Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hɑkɑliyɑ pǝyɑlʋ Nehemii tɔm ntɔ. Wulɑʋ Atɑkǝsɛsɛɛ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ kɛ pɑ ɩsɔtʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Kisileu tɔ ɩ tɑɑ, Nehemii mɑ́, mɑɑ wɛ Susi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ.
2Mɑ tɛɛtʋ lɛlʋ Hɑnɑni nɑ lɛlɑɑ pɑ lɩɩnɑ Yutɑ nɑ mɑ́ pɔɔsɩ-wɛɣɛ Hepǝlɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni tɔ, nɑ Yosɑlɛm pɑ tɔm.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔ-m sɩ: Hepǝlɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni tɔ, pɑ cɑɣɑ Yutɑ. Amɑ wɑhɑlɑ nɑ kʋnyɔŋ tɑɑ kɛ́ pɑ wɛɛ. Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɔm ɩlɛ, tǝ koloosi yɑ́ pɔɣɔlɛɛ kɛ́, nɑ kɔkɔ nɑ́ɑ́ nyɑɣɑ ɩcɑtɛ kɑmpʋnɑɑ.
4Wɑɑtʋ wei mɑ nɩɩ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ kʋyɛɛŋ pɑɣɑlɛ, nɑ mɑ́ wiiki, nɑ mɑ́ hɔkǝɣɩ nɔɣɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ sǝlǝmɩ ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ sɩ:
5Hɑɩ, ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ sɔsɔ, wei nyɑ́ pɑ nyɑŋnɑ tɔ. N lɑkɩ ɩsǝnɑ n sɩɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɣɔ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ tɔkǝlɑɑ kɛ́. Pǝ́cɔ́ nn lɩɩkɩ nyɑ́ sɔɔllɑɑ wɑɑlɩ.
6Hɑɩ, kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ tɑ́ tɔɔ, nɑ ń ké nyɑ́ ŋkpɑŋŋ nɑ ń nɩɩ nti nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑ́, mɑ sǝlǝmǝɣɩ-ŋ tɔ. Mɑ sǝlǝmǝɣɩ-ŋ ilim nɑ ɑhoo kɛ nyɑ́ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ́, tɑ́ tɔɔ sɩ, ń tɑɣɑnɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ. Mɑ́ nɑ mɑ cɔsɔnɑɑ tǝ wɑkǝlǝnɑ-ŋ kɛ́.
7Tǝ kisɑ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kiiŋ wei n cɛlɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ Moisi nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ-tʋ tɔ.
8Tɔɔsɩ nti n kɑ heelɑ Moisi nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-tʋ tɔ sɩ: Ye ɩ́ tɑ́ nɩɩnɑ-m, mɑɑ yɑsɩ-mɛɣɛ piitim kpɑɩ nyǝm tɑɑ.
9Amɑ ye ɩ́ pǝsǝnɑ lɑɑkɑlɩ kɛ tǝnɑ, nɑ ɩ́ tɔkɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ. Pɑɑ pǝ ponɑ-mɛɣɛ tɛtʋ tǝnɑɣɑ, mɑ́ɑ́ kɔnɑ-mɛɣɛ lonte nte mɑ lǝsɑɑ sɩ mɑ́ɑ́ cɑɣɑ tǝ tɑɑ tɔ.
10Tɑcɑɑ, tǝ kɛ́ nyɑ́ yǝlɑɑ nɑ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ́. Tɑɣɑ n yɑpǝnɑ nyɑ́ toŋ nɑ nyɑ́ kǝlʋɣʋ sɔsɔɔʋ.
11Mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ, ń nɩɩ sǝlǝmʋɣʋ ŋku mɑ́ nɑ nyɑ́ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tǝ kʋsǝɣǝnɑ nyɑ́ nyʋɣʋ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tɔ. Lɑ nɑ wulɑʋ cɔ-m kʋpɑntʋ nɑ mɑ́ wɑɑ mɑ tǝmlɛ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, mɑɑ kɛ́ wulɑʋ kʋnyɔnyɔɔm pɑɑsǝnlʋ.