Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑɑ sɩ: Wɑhɑlɑ wei ɩ mɑɣɑnɑ-tʋ tɔ, ɩ tɔɔ kɛ́ tǝ tʋ tɑ́ tɑɑ sɩ, tɩɩ tǝŋ nyɑ́ kiiŋ, hɑlǝnɑ tǝ ŋmɑɑ-tɩ. Tɑ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ tɑ́ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ tɑ́ kɔtǝlɑɑ pɑ tʋnɑ niŋ.
2Hɑlɩ niŋ tʋlɑɑ mpɛ pɑ hǝlɑ ntɔ: Hɑkɑliyɑ pǝyɑlʋ kʋfǝnɛɛ Nehemii, nɑ Sitekiyɑ.
3Nɑ Selɑyɑ, nɑ Asɑliyɑ, nɑ Imeyɑ.
4Nɑ Pɑsehuu, nɑ Amɑliyɑ, nɑ Mɑlǝkiyɑ.
5Nɑ Hɑtusi, nɑ Sepɑniyɑ, nɑ Mɑlukɩ.
6Nɑ Hɑlim, nɑ Melemɔtɩ, nɑ Opɑtiyɑ.
7Nɑ Tɑniyɛɛlɩ, nɑ Kinetɔŋ, nɑ Pɑɑluuki.
8Nɑ Mesulɑm, nɑ Apiyɑ, nɑ Miyɑmɛŋ.
9Nɑ Mɑɑsiyɑ, nɑ Pilikɑyi, nɑ Semɑyɑ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ kɔtǝlɑɑ.
10Lefii nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ Asɑniyɑ pǝyɑlʋ Yesuwɑ, nɑ Hɑtɑtɩ lʋlʋɣʋ tʋ Pinuwi, nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ, nɑ pɑ tɑɑpɑlɑɑ. Nɑ Sepɑniyɑ, nɑ Hotiyɑ, nɑ Kelitɑ, nɑ Pelɑyɑ, nɑ Hɑnɑŋ. Nɑ Mikɑ, nɑ Lehopɩ, nɑ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Sɑkuu, nɑ Selepiyɑ, nɑ Sepɑniyɑ, nɑ Hotiyɑ, nɑ Pɑni, nɑ Pininu. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ Lefii nyǝ́mɑ.
15Nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Pɑlɔsɩ, nɑ Pɑhɑtɩ-Mowɑpʋ, nɑ Ɩlɑm, nɑ Sɑtu, nɑ Pɑni. Nɑ Puni, nɑ Asǝkɑtɩ, nɑ Pepɑyi, nɑ Atoniyɑ, nɑ Pikifɑyi, nɑ Atɛŋ, nɑ Atɛɛ, nɑ Hisikiyɑ. Nɑ Asuu, nɑ Hotiyɑ, nɑ Hɑsum, nɑ Pesɑyi, nɑ Hɑlifɩ, nɑ Anɑtɔtɩ, nɑ Nepɑyi, nɑ Mɑkǝpǝyɑsɩ. Nɑ Mesulɑm, nɑ Hesii, nɑ Mesesɑpɛlɩ, nɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Yɑtuwɑ, nɑ Pelɑtiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Anɑniyɑ, nɑ Osee. Nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Hɑsupɩ, nɑ Hɑlohɛsɩ, nɑ Pilɑ, nɑ Sopɛkɩ, nɑ Lehum, nɑ Hɑsɑpǝnɑ, nɑ Mɑɑseyɑ. Nɑ Ahiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Anɑŋ, nɑ Mɑlukɩ, nɑ Hɑlim, nɑ Pɑɑnɑ.
29Nɑ pǝ́ sɔɔsɩ pɛlɛ pɑ tɔɔ kɛ́ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ, nɑ yonyoolɑɑ. Nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɛ lɑtɑɑ nɑ tɑ́ mpɑ tǝ fɑɣɑnɑ tɛtʋ tɑɑ cɑɣɑlɑɑ kɛ Pɑpiloni ponɑʋ wɑɑtʋ tǝnɑ nɑ tǝ́ tɔkɑ Ɩsɔ kiiu kɛ teu tɔ. Nɑ tɑ́ ɑlɑɑ nɑ tɑ́ ɑpɑlʋpiyɑ nɑ ɑlʋnyǝmɑ mpɑ pɑ ɩsɛ nyɑɑlɑɑ tɔ.
30Tɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ tǝ sɩɩ tɑ́ nɔɔsɩ kɛ́ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ sɩ tɩɩ tɔ kiiu ŋku Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi cɛlɑ-tʋ tɔ kʋ tɑɑ. Tɩɩ tɔkɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ kʋtʋtʋtʋ.
