Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ kʋyɛɛŋ hiu nɑ liɣiti wule, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kotɑ nɔhɔkʋtʋ. Pɑ́ suuwɑ lɑŋwɑkǝllɛ wontu, nɑ pɑ́ pǝlɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ.
2Nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ fɑɣɑnɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ wɛɛ kpeeŋɑ nɑ pɑ́ tisiɣi pɑ́ nɑ pɑ cɔsɔnɑɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sǝŋɑ kɑlǝfunɑɑ tooso tǝcu, nɑ pɑ́ nɩɩkɩ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kiiu. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑsɑ-ɩ hǝntʋɣʋ kɛ ɑtɛɣɛ kɑlǝfunɑɑ tooso tɔtɔ nɑ pɑ́ sǝlǝmǝɣɩ-ɩ suulu.
4Nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ Yesuwɑ, nɑ Pɑni, nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ, nɑ Sepɑniyɑ, nɑ Puni, nɑ Selepiyɑ, nɑ Pɑni, nɑ Kenɑni pɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ sǝlǝmǝnɑ nɔɔsɩ sɔsɔɔnsɩ sɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
5Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ nɑ Yesuwɑ, nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ, nɑ Pɑni, nɑ Hɑsɑpǝneyɑ, nɑ Selepiyɑ, nɑ Hotiyɑ, nɑ Sepɑniyɑ, nɑ Petɑhiyɑ pɛlɛ pɑ cɔnɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ sɩ: Ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ sɛɛ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ nɑ ɩ́ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm tɔɔ. Pɑɑ wei ɩ́ sɑ nyɑ́ hǝtɛ sɔsɔɔlɛ, tǝ sɔsɔɔntʋ kǝlɑ yʋlʋ hʋwɛɛ tǝnɑ.
6Ɩlɛnɑ sɑmɑɑ sɑ Ɩsɔ sɩ: Nyɑ́ tike tǝkoŋ ntɛ́ Tɑcɑɑ, nyɑ́ lɑpǝnɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ sɔsɔɔʋ, nɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ, nɑ tɛtʋ, nɑ tǝ tɑɑ nyǝm tǝnɑ, nɑ teŋkunɑɑ nɑ pɑ tɑɑ nyǝm tǝnɑ. Nyɑ́ hɑɑkǝnɑ pɑɑ kʋŋmɑŋmɑm mpiɣi weesuɣu. Nɑ ɩsɔtɑɑ toŋ nyǝ́mɑ tǝnɑ hǝntǝɣɩ-ŋ ɑtɛ.
7Tɑcɑɑ Ɩsɔ, nyɑ́ yɑɑnɑ Apǝlɑm nɑ ń lǝsɩ-ɩ Uu ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Pɑpiloni tɛtʋ tɑɑ nɑ ń cuɣusɩ-ɩ hǝtɛ sɩ Apǝlɑhɑm.
8Ɩ tɔntɛ kɛɛsǝnɑ-ŋ teu, ɩlɛnɑ nyɑnɑ-ɩ ɩ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑ ń yɔɣɔtɩ nɑ ń sɩɩ sɩ n kɑ́ hɑ-ɩ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Hiti nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Peliisi nyǝ́mɑ, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ, nɑ Kilikɑsɩ nyǝ́mɑ pɑ tɛtʋnɑɑ, nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ cɑɣɑ. N kɛ́ siɣisilu tɔɣɔ n tɔkɑ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ.
9N nɑwɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ wɑhɑlɑ kɛ Icipiti, nɑ ɩsǝnɑ pɑ yɑɑkɑɣɑ-ŋ sɩ ń wɑɑsɩ-wɛɣɛ Sǝsǝncɑɑsɩ teŋku nɔɣɔ tɔ.
10N lɑpɑ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ sɔsɔɔm kɛ Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ tɛtʋ tǝnɑ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ nyɑ́ hǝtɛ yɑɑ sɔsɔm kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ. Mpi tɔ, n nyǝmɑ́ kɑlɑmpɑɑnɩ wei pɑ lɑkɑɣɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ tɔ.
11N fɑɣɑ lʋm kɛ cɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɛntɑɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ nɔɔhɛɛ. N tʋsɑ pɑ wɑɑlɩ tǝŋlɑɑ kɛ lumɑŋ sɔsɔɔŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tii tǝsii ɩsɩɩ pǝlɛ.
12Ɩsɔŋmʋntʋɣʋ kɛ pɑ nyǝnɑɣɑ, nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ ilim tɑɑ. Ɩlɛnɑ kʋ kɔkɔ nɑ́ɑ́ nɑɑkɩ-wɛɣɛ ɑhoo nɑ pɑ́ tɔŋnɑ.
13Ɩsɔtɑɑ kɛ́ n tiinɑɑ nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ-wɛɣɛ Sinɑyi pʋɣʋ tɑɑ. Nɑ ń tʋ-wɛɣɛ kʋtʋtʋtʋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ kʋsiɣisitu nɑ kiiŋ nɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ tɑmpɑnɑ nyǝntʋ.
