Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ wa bĩi bò bensↄ̃ ma à lɛ́ gbànↄ pɛ̀ɛpɛɛ, wà zɛ́dãkparinↄ kↄ̃n lɛ̀sirinↄ kↄ̃n Levinↄ dìɛ.
2Ben ma a dãaro Anani dìɛ Yerusalɛmu gbɛ̃nsi ũ kↄ̃n zɛki gbãaa gbɛ̃nsi Ananiao, zaakɛ gbɛ̃ náanɛdeemɛ. À Luda vĩa vĩ dɛ gbɛ̃ pariinↄla.
3Ma bèńnɛ: Wàtongae Yerusalɛmu bĩilɛ gbànↄ wɛ̃ro ai ↄfãntɛ̃ gá gbãa kũ. Wàgae zɛ́ tata wà gbãnganↄ dan ai zɛ́dãkparinↄ tá. Wà Yerusalɛmudeenↄ diɛdiɛ gudãkparinↄ ũ dↄ, aↄ̃ gbɛ̃kenↄ gↄ̃ kú dãkpakiia, aↄ̃ gbɛ̃kenↄ ń bɛ saɛ.