Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ Ɩliyɑsipɩ, nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ kɔtǝlɑɑ lɛlɑɑ pɑ sʋʋ tǝmlɛ, nɑ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ ŋmɑ́ heeŋ nɔnɔɣɔ. Pɑ tɛmɑ-kɛɣɛ fɛɛnʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ kɑ kɑmpʋnɑɑ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ nɑ pɑ́ cɔɔ nɑ pɑ́ tɑlɑ Meyɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu, hɑlǝnɑ Hɑnɑneyɛɛlɩ nyǝŋkʋ.
2Pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Yeliko nyǝ́mɑ nɑ́ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ. Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Imili pǝyɑlʋ Sɑkuu.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Senɑɑ nyǝ́mɑ nɑ́ ŋmɑwɑ Tiinɑ nɔnɔɣɔ. Pɑ tʋ kɑmpʋ kpɑtǝŋ ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ kɑmpʋ pee, nɑ pǝ kʋkɑlǝsǝŋ.
4Mpɑ pɑ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ tɔɣɔlɛ Uliyɑ pǝyɑlʋ Melemɔtɩ. Hɑkɔɔsɩ sɑɑlɩ kɛlɛ. Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Pelekiyɑ pǝyɑlʋ Mesulɑm. Mesesɑpɛlɩ sɑɑlɩ kɛlɛ. Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Pɑɑnɑ pǝyɑlʋ Sɑtɔkɩ.
5Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Tɛkʋwɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ sɔsɑɑ kisɑɑ sɩ mɑ́ tɑɑ kɔmtɩ-wɛ tɔ, pɛlɛ pɑ kɔmɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑɑseyɑ pǝyɑlʋ Yoyɑtɑ, nɑ Pesotiyɑ pǝyɑlʋ Mesulɑm pɑ ŋmɑwɑ Yesɑnɑ nɔnɔɣɔ. Pɑ tʋ kɑmpʋ kpɑtǝŋ ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ kɑmpʋ pee nɑ pǝ kʋkɑlǝsǝŋ.
7Mpɑ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ tɔɣɔlɛ Kɑpɑwɔŋ tʋ Melɑtiyɑ, nɑ Melonotɩ tʋ Yɑtɔŋ, nɑ Kɑpɑwɔŋ nɑ Misipɑ pǝ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ. Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ nyʋɣʋ tʋ yǝlɑɑ ntɛ́.
8Hɑlɑyɑ pǝyɑlʋ koolu Usiyɛlɩ kɑ wɛnnɑ pǝ lɔlɔ. Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ tulɑɑlʋ lɑtʋ Hɑnɑniyɑ. Wɑɑtʋ wei pɑ tɑlɑ timpi koluŋɑ kǝlɑ wɑŋ tɔ, sɑɑ ɩnǝɣǝlɛ pɑ tɛmɑ pɑ tǝmlɛ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
9Pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Huuu pǝyɑlʋ Lefɑyɑ wei ɩ kɛ́ Yosɑlɛm hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ ɩ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ.
10Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Hɑlumɑfɩ pǝyɑlʋ Yetɑyɑ nɑ́ pɑɑsɑɣɑnɑ ɩ tǝyɑɣɑ ɩsɛntɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ Hɑsɑpǝneyɑ pǝyɑlʋ Hɑtusi nɑ́ɑ́ tǝŋ kpɑkpɑɑ.
11Hɑlim pǝyɑlʋ Mɑlǝkiyɑ, nɑ Pɑhɑtɩ-Mowɑpʋ pǝyɑlʋ Hɑsupɩ, pɛlɛ pɑ lɑkɑɣɑnɑ ntɛɣɛ tǝmlɛ kɛ Mǝsɑsɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ.
12Pɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Hɑlohɛsɩ pǝyɑlʋ Sɑlum wei ɩ kɛ́ Yosɑlɛm hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩ nɑ ɩ pɛɛlɑɑ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ nyǝntɛ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑnuŋ nɑ Sɑnʋwɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ pɑ́ ŋmɑ́ tɛtɛkǝlɛ nɔnɔɣɔ. Pɑ tɛmɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ kɑmpʋnɑɑ nɑ kʋkɑlǝsǝŋ. Nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ koluŋɑ kɛ hɑlɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500), nɑ pɑ́ tɑlɑ Hute nɔnɔɣɔ.
14Lekɑpii pǝyɑlʋ Mɑlǝkiyɑ wei ɩ kɛ́ Pɛtɩ-Kelem hɔɣɔlʋɣʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩnɩ ɩ ŋmɑnɑ Hute nɔnɔɣɔ. Ɩ tɛmɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ kɑmpʋnɑɑ nɑ pǝ kʋkɑlǝsǝŋ.
