Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ nɑ Selɑtǝyɛlɩ pǝyɑlʋ Solopɑpɛɛlɩ nɑ Yesuwɑ pɑ lɩɩnɑ timpi pɑɑ ponɑ-wɛ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Selɑyɑ, nɑ Ɩmeyɑ, nɑ Ɩsǝlɑ.
2Nɑ Amɑliyɑ, nɑ Mɑlukɩ, nɑ Hɑtusi.
3Nɑ Sekɑniyɑ, nɑ Lehum, nɑ Melemɔtɩ.
4Nɑ Ɩtoo, nɑ Kinetɔyi, nɑ Apiyɑ.
5Nɑ Miyɑmɛŋ, nɑ Mɑɑtiyɑ, nɑ Pilikɑ.
6Nɑ Semɑyɑ, nɑ Yoyɑlipɩ, nɑ Yetɑyɑ.
7Nɑ Sɑlu, nɑ Amokɩ, nɑ Hilikiyɑ, nɑ Yetɑyɑ. Pɑnɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ pɑɑ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ nɑ kɔtǝlɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɛ Yesuwɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́.
8Lefii nyǝ́mɑ tɑɑ yǝlɑɑ ntɛ́ Yesuwɑ, nɑ Pinuwi, nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ, nɑ Selepiyɑ, nɑ Yehutɑ, nɑ Mɑtɑniyɑ. Mɑtɑniyɑ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ yǝlɑɑ pɑ yookɑɣɑnɑ sɑmtʋ yontu.
9Nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ pɑ kiŋ nɑ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ tǝmlɛ tɔ pɛlɛ pɑ́ cɔɔkɩ.
10Yesuwɑ lʋlǝnɑ Yoyɑkim, nɑ Yoyɑkim lʋlɩ Ɩliyɑsipɩ, nɑ Ɩliyɑsipɩ lʋlɩ Yoyɑtɑ.
11Nɑ Yoyɑtɑ lʋlɩ Yonɑtɑŋ, nɑ Yonɑtɑŋ lʋlɩ Yɑtuwɑ.
12Kɔtʋlʋ sɔsɔ Yoyɑkim pɔɔlɛ tɑɑ kɔtǝlɑɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ. Selɑyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Melɑyɑ, nɑ Ɩmeyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Hɑnɑniyɑ.
13Ɩsǝlɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Mesulɑm, nɑ Amɑliyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Yohɑnɑŋ.
14Nɑ Mɛliku lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Yonɑtɑŋ, nɑ Sepɑniyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Yosɛɛfʋ.
15Nɑ Hɑlim lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Atǝnɑ, nɑ Melɑyɔtɩ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Hɛlǝkɑyi.
16Nɑ Ɩtoo lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Sɑkɑlɩ, nɑ Kinetɔŋ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Mesulɑm.
17Nɑ Apiyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Sikǝli, Pilitɑyi lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Miniyɑni, nɑ Motiyɑ.
18Nɑ Pilikɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Sɑmʋwɑ, nɑ Semɑyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Yonɑtɑŋ.

19Nɑ Yoyɑlipɩ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Mɑtǝnɑyi, nɑ Yoyɑtɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Usi.
20Nɑ Sɑlɑyi lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Kɑlɑyi, nɑ Amokɩ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Ɩpɛɛ.
21Nɑ Hilikiyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Yetɑyɑ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Netɑneyɛlɩ.
22Kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ Ɩliyɑsipɩ, nɑ Yoyɑtɑ, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Yɑtuwɑ pɑ wɑɑtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́ pɑ ŋmɑɑ Lefii lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ. Hɑlǝnɑ Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ.
23Pɑɑ ŋmɑɑwɑ Lefii lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ tɔtɔɣɔ Kʋtɔɔsʋtʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Ɩlɛ Ɩliyɑsipɩ sɑɑlɩ Yohɑnɑŋ pɔɔlɛ tɑɑ tike kɛ pǝ sɩɩnɑɑ.
