Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ pɑ lɑŋɑ wɑkǝlǝnɑ pɑ tɛɛtʋnɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ.
2Nɑ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ tɔŋ sɩ: Tɑnɑ tɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ tɑ́ pɛɛlɑɑ tǝ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́. Tɔɣɔnɑɣɑ ɩɩ tɑkɩ-tʋ. Ɩlɛ tǝ cɑɑ sɩ tǝ́ hiki tɔɣɔnɑɣɑ nɑ tǝ́ tɔɣɔ nɑ tǝ́ tɑɑ sɩ.
3Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ tǝ́ sɩɩ tɑ́ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ tɔ ɩ tɑwɑ nɑ tɑ́ tɛɛsɩ kɛ tɔlʋmɑ kɛ sɑɑ wei tǝ nyɩɩlǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ nyɔɣɔsɩ wɑɑtʋ tɔ.
4Nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ tɔtɔ sɩ: Pǝ cɑɑlɑ-tʋ sɩ tǝ́ kǝntɩ liɣitee kɛ tɑ́ tɑwɑ tɔɔ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ pǝsɩ nɑ tǝ́ fɛlɩ wulɑʋ lɑmpuu.
5Pǝyele tǝ kɛ́ piitim kʋlʋmǝm kɛ́. Tɑ́ piyɑ tɑ fɑɣɑnɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ nyǝŋsɩ. Tǝ tʋɣɩ yomle kɛ tɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ tɑ́ pɛɛlɑɑ. Hɑlɩ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ pɑsɑɑ. Anɩ tɑ́ toŋ tɛmɑ. Pǝ́cɔ́ tɑ́ tɑwɑ pǝsɑ lɛlɑɑ nyǝnɑ.
6Mɑ nɩ́ɩ́ tɔmnɑɑ mpɛ, ɩlɛnɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ huu sɔsɔm.
7Nɑ mɑ́ tʋ́ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ kɑlǝnɑ sɔsɑɑ nɑ hʋʋlɑɑ kɛ timpi pɑ tʋɣɩ pɑ tɛɛtʋnɑɑ kɛ sǝɣǝlɑ sɔsɔɔnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ koti-wɛ.
8Nɑ mɑ́ tɔ-wɛ sɩ: Tǝ yɑpɑ tɑ́ tɛɛtʋnɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kpɑ yomle tɔ, ɩsɩɩ tɑ́ toŋ wɛɛ tɔ. Ɩlɛnɑ nɔɔnɔɔ mɩɩ tɑɣɑnǝɣɩ-wɛɣɛ pɛɛtʋɣʋ, pǝ́cɔ́ tɑ́ yǝlɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sumɑ, pɑ tɑ nɑ kʋcɔcɔtʋ.
9Nɑ mɑ́ tɑsɑ sɩ mǝ tɔm sǝpɑɣɑ, pɩɩ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ wɛɛnɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fiti tɑ́ kolontunɑɑ kʋtʋɣʋ.
10Yǝlɑɑ kǝntɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ kiŋ kɛ liɣitee nɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩsɩɩ tɑ́ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ lɑpʋ tɔ. Ɩlɛ tǝ́ kisi sɩ pɑ́ tɑɑ fɛlɩ-tʋ.
11Sɑŋɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ mǝŋnɑ mǝ kǝmɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ hɑlǝm, nɑ pɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Olifinɑɑ tɔ ɩ tɑwɑ, nɑ pɑ tɛɛsɩ. Ɩ́ kisi kɑsǝyɑɣɑ ŋkɑ pɩɩ wɛɛ sɩ pɑ́ cɛlɑ-mɛ tɔ. Pɑɑ liɣitee, yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ, yɑɑ sʋlʋm, yɑɑ nim.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔwɑ sɩ: Tɩɩ lɑ nti n hʋlɑ-tʋ tɔ, tɩɩ mǝlǝnɑ-wɛɣɛ pɑ nyǝm, tǝ kɑɑ pɔɔsɩ-wɛɣɛ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ koti kɔtǝlɑɑ nɑ mɑ́ yele nɑ pɑ́ tuu sɩ pɑɑ lɑ ɩsǝnɑ pɑ sɩɩwɑ tɔ.
13Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ mɑ fiɣitɑ mɑ cɑpɑ nɑ mɑ́ tɔ sɩ: Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kɑ́ fiɣiti mpɑ pɑ kɑɑ tǝŋ ɩsɩɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-wɛɣɛ pɑ tɛɛsɩ nɑ pɑ wɛnɑʋ nɑ pǝ́ yele-wɛɣɛ kpɛtɛ. Ɩlɛnɑ sɑmɑɑ cɔ sɩ: Ɩsɔ ɩ́ kɔnɑ mpʋ. Nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ sɑ Tɑcɑɑ nɑ pɑ́ tɔkɩ ɩsɩɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
14Hɑtoo kʋyɑŋku wulɑʋ Atɑkǝsɛsɛɛ kpɑ-m Yutɑ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ, hɑlǝnɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɔ. Pǝ yoosɑ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛlɛ. Pɑɑ mɑ́, yɑɑ mɑ tɛɛtʋnɑɑ, tɑ́ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ tɔɣɔ sɔsɔɔntʋ tǝtɔɣɔlɛ.
15Mpɑ pɑ lɑɑlɑ mɑɣɑ sɔsɔɔntʋ tɔɣɔʋ tɔ, pɑ cɑɑlɑɣɑɑ yǝlɑɑ kɛ́, nɑ pɛlɛ pɑ́ cɛlǝɣɩ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ sʋlʋm nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ nɩɩlɛ. Hɑlǝnɑ pɑ tǝmlɑtɑɑ muɣuliɣi sɑmɑɑ. Amɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑ lɑ mpʋ.
16Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ lɑpɑ tǝmlɛ kɛ koluŋɑ ŋmɑʋ tɔɔ kɛ́. Mɑ tɑ lʋ sɩ mɑ́ yɑ tɛtʋ kɛ fɑɑlɑɑ kɛ mɑ sɔsɔɔntʋ tɔɔ. Mɑ nɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ tǝ lɑkɑɣɑ koluŋɑ ŋmɑʋ tǝmlɛ tɔ, pɛlɛ pɑ tɑ lɑ mpʋ tɔtɔ.
17Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, mɑ nɑ Yutɑ hʋʋlɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150) tǝ́ tɔkɑɣɑnɑ. Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-tʋ tɔ pɑ mʋʋlɑɑ mpɑ pɑ kɔŋɑɣɑ-tʋ tɔ.
18Pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku mɑ liɣitee kɛ mɑ yɑkǝnɑ nɑʋ nɑ pɑ́ kʋ, nɑ heeŋ kʋpɑŋ kɛ nɑɑtoso, nɑ kɑmpee. Nɑ pɑɑ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ wei ɩ́ tɛɛwɑ pɑ kɔnɑ-m sʋlʋm kɛ tuutuumɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, mɑ tɑ pɔɔsɩ sɩ pɑ́ cɛlɛ-m mpi pɩɩ wɛɛ sɩ mɑ́ mʋ tɔ. Mpi tɔ, koluŋɑ ŋmɑʋ kɛ́ sɑmɑɑ kɛ tǝmlɛ sɔsɔɔlɛ kɛ́.

19Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ, tɔɔsɩ kʋpɑntʋ nti mɑ lɑpɑ yǝlɑɑ pɑnɛ tɔ, nɑ ń lɑ-m nyɑ́ pɛɛlɛɛ.