Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Yosɑlɛm tɑɑ. Pǝ yelɑ sɑmɑɑ wei, ɩlɛnɑ pɑ́ kɑlǝɣɩ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ́ lǝsǝɣɩ kʋlʋm kʋlʋm wei pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pǝ́ kpɑ tɔ sɩ, pɛlɛ pɑ́ polo Ɩsɔ ɩcɑtɛ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ. Pǝ kɑɑsɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ wei tɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ polo tɛtʋ tɑɑ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ tɑɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ.
2Ɩlɛnɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛnɑ mpɑ pɑ hɑ pɑ tǝɣɩ kpɑkpɑɑ sɩ, pɑ puki pɑ́ cɑɣɑ Yosɑlɛm tɑɑ tɔ.
3Tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ́ cɑɣɑ Yosɑlɛm kɛ́, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɑtɑɑ sǝkpemɑ, nɑ Sɑlʋmɔŋ tǝmlɑtɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ pɑɑ wei nɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ.
4Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, Yutɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ pǝ yǝlɑɑ lɛlɑɑ cɑɣɑ Yosɑlɛm. Yutɑ yǝlɑɑ tɑɑ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɛ́, Pɛlɛsɩ piitim tʋ Atɑyɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ tʋ Mɑlɑleyɛlɩ, nɑ Sefɑtiyɑ, nɑ Amɑliyɑ, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Usiyɑ.
5Nɑ Sɑkɑlɩ lʋlʋɣʋ tʋ Siloni nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ tʋ Mɑɑseyɑ, nɑ Yoyɑlipɩ, nɑ Atɑyɑ, nɑ Hɑsɑyɑ, nɑ Kolɩ-Hose, nɑ Pɑɑluuki.
6Pɛlɛsɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kpɛntɑ nɑsǝlɛ nɑ pǝlefɛɩ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (468) kɛlɛ Yosɑlɛm tɑɑ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ.
7Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɑɑ kɑ wɛ Yesɑyɑ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑlu nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ tʋ Ɩtǝyɛɛlɩ, nɑ Mɑɑseyɑ, nɑ Kolɑyɑ, nɑ Petɑyɑ, nɑ Yowɛtɩ, nɑ Mesulɑm.
8Nɑ Kɑpɑyi, nɑ Sɑlɑyi. Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ kpɛntɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (928).
9Sikǝli pǝyɑlʋ Sowɛɛlɩ kɑ́ kɛnɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ Hɑsenuwɑ pǝyɑlʋ Yehutɑ kɛlɛ ɩcɑtɛ wulɑʋ wɑɑlɩ tʋ.
10Kɔtǝlɑɑ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Yoyɑlipɩ pǝyɑlʋ Yetɑyɑ nɑ Yɑkɛŋ.
11Nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Ahitupi lʋlʋɣʋ tʋ Selɑyɑ, nɑ Selɑyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Melɑyɔtɩ, nɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Mesulɑm, nɑ Hilikiyɑ.
12Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ hiu nɑ nɑɑlɛ (822). Mpɑ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmɑ tɔ nɑ Mɑlǝkiyɑ lʋlʋɣʋ tʋ Atɑyɑ, nɑ Atɑyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Pɑsehuu, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Amsi, nɑ Pelɑliyɑ, nɑ Yelowɑm.
13Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ (242) mpɑ pɑ kɛ́ ɩ nyǝ́mɑ tɔ. Nɑ Ɩmɛɛ lʋlʋɣʋ tʋ Amɑsesɑyi, nɑ Amɑsesɑyi lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Misilemɔtɩ, nɑ Asɑyi, nɑ Asɑlɛlɩ.
14Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ pǝlefɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (128), mpɑ pɑ kɛ́ ɩ nyǝ́mɑ tɔ. Pɛlɛ pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Hɑketolim pǝyɑlʋ Sɑpitiyɛlɩ.
15Lefii nyǝ́mɑ tɑɑ kɑ wɛ Puni lʋlʋɣʋ tʋ Semɑyɑ, nɑ Semɑyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Asǝlikɑm, nɑ Hɑsupɩ.
16Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ Sɑpǝtɑyi, nɑ Yosɑpɑtɩ mpɑ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wɑɑlɩ tǝmɑ tɔ.
