Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Nehemiya

Nehemiya 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sépil ongshilip bolup, men derwazilarni ornitip, derwaziwenlerni, ghezelkeshlerni we Lawiylarni békitip teyinligendin kéyin shundaq boldiki,
2Men inim Hanani bilen qele serdari Hananiyani Yérusalémni bashqurushqa qoydum; chünki Hananiya ishenchlik adem bolup, Xudadin qorqushta köp ademlerdin éship kétetti.
3Men ulargha: — Kün issighuche Yérusalémning qowuqliri échilmisun; qowuqlarning qanatliri étilgende, baldaqlar taqalghan waqitliridimu derwaziwenler yénida turup közet qilisun; shuningdek Yérusalémda turuwatqanlardin qarawullar közet nöwetlirige qoyulup békitilsun; herbir adem özining bir közitige mesul bolsun, shundaqla herbirining köziti öz öyining udulida bolsun, dep tapilidim.
4Sheher chong hem kengri bolghini bilen ahale az, öyler téxi sélinmighanidi.
5Xudayim könglümge mötiwerler, emeldarlar we xelqning herbirini nesebnamisi boyiche royxetke élishqa ularni yighish niyitini saldi. Men awwal birinchi qétim qaytip kelgen ademlerning nesebnamisini taptim, uningda mundaq pütülgenidi: —
6Töwendikiler Yehudiye ölkisidikilerdin, esli Babil padishahi Néboqadnesar teripidin sürgün qilin'ghanlardin, Yérusalém we Yehudiyege chiqip, herbiri öz shehirlirige ketti: —  
7Ular Zerubbabel, Yeshua, Nehemiya, Azariya, Raamiya, Nahamani, Mordikay, Bilshan, Misperet, Bigway, Nehum we Baanahlar bille qaytip keldi. Emdi Israil xelqining ichidiki erkeklerning sani töwendikiche: —
8Paroshning ewladliri ikki ming bir yüz yetmish ikki kishi;
9Shefatiyaning ewladliri üch yüz yetmish ikki kishi;
10Arahning ewladliri alte yüz yetmish besh kishi;
11Pahat-Moabning ewladliri, yeni Yeshua bilen Yoabning ewladliri ikki ming sekkiz yüz on sekkiz kishi;
12Élamning ewladliri bir ming ikki yüz ellik töt kishi;
13Zattuning ewladliri sekkiz yüz qiriq besh kishi;
14Zakkayning ewladliri yette yüz atmish kishi;
15Binnuiyning ewladliri alte yüz qiriq sekkiz kishi;
16Bibayning ewladliri alte yüz yigirme sekkiz kishi;
17Azgadning ewladliri ikki ming üch yüz yigirme ikki kishi;
18Adonikamning ewladliri alte yüz atmish yette kishi;
19Bigwayning ewladliri ikki ming atmish yette kishi;
20Adinning ewladliri alte yüz ellik besh kishi;
21Hezekiyaning jemetidin bolghan Atérning ewladliri toqsan sekkiz kishi;
22Hashumning ewladliri üch yüz yigirme sekkiz kishi;
23Bizayning ewladliri üch yüz yigirme töt kishi;
24Harifning ewladliri bir yüz on ikki kishi;
25Gibéonning ewladliri toqsan besh kishi;
26Beyt-Lehemlikler bilen Nitofaliqlar jemiy bir yüz seksen sekkiz kishi;
27Anatotluqlar bir yüz yigirme sekkiz kishi;
28Beyt-Azmawetlikler qiriq ikki kishi.
29Kiriat-yéarimliqlar, Kefirahliqlar we Beerotluqlar bolup jemiy yette yüz qiriq üch kishi;
30Ramahliqlar bilen Gébaliqlar jemiy alte yüz yigirme bir kishi;
31Mikmashliqlar bir yüz yigirme ikki kishi;
32Beyt-Ellikler bilen ayiliqlar jemiy bir yüz yigirme üch kishi;
33ikkinchi bir Nébodikiler ellik ikki kishi;
34ikkinchi bir Élamning ewladliri bir ming ikki yüz ellik töt kishi;
35Harimning ewladliri üch yüz yigirme kishi;
36Yérixoluqlar üch yüz qiriq besh kishi;
37Lod, Hadid we Ononing ewladliri jemiy yette yüz yigirme bir kishi;
38Sinaahning ewladliri üch ming toqquz yüz ottuz kishi.