24Lefii nyɔɔŋ nyǝ́mɑ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Selepiyɑ, nɑ Kɑtǝmǝyɛlɩ pǝyɑlʋ Yesuwɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑɑ sǝŋnɑ nɑ pɑ́ yooki Ɩsɔ sɑm yontu. Pǝ tɑlɑ pɑ nyǝntʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ yʋlʋ Tɑfiiti kɑ sɛɣɛsʋɣʋ tɔ.
25Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ Mɑtɑniyɑ, nɑ Pɑkǝpukiyɑ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Tɑlǝmɔŋ, nɑ Akupi pɑ tǝmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ feŋ wontu tǝsɩɩlɛnɑɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ tɔ.
26Yesuwɑ pǝyɑlʋ Yoyɑkim, Yosɑtɑkɩ sɑɑlɩ, nɑ tɛtʋ nyʋɣʋ tʋ Nehemii nɑ kiiu nyǝntʋ kɔtʋlʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ pɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ tǝmɑ.
27Wɑɑtʋ wei pɑ tɛmɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ ŋmɑʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ yɑɑ Lefii nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ timpiwɛ pɑɑ wɛɛ tɔɣɔ Yosɑlɛm, nɑ pɑ́ lɑ́ ɑcimɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ, nɑ sɑmtʋ yontu, nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ sɑŋkʋnɑɑ.
28Nɑ yonyoolɑɑ lɩɩnɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɑɑ ŋmɑwɑ pǝ cɔɔnɑʋ Yosɑlɛm, nɑ Netofɑ cɔlɔ, nɑ Pɛtɩ-Kilikɑɑ kɛ Kepɑ nɑ Asǝmɑfɛtɩ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ tɔ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ lɑpɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Nɑ pɑ́ koti yǝlɑɑ tǝnɑ sɩ, pɛlɛ pɑ́ lɑ́ mpʋ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ koluŋɑ nɑ kɑ nɔnɔɔsɩ.
31Tǝnɑɣɑ Nehemii mɑ́, mɑ kpɑɑsɑ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ koluŋɑ tɔɔ, nɑ mɑ́ fɑɣɑ yonyoolɑɑ kɛ tɔm nɑɑlɛ. Nɑ kɑncɑɑlɑɣɑ kpekǝle nɑ́ɑ́ mǝŋnɑ ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ koluŋɑ tɔɔ, nɑ Hute nɔnɔɣɔ kiŋ.
32Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ Hosɑyɑ nɑ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ pɑ tɔŋɑɣɑ.
33Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Asɑliyɑ, nɑ Ɩsǝlɑ, nɑ Mesulɑm,
34nɑ Yehutɑ, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Semɑyɑ, nɑ Ɩmeyɑ.
35Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ kɔtǝlɑɑ ɑkɑntɛɛ tɔkǝlɑɑ, nɑ Sɑkuu, nɑ Asɑfɩ pɑ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑkɑlɩ, nɑ Mikɑyɑ, nɑ Mɑtɑniyɑ, nɑ Semɑyɑ, nɑ Yonɑtɑŋ.
36Nɑ ɩ tɛɛtʋnɑɑ Semɑyɑ, nɑ Asɑlɛlɩ, nɑ Milɑlɑyi, nɑ Kilɑlɑyi, nɑ Mɑɑyi, nɑ Netɑneyɛlɩ, nɑ Yehutɑ, nɑ Hɑnɑni, pɛlɛ pɑ tǝŋǝɣɩ nɑ pɑ́ tɔkɑ cǝmǝŋ wei Ɩsɔ yʋlʋ Tɑfiiti kɑ lupɑ tɔ. Kiiu nyǝntʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ kɛlɛ kpekǝle ńtɛ́ tǝ nyʋɣʋ tʋ.
37Pɑ tɑlɑ hite nɔnɔɣɔ kɛ Tɑfiiti tɛ tontoŋle ɩsɛntɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ koluŋɑ tɔɔ. Hɑlǝnɑ lʋmnɑɑ nɔnɔɣɔ kɛ ɩcɑtɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.