15Kɔlɩ-Hose pǝyɑlʋ Sɑluŋ wei ɩ kɛ́ Misipɑ hɔɣɔlʋɣʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩnɩ ɩ ŋmɑnɑ Hite nɔnɔɣɔ. Ɩ tɛmɑ nɑ ɩ́ lɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ kɑmpʋnɑɑ, nɑ kʋkɑlǝsǝŋ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Yosɑlɛm koluŋɑ kɛ pǝ kɛɛsǝnɑʋ Silowee lɩɩlɛ kiŋ tɔ, nɑ wulɑʋ tɩɩŋ tɑɑlɛ, nɑ tǝkpɑlɛ nte tǝ tiikinɑ Tɑfiiti tɛ tɔ pǝ hɛkʋ.
16Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Asǝpuki pǝyɑlʋ Nehemii wei ɩ kɛ́ Pɛtɩ-Suu hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ Tɑfiiti pǝlɑɑŋ ɩsɛntɑɑ. Hɑlǝnɑ lɩɩlɛ nte pɑ hulɑ kuhulu tɔ, nɑ pǝ́ polo kɑwulɑɣɑ tɑŋlɑɑ tǝcɑɣɑlɛ.
17Lefii nyǝ́mɑ lɑpǝnɑ ntɛɣɛ tǝmlɛ kɛ pǝ lɔlɔ. Pɛlɛɣɛ Pɑni pǝyɑlʋ Lehum, nɑ Hɑsɑpiyɑ wei ɩ kɛ́ Keilɑ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ ɩ nyǝŋkʋ pǝ nyʋɣʋ tʋ tɔ.
18Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Henɑtɑtɩ pǝyɑlʋ Pɑfɑyi wei ɩ kɛ́ Keilɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyʋɣʋ tʋ tɔ,

19nɑ Yesuwɑ pǝyɑlʋ Ɩsɛɛ wei ɩ kɛ́ Misipɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ. Ɩnɩ ɩ tɑɣɑnɑɣɑnɑ yoou wontu tǝsɩɩlɛ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ timpi koluŋɑ lɑpɑ ŋkuluŋɑ tɔ.
20Ɩ́lɛ́ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Sɑpɑyi pǝyɑlʋ Pɑɑluuki. Ɩnɩ ɩ lɑkɑɣɑnɑ tǝmlɛ nɑ toŋ kɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛ koluŋɑ ŋkuluŋɑ nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Ɩliyɑsipɩ tǝyɑɣɑ pǝ hɛkʋ tɔ.
21Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Uliyɑ pǝyɑlʋ Melemɔtɩ wei ɩ kɛ́ Hɑkɔɔsɩ sɑɑlɩ, nɑ ɩ́ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Ɩliyɑsipɩ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ, hɑlǝnɑ pǝ́ sɩɩnɑ kɑ tǝnɑɣɑ tɔ.
22Kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Yosɑlɛm tɔ, mpɛ pɑ lɑkɑɣɑnɑ tǝmlɛ kɛ pɑ wɑɑlɩ.
23Pɛncɑmɛɛ nɑ Hɑsupɩ pɛlɛ pɑ tɑɣɑnɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ wɛ pɑ tǝyɑɣɑ ɩsɛntɑɑ tɔ. Nɑ Mɑɑseyɑ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ wei ɩ kɛ́ Anɑniyɑ sɑɑlɩ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ ɩ tǝyɑɣɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
24Henɑtɑtɩ pǝyɑlʋ Pinuwi nɑ́ ŋmɑɑkɑɣɑnɑ Asɑliyɑ tǝyɑɣɑ nɑ koluŋɑ ŋkuluŋɑ pǝ hɛkʋ tɑɑ.
25Wusɑyi pǝyɑlʋ Pɑlɑɑlɩ kɛlɛ koluŋɑ ŋkuluŋɑ, nɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu sɔsɔɔʋ ŋku kʋ wɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ ɩsɛntɑɑ tɔ, pɑ hɛkʋ kɛ yoolɑɑ tǝtɑŋlɛ kɑtɑɣɑ cɔlɔ. Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Pɑlosɩ pǝyɑlʋ Petɑyɑ
26nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ nyǝ́mɑ sǝkpemɑ mpɑ pɑ wɛ pulɑɣɑ tɑɑ tɔ, pɑ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu tɔ, hɑlǝnɑ lʋm nɔnɔɣɔ kɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
27Tɛkʋwɑ nyǝ́mɑ nɑ́ lɑkɑɣɑ pɑ nyǝntɛ kɛ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu sɔsɔɔʋ, hɑlǝnɑ pulɑɣɑ koluŋɑ pǝ ɩsɛntɑɑ.