31Nɑ tǝ́ sɩɩ tɑ́ nɔɔsɩ sɩ tǝ kɑɑ hɑ tɑ́ pɛɛlɑɑ kɛ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Pɑpiloni pote wɑɑtʋ tɔ. Pǝ́cɔ́ tǝ kɑɑ cɑɑ pɑ pɛɛlɑɑ kɛ tɑ́ pǝyɑlɑɑ.
32Ye yǝlɑɑ mpɛ pɑ pɛɛtǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ, yɑɑ pʋlʋɣʋ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule, yɑɑ ɑcimɑ wule, tǝ kɑɑ yɑ pǝ tɑɑ pʋlʋ. Pɑɑ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wei, tɩɩ yele tɛtʋ nɑ tǝ́ hɛɛsɩ nɑ tǝ́ kisi sɩ pɑ́ tɑɑ cɑɑlɩ nɔɣɔlʋ sɩ ɩ́ fɛlɩ ɩ kǝmlɛ.
33Tɩɩ tʋ tɑ́ tɩ sɩ, pɑɑ wei ɩ́ fɛlɩ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ ŋku kʋ yuŋ wɛ cɑcɑɑsɩ liɣiti tɔɣɔ, pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ tɔɔ.
34Liɣitee ɑnǝɣɩ pɑɑ yɑnɑ Ɩsɔ potopotonɑɑ, nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ kɑ wontu, nɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ ŋku pɑɑ kɔnɑ pɑɑ ɩfemle nte tɔ. Nɑ kɔtɑsɩ nsi pɑ lɑkɩ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ, nɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ nɑ ɑcimɑnɑɑ lɛlɑɑ nyǝnsɩ. Nɑ kɔtɑsɩ nsi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ lɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ tɔɔ tɔ, nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝnɑ liɣitee ɑnɩ tɔtɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ.
35Kɔtǝlɑɑ tɑ́, nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ sɑmɑɑ, tɛtɛ kɛ́ tǝ tɔwɑ nɑ tǝ́ fɑɣɑnɑ tɑ́ lʋlʋŋ nɑ tǝ́ sɩɩ wɑɑtʋnɑɑ mpɑ tɩɩ hɑ kpeŋkpelɑsɩ, nɑ tǝ́ kɔnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ ɩsɩɩ pɑ kɛɛsɑ kiiu tɑɑ tɔ. Nɑ tǝ́ ponɑ tɑɑsɩ nsi pɑɑ wɔnɑ kɔtɑsɩ kɛ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tɔ.

36Tǝ sɩɩwɑ sɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ tɩɩ ponɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ tɑ́ tɑwɑ nɑ tɑ́ tɩɩŋ kʋlʋlʋm.
37Tɩɩ hɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑ́ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ, nɑ tɑ́ tɔlɑ nyǝnsɩ, ɩsɩɩ pɑ kɛɛsɑ Ɩsɔ kiiu tɑɑ tɔ. Pɑɑ nɑɑŋ, yɑɑ heeŋ, yɑɑ pǝ́ŋ nɑ tǝ́ cɛlɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ Ɩsɔ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ.
38Tɩɩ cosi tɑ́ kʋhɑlǝm kɑlɑɑlɑsɩ tɑɑ nɑ tǝ́ cɛlɑ-wɛ. Pɑɑ tɩɩŋ pee, pɑɑ sʋlʋm, pɑɑ nim, nɑ tǝ́ sɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ tɑɑ. Lefii nyǝ́mɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ ntɛɣɛ tɑ́ tɛtʋ kʋlʋlʋm hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ. Mpɛ pɑɑ cɔɔnɑ timpiwɛ tǝ wɛɛ tɔ, nɑ pɑ́ lǝsɩ hɔɣɔlǝŋ ɩnɩ.
39Alɔŋ lʋlʋŋ kɔtǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑ́ tǝŋ Lefii nyǝ́mɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɑ mʋɣɩ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ lǝsɩ pǝ tɑɑ tɔtɔɣɔ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ nɑ pɑ́ ponɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ kpɑncoou kutuluŋ tɑɑ.
40Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑɑ ponɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ sʋlʋm kʋfɑm nɑ nim pǝ kɔtɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ tɑɑ. Kutuluŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ pɑ sɩɩkɩ wontu, nɑ kɔtǝlɑɑ tǝmlɑtɑɑ nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ nɑ yonyoolɑɑ nɑ́ɑ́ cɑkɩ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tǝ kɑɑ yele Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ yem.