39Kahinlarning sani töwendikiche: — Yeshua jemetidiki Yedayaning ewladliri toqquz yüz yetmish üch kishi;
40Immerning ewladliri bir ming ellik ikki kishi;
41Pashxurning ewladliri bir ming ikki yüz qiriq yette kishi;
42Harimning ewladliri bir ming on yette kishi.
43Lawiylarning sani töwendikiche: — Xodwahning ewladliridin, yeni Yeshua bilen Kadmiyelning ewladliri yetmish töt kishi.
44Ghezelkeshlerdin: — Asafning ewladliri bir yüz qiriq sekkiz kishi.
45Derwaziwenlerning neslidin: — Shallumning ewladliri, Atérning ewladliri, Talmonning ewladliri, Akkubning ewladliri, Xatitaning ewladliri bilen Shobayning ewladliri jemiy bir yüz ottuz sekkiz kishi.
46Ibadetxana xizmetkarliri töwendikiche: — Zixaning ewladliri, Xasufaning ewladliri, Tabbaotning ewladliri.
47Kirosning ewladliri, Siyaning ewladliri, Padonning ewladliri,
48Libanahning ewladliri, Hagabahning ewladliri, Shalmayning ewladliri,
49Hananning ewladliri, Giddelning ewladliri, Gaharning ewladliri,
50Réayahning ewladliri, Rezinning ewladliri, Nikodaning ewladliri,
51Gazzamning ewladliri, Uzzaning ewladliri, Pasiyaning ewladliri,
52Bisayning ewladliri, Meunimning ewladliri, Nefussesimning ewladliri,
53Bakbukning ewladliri, Xakufaning ewladliri, Xarxurning ewladliri,
54Bazlitning ewladliri, Mehidaning ewladliri, Xarshaning ewladliri,
55Barkosning ewladliri, Siséraning ewladliri, Témahning ewladliri,
56Neziyaning ewladliri bilen Xatifaning ewladliridin ibaret.
57Sulaymanning xizmetkarlirining ewladlirining sani töwendikiche: — Sotayning ewladliri, Soferetning ewladliri, Péridaning ewladliri,
58Yaalaning ewladliri, Darkonning ewladliri, Giddelning ewladliri,
59Shefetiyaning ewladliri, Xattilning ewladliri, Poqeret-Hazzibaimning ewladliri bilen Amonning ewladliridin ibaret.
60Ibadetxana xizmetkarliri we Sulaymanning xizmetkari bolghanlarning ewladliri jemiy üch yüz toqsan ikki kishi.
61Töwendiki kishiler Tel-Mélah, Tel-Xarsha, Kérub, Addon, Immerdin kelgen bolsimu, lékin ular özlirining ata jemetining yaki nesebining Israil adimi ikenlikini ispatlap bérelmidi.
62Bular Délayaning ewladliri, Tobiyaning ewladliri we Nikodaning ewladliri bolup, jemiy alte yüz qiriq ikki kishi;
63Kahinlardin Xabayaning ewladliri, kozning ewladliri bilen Barzillayning ewladliri bar idi; Barzillay Giléadliq Barzillayning bir qizini alghachqa ularning éti bilen atalghanidi.
64Bular jemetining nesebnamisini izdep tapalmidi; shunga ular «napak» hésablinip kahinliqtin qalduruldi.
65Waliy ulargha: — Urim we tummimni kötürgüchi kahin arimizda xizmette bolghuche «eng muqeddes yimeklikler»ge éghiz tegküzmeysiler, dédi.
66Pütün jamaet jemiy qiriq ikki ming üch yüz atmish kishi;
67Buningdin bashqa ularning yene yette ming üch yüz ottuz yette qul-dédiki bar idi; yene ikki yüz qiriq besh er-ayal ghezelchisi bar idi. Ularning yette yüz ottuz alte éti, ikki yüz qiriq besh qéchiri,
69töt yüz ottuz besh tögisi we alte ming yette yüz yigirme éshiki bar idi.
70Jemet kattiwashliridin beziliri ibadetxana qurulushi üchün hediyelirini teqdim qildi; waliy xezinige ming darik altun, ellik das we besh yüz ottuz qur kahin toni teqdim qildi;
71jemet kattiwashliridin beziliri qurulush xezinisige yigirme ming darik altun, ikki ming ikki yüz mina kümüsh;
72xelqning qalghini yigirme ming darik altun, ikki ming ikki yüz mina kümüsh, atmish yette qur kahin tonini teqdim qildi.
73Shuningdin kéyin kahinlar, Lawiylar, derwaziwenler, ghezelkeshler we bir qisim xelq qoshulup, ibadetxana xizmetkarliri, shundaqla qalghan Israil xelqining hemmisi öz sheherlirige makanlashti.