Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Nihemaia

Nihemaia 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amola gagoi amola logo ga:su huluane da gagoi dagoi ba:i. Amola ninia da Debolo sosodo aligisu dunu, Debolo gesami hea:su dunu amola Lifai dunu ilima ilia hawa: hamosu ilegei.
2Na da dunu aduna Yelusaleme moilai ouligima:ne ilegei. Amo da naeya Hana:inai amola Ha:nanaia (e da dadi gagui ouligisu dunu gasa bagade gagoi amo ouligisu). Ha:nanaia da Godema nodone beda:su. Ea hou da noga:idafa, eno dunu huluane baligisu.
3Na da elama sia:i, amo ela da Yelusaleme gagoi logo ga:su amo mae doawane, eso da heda:i dagoiba:le fawane doasima:ne sia:i. Amola logo sosodo aligisu dunu da hame helefila asili, daeya doaga:sea hedolo noga:le ga:sima:ne sia:i. Amola, na da ela da Yelusaleme esalebe dunu mogili sosodo aligimusa: ilegema:ne sia:i. Amola amo dunu ilia ouligibi sogebi noga:le olelema:ne amola mogili ilia diasudafa amo sosodo aligisa lafia:ma:ne, amo dunu ilegema:ne na da sia:i.
4Yelusaleme da moilai bai bagade galu. Be amo ganodini da dunu bagahame esalebe ba:i. Amola amo esoga diasu bagahame gagui dialebe ba:i.
5Gode da na dogoga sia:beba:le, na da dunu huluane, ilia ouligisu hina dunu amola ouligisu dunu huluane gilisima:ne sia:i. Bai ilia dio amola hou dedei, na da ba:mu hanai galu. Na da dunu ilia musa: mugululi asi fisili buhagi, amo ilia dio dedei hogolalu ba:i dagoi. Ilia sia: musa: dedei da hagudu dedei diala.
6“Mugululi asi dunu bagohame da Ba:bilone soge fisili, Yelusaleme soge amola Yuda soge, amoga buhagi. Ilia da ilia musa: moilaidafa amoga buhagi. Musa: Nebiuga:denese da amo mugululi asi dunu ilia sosogo fi lale, Ba:bilone sogega udigili se dabe hamomusa: oule asi.
7Ilia bisilua dunu da Selubabele amola Yosiua, Nihemaia, Sila:ia, Liela:iya, Modigai, Bilisia:ne, Misiba, Bigifa:i, Lihame, amola Ba:iana. Isala:ili dunu ilia da mugululi asi fisili, Isala:ili sogega buhagi, amo ilia sosogo fi amola idi amola da hagudu dedei diala. Sosogo Fi...Idi
8Ba:ilose...2,172 Siefadia...372 A:ila...652 Ba:iha:de Moua:be (Yesua amola Youa:be elagaga fi) ...2,818 Ila:me...1,254 Sa:du...845 Sa:ga:iai...760 Ba:ini...648 Biba:iai...628 A:saga:de...2,322 A:dounaiga:me...667 Bigifa:i...2,067 A:idini...655 A:ida (eno dio da Hesigaia) ...98 Ha:isiame...328 Bisa:iai...324 Ha:ilife... ...112 Gibione...95
26Amola dunu amo ilia aowalali da hagudu dedei moilai amo ganodini esalu, amo amola da buhagi. Moilai amola dunu da buhagi ilia idi da amo, Moilai...Idi Bedeleheme amola Nidoufa...188 A:nadode...128 A:sama:ifede...42 Gilia:de Yialimi, Gifaila amola Bialode...743 La:ima amola Giba...621 Misima:si...122 Bedele amola A:iai...123 Nibou eno...52 Ila:me eno...1,254 Ha:ilime...320 Lode, Ha:ididi amola Ounou...721 Yeligou...345 Sina:ia...3,930
39Gobele salasu fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi amola da hagudu dedei amo, Gobele Salasu Fi...Idi Yeda:iya (Yesua egaga fi) ...973 Imoia...1,052 Ba:sa...1,247 Ha:ilima...1,017
43Lifai fi ilia da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio amola ilia idi da hagudu dedei amo, Yesua amola Ga:demiele (amo da Houdafia egaga fi) ...74 Debolo gesami dunu (amo da A:isa:fe egaga fi) ...148 Debolo sosodo aligisu dunu (amo da Sia:lame, A:ida, Da:lamone, A:gabe, Hadaida, Sioubai amola amo iligaga fi) ...138
46Amola Debolo hawa: hamosu fi da mugululi asi fisili buhagi amo ilia dio da hagudu dedei amo, Saiha, Hasuba, Da:baiode, Gilose, Saiaha, Ba:idone, Lebana, Ha:iga:ba, A:gabe, Ha:iga:be, Sia:malai, Ha:ina:ne, Gidele, Ga:iha, Lia:iya, Lisini, Nigouda, Ga:sa:me, Usa, Basia, A:sana, Miunime, Mefisime, Bagebage, Hagufa, Hahe, Ba:selude, Mihaida, Hasia, Bagose, Sisela, Dima, Nesaia amola Hadaifa.