38Ḿpʋ́ɣʋ́ yonyoolɑɑ nɑɑlɛ nyǝ́mɑ mǝlǝnɑ mpǝlɛ tɔɔ, ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ sɑmɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ tǝ́ tǝŋ pɑ wɑɑlɩ nɑ Mǝsɑsɩ ɑkele cɔlɔ, nɑ tǝ́ lɩɩ timpi koluŋɑ lɑpɑ ɩwɑlɑʋ tɔ.
39Nɑ tǝ́ tǝŋnɑ Ɩfǝlɑyim nɔnɔɣɔ ɩsɔtɑɑ tɔɔ nɑ tǝ́ tɑlɑ Yesɑnɑ nɔnɔɣɔ nɑ tiinɑ nyǝŋkɑ. Tǝ tɛɛ Hɑnɑneyɛɛlɩ ɑkele nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyǝŋ nɑ tǝ́ tɛɛ heeŋ nɔnɔɣɔ nɑ kʋtɑŋɑɣɑ.
40Ɩlɛnɑ yonyoolɑɑ kpekɑ nɑɑlɛ sǝŋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ, nɑ mɑ́ nɑ hʋʋlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ mɑ wɑɑlɩ tɔ tɑ́ɑ́ sǝŋ tɔtɔ.
41Nɑ kɔtǝlɑɑ Ɩliyɑkim, nɑ Mɑɑseyɑ, nɑ Miniyɑmɛŋ, nɑ Mikɑyɑ, nɑ Ɩliyohenɑyi, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Hɑnɑniyɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ ɑkɑntɛɛ.
42Mɑɑseyɑ, nɑ Semɑyɑ, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Usi, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Mɑlǝkiyɑ, nɑ Ɩlɑm, nɑ Ɩsɛɛ pɑɑ wɛɛ tɔtɔ. Nɑ Ɩsǝlɑhiyɑ pɑɑsǝɣǝnɑ yonyoolɑɑ nɑ pɑ yontu nɩɩkɩ.
43Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑŋku Ɩsɔ lɑpɑ nɑ pɑ tǝnɑ pɑ lɑŋɑ hʋlǝmǝnɑ ɑcimɑ kɛ teu, nɑ pɑ́ lɑ́ kɔtɑsɩ kɛ sɔsɔm. Hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛnnɑ Yosɑlɛm tɑɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ tɔtɔ, nɑ pɛlɛ pɑ lɑŋɑ hʋlʋmɩ. Nɑ pɑ ɑŋmɑɑlɑ kɔkɔtɛ nɩɩkɩ pooluŋ.
44Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɑɑ pɑ kpɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ feŋiɣi tɩɩŋ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm, nɑ kʋhɑlǝm hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋm tǝsɩɩlɛ tɔ. Mpɛ ɩnɩ pɑ tǝmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ kpeɣeli kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɑ kɑ́ lɩɩkǝnɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝm tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Yutɑ sɑmɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ tǝmɑ.
45Mpi tɔ, pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ pɑ Ɩsɔ tǝmlɛ kɛ́. Nɑ pɑ́ lɑkɩ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑsɩ. Nɑ yonyoolɑɑ, nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ tɔtɔ nɑ́ɑ́ tǝŋǝɣɩ wulɑʋ Tɑfiiti nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ pɑ kʋsǝsɩɩtʋ.
46Tɑmpɑnɑ tɔɔ pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo Tɑfiiti nɑ Asɑfɩ pɑ wɑɑtʋ tɔ, yonyoolɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ pɑɑsɑɣɑnɑ Ɩsɔ sɑm nɑ ɩ sɛɛʋ pǝ yontu kɛ́.
47Solopɑpɛɛlɩ nɑ Nehemii pɑ wɑɑtʋnɑɑ tɑɑ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɛlɑɣɑɑ yonyoolɑɑ nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ kɛ pɑ pɑɑ nyǝm, nɑ pɑ́ cɛlǝɣɩ Lefii nyǝ́mɑ kɛ pɑ Ɩsɔ kʋcɔɔŋ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ cɛlǝɣɩ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ kɛ pɑ pɑɑ nyǝmnɑɑ.