɑ ntɔ. Hɑtefɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Yesuwɑ nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti.
44Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ yonyoolɑɑ kpekɑ ntɔ. Asɑfɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (148).
45Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ kpekɑ ntɔ. Sɑlum, nɑ Atɛɛ, nɑ Tɑlǝmɔŋ, nɑ Akupi, nɑ Hɑtitɑ, nɑ Sopɑyi, pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ pǝlefɛɩ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ (138).
46Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ lɑtɑɑ sǝkpemɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sihɑ, nɑ Hɑsufɑ, nɑ Tɑpɑwɔtɩ.
47Nɑ Kelɔsɩ, nɑ Siyɑ, nɑ Pɑtɔŋ.
48Nɑ Lepɑnɑ, nɑ Hɑkɑpɑ, nɑ Sɑlǝmɑyi.
49Nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Kitɛlɩ, nɑ Kɑhɑɑ.
50Nɑ Leyɑyɑ, nɑ Lesɛŋ, nɑ Nekotɑ.
51Nɑ Kɑsɑm, nɑ Usɑ, nɑ Pɑseyɑ.
52Nɑ Pesɑyi, nɑ Meunim, nɑ Nefusesim.
53Nɑ Pɑkǝpuki, nɑ Hɑkufɑ, nɑ Hɑluu.
54Nɑ Pɑɑsilitɩ, nɑ Mehitɑ, nɑ Hɑɑsɑ.
55Nɑ Pɑɑkɔsi, nɑ Siselɑ, nɑ Temɑ.
56Nɑ Nesiyɑ, nɑ Hɑtifɑ.
57Sɑlʋmɔŋ tǝmlɛ nyǝ́mɑ lʋlʋŋ kpekɑ ntɛ́ Sotɑyi, nɑ Sofelɛtɩ, nɑ Pelitɑ.
58Nɑ Yɑɑlɑ, nɑ Tɑɑkɔŋ, nɑ Kitɛlɩ.
59Nɑ Sefɑtiyɑ, nɑ Hɑtilɩ, nɑ Pokɛlɛtɩ-Hɑsepɑyim, nɑ Amɔŋ.
60Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɛ lɑtɑɑ nɑ Sɑlʋmɔŋ tǝmlɛ nyǝ́mɑ pɑ kpɛntɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (392).
61Mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni ɑcɑlɛɛ Tɛɛlɩ-Melɑ, nɑ Tɛɛlɩ-Hɑɑsɑ, nɑ Kelupɩ-Atɔŋ, nɑ Ɩmɛɛ tɔ, pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ pɑ cɔsɔnɑɑ lʋlʋŋ loosi sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ tɑmpɑnɑ sɩ pɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
62Pɑ tǝnɑ pɑ kpɛntɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ (642). Pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Telɑyɑ, nɑ Topiyɑ, nɑ Nekotɑ.
63Kɔtǝlɑɑ lɛlɑɑ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ mpɑ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ hʋ́lɩ́ sɩ pɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Mpɛɣɛlɛ Hopɑyɑ, nɑ Hɑkɔɔsɩ, nɑ Pɑɑsilɑyi. Mpi pǝ tɔɔ pɑ yɑɑkɑɣɑ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ ɩnɛɣɛ mpʋ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ kpɑɣɑ Pɑɑsilɑyi pɛɛlɑɑ tɑɑ lɛlʋ.
64Pɑɑ pɛɛkɑ mpɛ ɩnɩ pɑ hǝlɑ kɛ kɔtǝlɑɑ nyǝnɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tɑ nɑ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyǝnɩ-wɛɣɛ ɑsilimɑ nyǝ́mɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ kisinɑ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ lɑ kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ.
65Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋfǝnɛɛ mɑɣɑmɑɣɑ kisinɑ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ tɔɣɔ Ɩsɔ kʋhɑʋ. Hɑlǝnɑ kɔtʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ mɑɣɑsɩ wɑlɑ pee tɑkɑ nnɑ pɑ nɑɑnɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ tɔ nɑ pǝ́cɔ́.
66Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni tɔ pɑ kpɛntɑ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (42360).
67Pɑ tɑɑ kɑ wɛ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ kɛ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7337). Nɑ yonyoolɑɑ ɑpɑlʋ nyǝ́mɑ nɑ ɑlʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ (245).
68Nɑ yooyoonɑɑ nɑsǝlɛ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ (235), nɑ kpɑŋɑsɩ kɛ iyisi nɑɑtoso nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (6720).
69Lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlɑɑ hɑwɑ kʋcɔɔŋ sɩ pɑ́ tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ. Nɑ tɛtʋ kʋfǝnɛɛ nɑ́ɑ́ hɑ wʋlɑ nyǝɣǝtʋ iyɑɣɑ (1000), nɑ poosiisi nsi pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔɣɔ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ cɑpɑnɑɑ kɛ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (530), sɩ pɑ́ lɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ.
70Lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ lɑpɑ kʋcɔɔŋ wei tɔ ɩ kpɛntɑ wʋlɑ nyǝɣǝtʋ kɛ iyisi hiu (20000), nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ kiloonɑɑ iyɑɣɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (1100).
71Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hɑ wʋlɑ nyǝɣǝtʋ iyisi hiu (20000). Liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ kiloonɑɑ iyɑɣɑ (1000). Kɔtǝlɑɑ cɑpɑnɑɑ kɛ nɩɩtoso nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
72Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ, nɑ yonyoolɑɑ, nɑ yǝlɑɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɛ lɑtɑɑ sǝkpemɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tǝnɑ, pɑ cɑɣɑ pɑɑ wei kɛ́ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Wɑɑtʋ wei pǝ tɑlɑ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ, ɩlɛnɑ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ lɩɩnɑ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɩ́ kɔɔ.