57Hina bagade Soloumane ea hawa: hamosu dunu ilia da mugululi asi fisili, buhagi amo ilia dio da hagudu dedei amo, Soudai, Ha:soufelede, Biluda, Ya:iala, Dagone, Gidele, Siefadaia, Ha:dili, Bogilede, Ha:sebaime amola A:imi.
60Debolo hawa: hamosu dunu, Soloumane ea hawa: hamosu dunu amola amo iligaga fi da mugululi asi amo fisili, buhagi amo ilia idi huluane da 392.
61Dunu idi652 agoane ilia da Isala:ili sosogo fi amo Dila:iya fi amola Doubaia fi, Nigouda fi, (ilia da musa: moilai amo Dele Mila, Dele Hasa, Sielabe, A:da:ne amola Imaia moilai amo ganodini esalu) ilia amola da mugululi asi fisili masa:ne, buhagi. Be ilia da Isala:ili dunu iligaga fidafa amo dafawaneyale dawa:mu da hamedei. Bai ilia dio dedei da fisi dagoi ba:i.
63Amola gobele salasu fi eno da gobele salasu fidafa amo dawa:mu da gogolei. Bai ilia hou dedei amola da fisi dagoi. Ilia dio da Haba:iya, Ha:gose amola Basila:iai. (Basila:iai gobele salasu fi ilia aowalali dunu da Basila:iai Gilia:de fi uda amo lai. E da ea aowa fi dio lai dagoi). Be amo dunu da ilia aowalali noga:le olelemu da hamedeiba:le, Isala:ili dunu da ili gobele salasu hamoma:ne hame ilegei.
65Yu eagene ouligisu dunu e da amo dunu ilia da Godema iasu ha:i manu amo hame manu sia:i. Gobele salasu dunu da Ulimi igi amola Damini igi amo ea hou bu noga:le dawa:sea fawane, amo ha:i manu da defea, e sia:i.
66Musa: mugululi asi dunu da Isala:ili sogega buhagi amo ilia idi huluane da-42,360. Amola amo dunu ilia hawa: hamosu dunu (dunu amola uda) amo ilia idi da- 7,337. Amola dunu amola uda gesami hea:su amo gesami liligi dusu idi da 245. Ohe fi ilia oule asi idi da - Hosi...736 Miule...245 Ga:mele...435 Dougi...6,720

70Mugululi asi dunu buhagi amo da Hina Gode Ea Debolo diasu Yelusaleme moilai amo ganodini amoga doaga:loba, fi ouligisu dunu mogili da Debolo amo ea musa: sogebiga bu gaguma:ne, liligi hahawane dogolegele iasu. Ilia iasu da hagudu dedei:- Eagene ouligisu dunu e da agoane iasu:- Gouli...8 gilougala:me Yaeya...50 Gobele salasu abula- 530 Fi ouligisu dunu da agoane sagosu:- Gouli...168 gilougala:me Silifa...1,250 gilougala:me Dunu amola uda eno da agoane iasu:- Gouli...168 gilougala:me Silifa...140 gilougala:me Gobele salasu abula...67
73Gobele salasu dunu, Lifai dunu, gesami hea:su dunu, Debolo sosodo aligisu dunu, Debolo hawa: hamosu dunu amola Isala:ili dunu eno huluane da ilia aowalalia moilai Yuda soge amo ganodini fi galu.