28Kɔtǝlɑɑ nɑ́ lɑkɑɣɑ pɑ nyǝntɛ kɛ kpɑɣɑnǝŋ nɔnɔɣɔ kɛ́, pɑɑ wei nɑ ɩ lonte kɛ ɩ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ.
29Nɑ Ɩmɛɛ pǝyɑlʋ Sɑtɔkɩ nɑ́ɑ́ lɑkɩ pǝ lɔlɔ tɔtɔɣɔ ɩ tǝyɑɣɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Sekɑniyɑ pǝyɑlʋ Semɑyɑ wei ɩ tɑŋǝɣɩ ilim tǝlɩɩlɛ nɔnɔɣɔ tɔ,
30nɑ Selemiyɑ pǝyɑlʋ Hɑnɑniyɑ nɑ Sɑlɑfɩ pǝyɑlʋ nɑɑtoso nyǝŋ Hɑnuŋ wei ɩ tɑɣɑnɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ tɔ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Pelekiyɑ pǝyɑlʋ Mesulɑm. Ɩ́lɛ́ ɩ lɑkɑɣɑnɑ timpi ɩ kɑ wɛɛ tɔ pǝ ɩsɛntɑɑ.
31Pɑ wɑɑlɩ kɛ́ koolu Mɑlǝkiyɑ, wei ɩ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ lɑtɑɑ sǝkpemɑ nɑ tɑɑtǝlɑɑ pɑ tǝyɑɣɑ kɛ Mifikɑtɩ nɔnɔɣɔ. Hɑlǝnɑ ŋkuluŋɑ tɑɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ɩsɛntɑɑ.
32Koolɑɑ lɛlɑɑ nɑ tɑɑtǝlɑɑ pɑ lɑkɑɣɑnɑ pɑ tǝmɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ tǝnɑ tɔ, hɑlǝnɑ heeŋ nɔnɔɣɔ pǝ hɛkʋ tɑɑ.
33Wɑɑtʋ wei Sɑnǝpɑlɑ nɩɩwɑ sɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑ́, tǝ nikɑ tɑ́ koluŋɑ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ. Nɑ ɩ́ woŋiɣi-tʋ.
34Nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ ɩ tɑɑpɑlɑɑ Sɑmɑlii yoolɑɑ kiŋ sɩ: Pepeɣe Yutɑ ɑcɑmisi nsɩ sɩ cɑɑ lɑpʋ? Pɑɑ tɛ pɑ tǝmlɛ ntɛɣɛ sɑŋɑ nɑ pɑ́ lɑ́ pɑ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑsɩ nɑ? Pɑɑ tɩɩ pǝsɩ nɑ pɑ́ kuli pɛɛ nnɑ kɔkɔ pimɑ tɔ nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ-yɛ?
35Tǝnɑɣɑlɛ Amoni tʋ Topiyɑ nɑ́ cɔwɑ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ sɩ: Nmɑtʋ ntiɣilɛ tǝnɑ ye? Tɑɑlɛ hɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ ŋmɑɑnɑ pɑ pɛɛ koluŋɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ kɑ yele tim nɑ?
36Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ mɑpɑ kɑpukɑ sɩ, hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɩɩ ɩsǝnɑ pɑ woŋiɣi-tʋ tɔ? Mǝŋnɑ pɑ footuɣu kɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Yele nɑ kolontunɑɑ kpɑ-wɛɣɛ yomle nɑ pɑ́ lɛɛkɩ pɑ wontu.

37Tɑɑ wii pɑ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ń tɑɣɑnɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ. Tǝ ŋmɑɑkɩ koluŋɑ tɔɣɔ pɑ tʋʋkɩ-tʋ ɩsǝntɔ.
38Ɩsǝnɑ tǝ lɑpɑ tǝmlɛ kɛ tɑ koluŋɑ ŋmɑʋ tɔm tɑɑ tɔɣɔlɛ. Hɑlɩ tǝ́ ŋmɑ́ nɑ tǝ́ cɔɔ nɑ kɑ́ kpɑ ɩsɩɩ kɑɑ wɛʋ tɔ pǝ hɛkʋ tɑɑ. Mpi tɔ, pɑɑ wei ɩ kɑ nikɑ tǝmlɛ kɛ́ nɑ lotu kʋlʋmtʋ.