Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gimbbiyaa oosoi wurin, penggetuunikka sanqqai geliis. Qassi penggiyaa naagiyaageeti, mazamuriyaa yexxiyaageetinne Leewati bantta oosuwan oosuwan gelidosona.
2Hegaappe guyyiyan, Yerusalaame katamaa aissiyo maataa ta ishaa Hanaanassinne qatuwaa gadaawaa Hanaaniyaassi immaas. Hanaanee hara ubbaappe aadhdhida tumanchchanne Xoossaassi yayyiya asa.
3Taani eta hagaadan yaagada azazaas; “Maallado awai kiyidi ho77ana gakkanaashin, Yerusalaame gimbbiyaa penggeta dooyoppite. Qassi omarssi naagiyaageeti bantta oosuwaa wurssidi baanaappe kasetidi, penggeta mintti gorddanaadan oottite. Hegaa bollikka Yerusalaamen de7iya asaappe dooridi, issoi issoi kayan kayan naaganaadaaninne qassi harati bantta heeran de7iiddi, bantta keettaa ginaa ginaa naaganaadan oottite” yaagaas.
4He wode Yerusalaame katamai keehi aahonne gita; shin a giddon de7iya asaa qoodai keehi guutta. Qassi daro keettikka biron keexettibeenna.
5Hegaappe guyyiyan, asaa kaalettiyaageeta, halaqatanne asa ubbaa shiishshada eta yeletaa maaran maaran mazggafana mala, Xoossai tana qofissiis. Omooduwaappe kasetidi simmida asaa yeletaa maaraa maxaafaakka demmaas; he maxaafan xaafettidaagee hagaa.
6Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori omooddidi, ba biitti efiido asaappe guyye bantta katamaa katamaa Yerusalaamenne Yihudaa simmida asati hagaappe kaalliyaageeta.
7Eta halaqati Zarubaabeela, Yaasa, Nahimiyaa, Azaariyaa, Ra7aamiyaa, Nahamaana, Marddikiyoosa, Bilishaana, Misppereeta, Bigiwaaya, Nahuumanne Ba7aana. Omooduwaappe simmida Israa7eela asaa qoodai hagaa.
8Par77oosha yarati 2,172.
9SHafaaxiyaa yarati 372.
10Araaha yarati 652.
11Yaasunne Yoo7aaba naata gidiya Paahati-Moo7aaba yarati 2,818.
12Elaama yarati 1,254.
13Zattu yarati 845.
14Zakkaaya yarati 760.
15Biinuya yarati 648.
16Bebaaya yarati 628.
17Azggaada yarati 2,322.
18Adooniqaama yarati 667.

19Bigiwaaya yarati 2,067.
20Adiina yarati 655.
21Hizqqiyaasa yara gidiya Axeera yarati 98.
22Hashuuma yarati 328.
23Bexaaya yarati 324.
24Hariifa yarati 112.
25Gabaa7oona yarati 95.
26Beetaliheemenne Naxoofa katamatu asai 188.
27Anatoota katamaa asai 128.
28Beeti-Azimaaweeta katamaa asai oitamanne naa77a.
29Qiriyaati-Yi7aariima, Kafiiranne Ba7eroota katamatu asai 743.
30Raamanne Gebaa7a katamatu asai 621.
31Mikimaasa katamaa asai 122.
32Beeteelenne Aaya katamatu asai 123.
33Naa77antto Nabo giyo katamaa asai 52.
34Naa77antto Elaama yarati 1,254.
35Hariima katamaa asai 320.
36Yarkko katamaa asai 345.

37Looda, Hadiidanne Oono katamatu asai 721.
38Sanaa7a katamaa asai 3,930.
39Hageeti omooduwaappe simmida qeeseta: Yaasu yara gidiya Yadaaya yarati 973;
40Imeera yarati 1,052;
41Paashihuura yarati 1,247;
42Hariima yarati 1,017.
43Hageeti omooduwaappe simmida Leewata: Hodaawiyaa yara gidiya Yaasunne Qaadimi7eela yarati 74;
44Asaafa yara gidiya mazamuriyaa yexxiyaageeti 148;
45Beeta Maqidasiyaa penggiyaa naagiya SHaaluuma, Axeera, Xalmmoona, Aqquuba, Haxiixanne SHobaaya yarati 138.
46Hageeti omooduwaappe simmidi, Beeta Maqidasiyan oottiya ashkkaratu yarata: Xiiha yarata, Hasuufa yarata, Xabba7oota yarata,
47Qeeroosa yarata, Sii7a yarata, Padoona yarata,
48Labaana yarata, Hagaaba yarata, SHalmmaaya yarata,
49Hanaana yarata, Giddeela yarata, Gahaara yarata,
50Ra7aaya yarata, Raaxiina yarata, Naqoda yarata,
51Gazzaama yarata, Uzza yarata, Paaseeha yarata,
52Besaaya yarata, Me7uniima yarata, Nafushesiima yarata,
53Baaqibuuqa yarata, Haquufa yarata, Harihuura yarata,
54Baaxiliita yarata, Mahiida yarata, Harshsha yarata,

55Barqqoosa yarata, Sisaara yarata, Temaaha yarata,
56Naxiiha yaratanne Haxiifa yarata.
57Hageeti omooduwaappe simmida Solomona ashkkaratu yarata: Soxaaya yarata, Sofereeta yarata, Pariida yarata,
58Yaa7ila yarata, Darqqoona yarata, Giddeela yarata,
59SHafaaxiyaa yarata, Haxxiila yarata, Pokereti-Haxxabaima yaratanne Amoona yarata.
60Omooduwaappe simmidi, Beeta Maqidasiyan oottiya ashkkaratu yaratunne Solomona ashkkaratu yaratu qoodai muleera 392.
61Haratikka qassi, Telmmelaaha, Teliharshsha, Karuuba, Adoonanne Imeera giyo katamatuppe Yerusalaame simmidosona. SHin eti woikko eta aawati Israa7eela sheeshsha gidiyoogaa erissanau danddayibookkona.
62Hegeeti Dalaaya, Xoobbiyaanne Naqoda yarata; eta qoodaikka muleera 642.
63Qeesetuppe qassi Hobaaya yarati, Haqqooxa yaratinne Barzzillaaya yarati Yerusalaame simmidosona. Hagee Barzzillaaya giyoogee Gala7aade biitta asa gidiya Barzzillaaya na7iyo machchidi, ba bolluwaa sunttaa ekkiis.
64Hageeti bantta yeletaa xaphuwaa eranau yeletaa maxaafan koyidosona, shin demmibookkona. Hegaa gishshau, eti tunadan qoodettidi, qeesetettan oottennaadan digettidosona.
65Qassi Uriimiyaaninne Tumiimiyan shaakkidi pirddiya qeesee denddana gakkanaashin, eti geeshsha qumaappe maanau danddayennaagaa Aihudata haariyaagee etau yootiis.
66Omooduwaappe Yihudaa biittaa simmida asaa qoodai muleera 42,360.
67Hegaa bollikka qassi 7,337 attuma ashkkaratinne macca ashkkarati mazamuriyaa yexxiya 245 attumanne macca asati simmidosona.
68Omooduwaappe muleera simmida asaa paratu qoodai 736; baquloti 245;
69gaameelati 435; hareti qassi 6,720.
70Yaratu halaqatuppe amaridaageeti oosuwaassi imotaa immidosona. Biittaa haariyaagee hosppun kilo giraame worqqaa, 50 disttetanne 530 qeesetu maayota immiis.
71Yaratu halaqati 168 kilo giraame worqqaanne 1,250 kilo giraame biraa immidosona.
72Attida asai muleera 168 kilo giraame worqqaa, 1,100 kilo giraame biraanne 67 qeesetu maayota immidosona.

73Hegaappe guyyiyan qeeseti, Leewati, penggiyaa naagiyaageeti, mazamuriyaa yexxiyaageeti, asaappe darotinne Beeta Maqidasiyaa ashkkarati, muleera Israa7eela ubbai bantta kataman kataman uttidosona.