17Nɑ Asɑfɩ lʋlʋɣʋ tʋ Mɑtɑniyɑ nɑ Mɑtɑniyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Sɑpǝti, nɑ Mikɑ wei ɩ cɑɑlǝɣɩ sɑmtʋ yontu kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ wɑɑtʋ tɔ, nɑ Mɑtɑniyɑ newɑɑ tɑɑ lɛlʋ Pɑsukiyɑ wei ɩ wɛ Mikɑ wɑɑlɩ tɔ nɑ Yetutuŋ lʋlʋɣʋ tʋ Apǝtɑ, nɑ Apǝtɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Kɑlɑlɩ nɑ Sɑmʋwɑ.
18Lefii nyǝ́mɑ kpɛntɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ liɣiti (284) kɛ́ Ɩsɔ ɩcɑtɛ tɑɑ.
19Pǝ́ kɑɑsɩ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ Akupi, nɑ Tɑlǝmɔŋ mpɑ nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ nɔnɔɔsɩ tɔ. Pɑ kpɛntɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (172).
20Pǝ́ kɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ kɔtǝlɑɑ, pɑɑ wei ɩ kɑ wɛ ɩ tǝcɑɣɑlɛ kɛ Yutɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
21Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɑtɑɑ kɑ wɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ Ofɛlɩ tɔ kʋ tɑɑ, nɑ Sihɑ, nɑ Kisepɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ-wɛ.
22Yosɑlɛm tɑɑ Lefii nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Mikɑ lʋlʋɣʋ tʋ Usi, nɑ Usi lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Mɑtɑniyɑ nɑ Hɑsɑpiyɑ nɑ Pɑni. Pɑni kɑ kɛ́ Asɑfɩ lʋlʋɣʋ tʋ kɛ́. Mpɛ pɑɑ kɛnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ yontu pɑɑsǝnlɑɑ.
23Yonyoolɑɑ tǝŋɑɣɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ tɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ́. Nɑ ɩsǝnɑ pɑɑ sɩɩ-wɛ sɩ pɑ́ lɑ pɑ tǝmɑ kɛ pɑɑ ɩfemle nte tɔ.
24Yutɑ pǝyɑlʋ Selɑ lʋlʋɣʋ tʋ Mesesɑpɛlɩ pǝyɑlʋ Petɑhiyɑ kɑ kɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ Pɛɛsɩ nyǝ́mɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ.
25Yutɑ kpekɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɑ cɑɣɑ tɑwɑ tɑɑ kɛ́ Kiliyɑtɩ-Aɑpɑ, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlisi, nɑ Tipɔŋ nɑ pǝ cɔlɔ nyǝnsɩ nɑ Yekɑpǝseyɛlɩ, nɑ pǝ cɔlɔ nyǝnsɩ.
26Nɑ Yesuwɑ, nɑ Molɑtɑ, nɑ Pɛtɩ-Pɛlɛtɩ.
27Nɑ Hɑsɑɑ-Suwɑlɩ, nɑ Pɛɛsepɑ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
28Nɑ Sikǝlɑkɩ nɑ Mekonɑ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
29Nɑ Aŋ-Limɔŋ, nɑ Solɑ, nɑ Yɑɑmutɩ.
30Nɑ Sɑnowɑ, nɑ Atulɑm, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ, nɑ Lɑkisi nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ, nɑ Asekɑ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ. Mpʋ tɔ, pǝ kpɑɣɑʋ Pɛɛsepɑ kɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ nɑ pǝ́ polo Hinom tɛtɛkǝlɛ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔɣɔ pɑɑ cɑɣɑɑ.
31Pɛncɑmɛɛ kpekɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ Kepɑ nɑ Mikimɑsɩ nɑ Ayɑ nɑ Petɛɛlɩ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
32Nɑ Anɑtɔtɩ, nɑ Nopɩ, nɑ Anɑniyɑ.
33Nɑ Hɑsɔɔ, nɑ Lɑmɑ, nɑ Kitɑyim.
34Nɑ Hɑtitɩ, nɑ Sepoyim, nɑ Nepɑlɑtɩ.
35Nɑ Lotɩ, nɑ Ono nɑ niŋ tǝmɑ lɑtɑɑ tɛtɛkǝlɛ.
36Lefii kpekɑ lɛnnɑ lɩ́ɩ́ Yutɑ tɑɑ nɑ ɑ́ sʋ́ʋ́ Pɛncɑmɛɛ nyǝntɛ tɑɑ.