14Ɩlɛnɑ ń hʋ́lɩ́ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ Moisi kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɔkʋɣʋ tɔm, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ. Nɑ ń hʋlɩ-wɛɣɛ kiiu tɔm lɛntǝnɑɑ.
15Nɑ ń kʋ́ pɑ nyɔɣɔsɩ nɑ ɩsɔtɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Nɑ ń tʋlɩ kʋkpɑmʋɣʋ tɑɑ lʋm nɑ ń kʋnɑ pɑ lʋkɔtʋ. Nɑ ń yele nɑ pɑ́ lɛɛkɩ tɛtʋ nti n kɑ sɩɩ nɔɣɔ nɑ tuunɑʋ sɩ n kɑ́ hɑ-wɛ tɔ.
16Amɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ lɑpɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ pɑ́ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ. Pɑ lɔɣɔ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ pɑ lumɑɣɑ wɑɑlɩ.
17Pɑ kisɑ-tǝɣɩ tɔkʋɣʋ, pɑ́ sɔɔ piti tǝmɑ nnɑ n lɑpɑ-wɛ tɔ. Pɑ lɑpɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ sɩ, pɑ mǝlǝɣɩ pɑ yomle tɑɑ kɛ́ Icipiti. Amɑ Ɩsɔ nyɑ́ wiiki pǝtɔɔtǝlɛ, nɑ ń wɛnɑ suulu, nn mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ lɔŋ, nɑ nyɑ́ kʋpɑntʋ wɛ sɔɣɔntʋ, ɩlɛ n tɑ lɔ-wɛ.
18Pɑɑ nɑ wɑɑtʋ wei pɑ lupɑ nɑʋle nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tɑ́ Ɩsɔ wei ɩ lǝsɑ-tʋɣʋ Icipiti tɑɑ tɔɣɔlɛ. Pɑ sɑɣɑtɑɣɑ-ŋ sɔsɔm kɛ́.

19Nyɑ́ suulu kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ, n tɑ lɔ-wɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ tɑ yele-wɛɣɛ mpɑɑʋ hʋlʋɣʋ kɛ ilim tɑɑ. Pǝyele kʋ kɔkɔ nɑ́ tɑ́ yele-wɛɣɛ nɑʋ kɛ ɑhoo.
20N hɑ-wɛɣɛ nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ, nɑ ń tɑsɑ-wɛɣɛ lɑɣɑtʋ. N hɑ-wɛɣɛ mɑnnɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ lʋm nɑ pɑ́ nyɔɔ.
21Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ́ n pɑɑsǝnɑ-wɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑ tɔntɛ tɑɑ, pɑ tɑ lɑŋ pʋlʋ. Pɑ kususuutu tɑ sɩ́, pǝyele pɑ nɔɔhɛɛ tɑ mʋlɩ.
22N tʋ́ pɑ niŋ tɑɑ kɛ́ piitimnɑɑ nɑ ɑwulɑɑ, nɑ pɑ́ lɛɛkɩ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ, ɩsɩɩ Hɛsǝpɔŋ tɛtʋ wulɑʋ Sihoŋ, nɑ Pɑsɑŋ tɛtʋ nyǝŋ Oki.
23Nɑ ń hɑ-wɛɣɛ piyɑ kɛ pɑɣɑlɛ, ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ, nɑ ń ponɑ-wɛɣɛ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ nti n kɑ heelɑ pɑ cɔsɔnɑɑ sɩ pɑ́ polo pɑ́ lɛɛkɩ tɔ tǝ tɑɑ.
24Pɑ sʋʋ tǝ tɑɑ kɛ́ tɑmpɑnɑ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ-tɩ. Nɑ ń tɔɣɔnɩ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ nɑ mpɛ pɑ́ ŋmɑkǝlɩ-wɛ. Pɑ lɑpǝnɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ yǝlɑɑ nɑ kʋ ɑwulɑɑ kɛ ɩsǝnɑ pɑ cɑɑ tɔ.
25Pɑ lɛɛkɑ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ mʋsʋŋ tɛtʋ, nɑ tɛɛsɩ nɑ sɩ tɑɑ sunɑ wɛnɑʋ, nɑ lɔkɔnɑɑ mpɑ pɑ tɛmɑ huluɣu tɔ. Nɑ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ nɑ Olifinɑɑ tɔ nɑ lɛlǝŋ. Nyɑ́ pɛɛlɛɛ tɔɔ kɛ́ pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑ nɑ pǝ́ cɑɣɑnɑ-wɛ.
26Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ lɑpɑ ɩsǝtoosile nyǝ́mɑ. Pɑ kʋlɑ nyɑ́ tɔɔ. Pɑ kisɑ nyɑ́ kiiŋ, pɑ kʋ́ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ. Pɛlɛ pɑ cɑɑlɑɣɑɑnɑ-wɛ sɩ pɑ́ mǝlǝnɑ nyɑ́ tɔɔ sɩ, pɑ tɔntɛ tɑ kɛɛsɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ n tʋ-wɛɣɛ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ tɔkɩ pɑ ɩsɛ. Pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ kɛɛsǝnɑ nyɑ́ tɔɔ nɑ ń nɩɩ pɑ tɑŋ. Ɩlɛnɑ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ tɔɔ ń tilinɑ-wɛɣɛ yǝlɑɑ, nɑ pɑ́ lɛɛkɩ-wɛɣɛ pɑ kolontunɑɑ ŋmɑkʋlʋɣʋ tɑɑ.
28N tɛmɑ-wɛɣɛ lǝsʋɣʋ kɛ ŋmɑkǝllɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ-ŋ pǝntǝnɑʋ. Nɑ ń tɑɣɑnɩ-wɛɣɛ kolontunɑɑ sǝkpɑŋ tɑɑ kɛ́ pɛtʋɣʋ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ-ŋ wiinɑʋ nɑ ń nɩɩ, nɑ ń tɑɣɑnɩ-wɛɣɛ wɑɑsʋɣʋ kɛ tɔm pɑɣɑlɛ kɛ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ tɔɔ.
29Nyɑ́ cɑɑlɑ-wɛ sɩ pɑ́ tǝŋ nyɑ́ kiiŋ. Amɑ ɩsǝcɑʋ pɩɩ mpɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ kisi nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ nyɑ́ kʋtʋtʋtʋ. Pǝ́cɔ́ tǝ hɑɑkɩ tǝ tǝŋlɑɑ kɛ weesiŋ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kisɑ nyɑ́ nɩɩnɑʋ nɑ pɑ́ lɑ́ lɑŋkpɩɩsǝŋ nɑ pɑ́ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ.
30Pɩɩsɩ pɑɣɑlɛ kɛ n pɑɑsǝnɑ-wɛ, nyɑ́ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kʋlǝnɑ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑ-wɛ nɑ nyɑ́ nɔɣɔ. Amɑ pɑ tɑ nɩɩ, ɩlɛnɑ ń tʋ-wɛɣɛ piitim kpɑɩ nyǝm niŋ tɑɑ.
31Pɑɑ nɑ mpʋ, nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ, n tɑ kpiisi-wɛ. Pǝ́cɔ́ n tɑ lɔ-wɛ. Mpi tɔ, Ɩsɔ nyɑ́ n sɔɔlǝɣɩ kɛ́ nɑ ń kɛ́ suulu tʋ.
32Tɑ Ɩsɔ nyɑ́, n kɛ́ sɔsɔ kɛ́ nɑ ń wɛ toŋ nɑ sɔɣɔntʋ, nɑ ń tɔkɑ tɑ́ nɑ-ŋ tɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kɛ teu. Pɑɑsǝnɑ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ tǝ tɔkɩ tɔ, pɑɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ, nɑ tɑ́ ɑwulɑɑ, nɑ tɑ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ tɑ́ kɔtǝlɑɑ, nɑ tɑ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Asilii ɑwulɑɑ pɔɔlɛ tɑɑ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ.
33Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ tɑɑ, n pɑɑsǝnɑ-tʋɣʋ teu kɛ́. Amɑ tɑɣɑlɛ tɛtɛlɑtɑɑ.
34Tɑ́ cɔcɔnɑɑ, nɑ tɑ́ ɑwulɑɑ, nɑ tɑ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ tɑ́ kɔtǝlɑɑ tɑ tɔkɩ nyɑ́ kiiu, pɑ kisɑ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kpɑɑlʋɣʋ mpi n kpɑɑlɑ-wɛ tɔɣɔ.
35Pɑɑ nɑ n kɑtɑ-wɛɣɛ nyɑ́ kʋpɑntʋ nɑ ń sɩɩ-wɛɣɛ tɛtʋ sɔsɔɔntʋ mʋsʋŋ nyǝntʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ tɔ, pɑ tɑ kisi ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ nyɑ́ tǝmlɛ.
36Sɑŋɑ tɑɑ tǝ pǝsɑ tɛtʋ nti n hɑ tɑ́ cɔsɔnɑɑ tɔ tǝ yomɑɑ ntɛ́. Pǝyele n kɑ hɑ-wɛɣɛ tǝɣɩ sɩ pɑ́ yɔɔlǝnɑ tǝ kʋlʋlʋm nɑ tǝ kʋpɑntʋ.

37Awulɑɑ mpɑ pɑ niŋ tɑɑ n tʋ-tʋ tɔ, mpɛɣɛ tɛtʋ ntɩ tǝ lʋlǝɣɩ kʋpɑntʋnɑɑ kɛ sɔsɔm. Mpi tɔ, tǝ pǝntǝnɑ-ŋ tɔ pǝ tɔɔ. Pɑ lɑkǝnɑ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ tɔlɑ kɛ ɩsǝnɑ pɑ sɔɔlɑɑ tɔɣɔ, nɑ tǝ́ wɛ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ.