Text copied!
CopyCompare
Ang Dating Biblia (1905) - Nehemias

Nehemias 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo, at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga mangaawit, at ang mga Levita ay mangahalal.
2Na aking ibinigay kay Hanani, na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng kuta, ang pamamahala sa Jerusalem: sapagka't siya'y tapat na lalake at natatakot sa Dios na higit kay sa marami.
3At aking sinabi sa kanila, Huwag buksan ang mga pintuang-bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit; at samantalang sila'y nangagbabantay, isara nila ang mga pinto, at inyong mga itrangka: at kayo'y mangaghalal ng mga bantay sa mga taga Jerusalem, bawa't isa'y sa kaniyang pagbabantay, at bawa't isa'y sa tapat ng kaniyang bahay.
4Ang bayan nga ay maluwang at malaki: nguni't ang mga tao ay kakaunti roon, at ang mga bahay ay hindi naitatayo pa.
5At inilagak ng aking Dios sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao, at ang mga pinuno, at ang bayan, upang mangabilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiahon noong una, at aking nasumpungang nakasulat doon:
6Ang mga ito sa nangadala, ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;
7Na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Jesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Raamias, kay Nahamani, kay Mardocheo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvai, kay Nehum, kay Baana. Ang bilang ng mga lalake ng Israel ay ito:
8Ang mga anak ni Paros, dalawang libo't isang daan at pitong pu't dalawa.
9Ang mga anak ni Sephatias, tatlong daan at pitong pu't dalawa.
10Ang mga anak ni Ara, anim na raan at limang pu't dalawa.
11Ang mga anak ni Pahath-moab, sa mga anak ni Jesua at ni Joab, dalawang libo't walong daan at labing walo.
12Ang mga anak ni Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
13Ang mga anak ni Zattu, walong daan at apat na pu't lima.
14Ang mga anak ni Zachai, pitong daan at anim na pu.
15Ang mga anak ni Binnui, anim na raan at apat na pu't walo.
16Ang mga anak ni Bebai, anim na raan at dalawang pu't walo.
17Ang mga anak ni Azgad, dalawang libo't tatlong daan at dalawang pu't dalawa.
18Ang mga anak ni Adonicam, anim na raan at anim na pu't pito.

19Ang mga anak ni Bigvai, dalawang libo't anim na pu't pito.
20Ang mga anak ni Addin, anim na raan at limang pu't lima.
21Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, siyam na pu't walo.
22Ang mga anak ni Hasum, tatlong daan at dalawang pu't walo.
23Ang mga anak ni Besai, tatlong daan at dalawang pu't apat.
24Ang mga anak ni Hariph, isang daan at labing dalawa.
25Ang mga anak ni Gabaon, siyam na pu't lima.
26Ang mga lalake ng Bethlehem, at ng Netopha, isang daan at walong pu't walo.
27Ang mga lalake ng Anathoth, isang daan at dalawang pu't walo.
28Ang mga lalake ng Beth-azmaveth, apat na pu't dalawa.
29Ang mga lalake ng Chiriathjearim, ng Chephra, at ng Beeroth, pitong daan at apat na pu't tatlo.
30Ang mga lalake ng Rama, at ng Gebaa, anim na raan at dalawang pu't isa.
31Ang mga lalake ng Michmas, isang daan at dalawang pu't dalawa.
32Ang mga lalake ng Beth-el at ng Ai isang daan at dalawang pu't tatlo.
33Ang mga lalake ng isang Nebo, limang pu't dalawa.
34Ang mga anak ng isang Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
35Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu.
36Ang mga anak ni Jerico, tatlong daan at apat na pu't lima.

37Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, pitong daan at dalawang pu't isa.
38Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo at siyam na raan at tatlong pu.
39Ang mga saserdote: ang mga anak ni Jedaias sa sangbahayan ni Jesua, siyam na raan at pitong pu't tatlo.
40Ang mga anak ni Immer, isang libo't limang pu't dalawa.
41Ang mga anak ni Pashur, isang libo't dalawang daan at apat na pu't pito.
42Ang mga anak ni Harim, isang libo't labing pito.
43Ang mga Levita: ang mga anak ni Jesua, ni Cadmiel, sa mga anak ni Odevia, pitong pu't apat.
44Ang mga mangaawit: ang mga anak ni Asaph isang daan at apat na pu't walo.
45Ang mga tagatanod-pinto: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, isang daan at tatlong pu't walo.
46Ang mga Nethineo: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth;
47Ang mga anak ni Ceros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon:
48Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmai;
49Ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Giddel, ang mga anak ni Gahar;
50Ang mga anak ni Rehaia, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda;
51Ang mga anak ni Gazzam, ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea;
52Ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephisesim;
53Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacupha, ang mga anak ni Harhur;
54Ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa;

55Ang mga anak ni Barcos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema;
56Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha.
57Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon; ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Perida;
58Ang mga anak ni Jahala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel;
59Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hattil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Amon.
60Lahat ng Nethineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ay tatlong daan at siyam na pu't dalawa.
61At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Telmelah, Telharsa, Cherub, Addon, at Immer: nguni't hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, o ang kanilang binhi man kung mga taga Israel:
62Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Necoda, anim na raan at apat na pu't dalawa.
63At sa mga saserdote: ang mga anak ni Hobaias, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, na nagasawa sa anak ni Barzillai, na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan.
64Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, nguni't hindi nasumpungan: kaya't sila'y nangabilang na hawa, at nangaalis sa pagkasaserdote.
65At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y huwag magsikain ng mga kabanalbanalang bagay, hangang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at may Thummim.
66Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na pu't dalawang libo at tatlong daan at anim na pu.
67Bukod sa kanilang mga bataang lalake at babae, na may pitong libo at tatlong daan at tatlong pu't pito: at sila'y may dalawang daan at apat na pu't lima na mangaawit na lalake at babae.
68Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong pu't anim; ang kanilang mga mula, dalawang daan at apat na pu't lima;
69Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlong pu't lima; ang kanilang mga asno, anim na libo't pitong daan at dalawang pu.
70At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang-yaman ng isang libong darikong ginto, limangpung mangkok, limang daan at tatlong pung bihisan ng mga saserdote.
71At ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang-yaman ng gawain ng dalawang pung libong darikong ginto, at dalawang libo at dalawang daang librang pilak.
72At ang nangalabi sa bayan ay nangagbigay ng dalawang pung libong darikong ginto, at dalawang libong librang pilak, at anim na pu't pitong bihisan ng mga saserdote.

73Sa gayo'y ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga mangaawit, at ang iba sa bayan, at ang mga Nethineo, at ang buong Israel, ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang ikapitong buwan ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan.