Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ sɔsɔ Atɑkǝsɛsɛɛ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ kɛ pɑ ɩsɔtʋ Nisɑŋ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ wulɑʋ cɑɣɑ tɔɣɔʋ, nɑ mɑ́ tʋɣʋ-ɩ sʋlʋm. Mɑ lɑŋlɛ kɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́. Pǝ́cɔ́ ɩ tɑ nɑtɑ-m mpʋ.
2Ntɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-m sɩ: Pepe wɑkǝlɑ nyɑ́ lɑŋlɛ? Anɩ pɩɩ wɩɩkɩ-ŋ. Pepe nǝɣǝsɛɛ kʋɣʋnɑ-ŋ? Tǝnɑɣɑlɛ sɔɣɔntʋ ɑnɑɑm kpɑ-m.
3Ɩlɛnɑ mɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ wulɑʋ, mǝnɑ tɛtʋ. Tɑ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ pɑ pimɑ mɑ cɔsɔnɑɑ tɔ, tǝ pǝsɑ ncɑɑlɛ. Tǝ kɑmpʋnɑɑ nyɑɣɑ kɔkɔ. Ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ mɑ lɑŋlɛ kɑɑ wɑkǝlɩ?
4Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑ-m sɩ: Pepeɣe n cɑɑ sɩ mɑ́ lɑ-ŋ? Tǝnɑɣɑ mɑ sǝlǝmɑ ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ.
5Ɩlɛnɑ mɑ́ cɔ wulɑʋ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ, lɑ suulu nɑ ń hɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑɣɑ nɔɣɔ, nɑ mɑ́ mǝlɩ Yutɑ tɛtʋ ɩcɑtɛ tɑɑ timpi pɑ pimɑ mɑ cɔsɔnɑɑ tɔ, nɑ mɑ́ tɑɣɑnɩ-tɛɣɛ ŋmɑʋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pɔɔsɑ-m sɩ: Kʋyɛɛŋ ɩsǝnɑɣɑ n kɑ́ tɔ nyɑ́ mpɑɑʋ? Nɑ sɑɑ wei kɛ́ n kɑ́ mǝlɩ? Ɩlɛnɑ mɑ́ heeli-ɩ mɑ kʋyɑkʋ kʋmǝlʋɣʋ, nɑ ɩ́ hɑ-m mpɑɑʋ sɩ mɑ́ tɛɛ.
7Nɑ mɑ́ tɑsɑ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ, ŋmɑɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ tɑkǝlɑsɩ, nɑ pɑ́ hɑ-m mpɑɑʋ nɑ mɑ́ polo Yutɑ.
8Nɑ pɑ́ ŋmɑɑ tɔtɔɣɔ kɑwulɑɣɑ hɔtʋŋ nyʋɣʋ tʋ Asɑfɩ, nɑ ɩ́ cɑɑ-m kpeŋkpelɑsɩ nsi mɑɑ lɑ́nɑ́ koluŋɑ kutuluɣu ŋku kʋ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ tɔ kʋ kɑmpʋnɑɑ, nɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ, nɑ mɑ kutuluɣu kʋhǝntʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ lɑpɑ-m tɑkǝlɑsɩ nsɩ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ wɛ mɑ wɑɑlɩ kɛ́.
9Nɑ mɑ́ polo nɑ mɑ́ cɛlɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ tɑkǝlɑsɩ nsɩ. Mɑ wɑɑlɩ kɛ́ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ mpɑ ɩ kɑ cɛlɑ-m tɔ.
10Wɑɑtʋ wei Holoŋ tʋ Sɑnǝpɑlɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ tʋ Amoni tʋ Topiyɑ pɑ nɩɩ mɑ kɔntɛ, ɩlɛ pɑ lɑŋɑ tɑ hɛɛ pɑɑ pǝcɔ. Mpi pǝ tɔɔ nɔɣɔlʋ kɔŋ sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ cɑɣɑnɑ-wɛ tɔ.
11Mɑ tɑlɑ Yosɑlɛm, ɩlɛnɑ mɑ́ cɑɣɑ kʋyɛɛŋ tooso tǝpɑmm.
12Mɑ tɑ heeli nɔɣɔlʋɣʋ mpi Ɩsɔ tʋ-m sɩ mɑ́ lɑ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ mɑ tʋ mpɑɑʋ kɛ ɑhoo, nɑ mɑ wɑɑlǝɣɩ nɑpǝlǝɣɩ pǝcɔ. Mɑ tɑ kpɛnnɑ tɔtɛ nɑtǝlɩ. Ye pǝ tɑɣɑ kpɑŋɑɣɑ ŋkɑ mɑɑ cɑɣɑɑ tɔ.
13Ahoo hɛkɑ kɛ mɑ lɩ́ɩ́ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ Tɛtɛkǝlɛ nɔnɔɣɔ, nɑ mɑ́ polo Tʋm sɔsɔ hite, nɑ Hute nɔnɔɣɔ pǝ kiŋ. Nɑ mɑ́ wiili Yosɑlɛm koluŋɑ kɛ teu, nɑ mɑ́ nɑ́ sɩ kɑ yɑ́ pɔɣɔlɛɛ. Pǝ́cɔ́ kɔkɔ nɑ́ nyɑɣɑ kɑ kɑmpʋnɑɑ.
14Ɩlɛnɑ mɑ́ mǝlǝnɑ Hite nɔnɔɣɔ nɑ wulɑʋ lɩɩlɛ pǝ kiŋ. Amɑ mɑ kpɑŋɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɔɔ mɑɑ cɑɣɑɑ tɔ, kɑ tɑ hiki mpɑɑʋ sɩ kɑ́ tɛɛ.
15Ahoo ɑnǝɣɩ mɑ tɛsɑ Setǝlɔŋ lɔɔʋ nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ koloosi. Ɩlɛnɑ mɑ́ mǝlɩ nɑ mɑ́ sʋʋnɑ Tɛtɛkǝlɛ nɔnɔɣɔ.
16Mpʋ tɔ, ɩcɑtɛ sɔsɑɑ tɑ nyɩ timpi mɑ polɑɑ tɔ, yɑɑ mpi mɑ lɑpɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ tɑɑ heeli Yutɑ nyǝ́mɑ, yɑɑ kɔtǝlɑɑ, yɑɑ ɩcɑtɛ sɔsɑɑ, yɑɑ hʋʋlɑɑ, yɑɑ tǝmɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑpǝlǝɣɩ nɑtǝlɩ.
17Amɑ mɑ tɔmɑ-wɛɣɛ sɩ: Ɩ́ nɑwɑ wɑhɑlɑ wei ɩ tɑɑ tǝ wɛɛ tɔ. Yosɑlɛm pǝsɑ ncɑɑlɛ, nɑ ɩ nɔnɔɔsɩ nyɑɣɑ kɔkɔ. Ɩ́ kɔɔ tǝ́ tɑɣɑnɩ Yosɑlɛm koloŋɑ ŋmɑʋ nɑ tɑ́ fɛɛlɛ yɑ́.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kɛɛsɑ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ mɑ Ɩsɔ wɑɑsɑ-m nɑ nti wulɑʋ sɔsɔ nɑ́ heelɑ-m tɔ. Ntɛnɑ pɑ́ mɑ́ kɑpusi kɛ kpɑkpɑɑ sɩ: Tǝ́ sʋʋ tǝmlɛ tɑɑ, tǝ́ ŋmɑ́ ɩcɑtɛ. Kɛlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ pɑ tɩ nɑ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ lɑkɩ tǝmlɛ kʋpɑntɛ ńtɛ́.

19Amɑ wɑɑtʋ wei Sɑnǝpɑlɑ nɑ Topiyɑ nɑ Lɑɑlupu Kesɛm pɑ nɩ́ɩ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ-tʋɣʋ woŋɑ nɑ pɑ́ footiɣi-tʋ nɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ-tʋ sɩ: Pepeɣe ɩ́ lɑkɩ tǝnɑ? Ɩ́ cɑɑ ɩ́ kʋlǝɣɩ wulɑʋ tɔɔ kɛlɛ yɛɛ?
20Ntɛnɑ mɑ́ cɔ-wɛ sɩ: Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ hɑnɑ-tʋɣʋ pǝ toŋ. Ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɑ́ tɑɑ niki ɩcɑtɛ ŋmɑʋ kɛ́. Amɑ mǝ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ wɛɛnɑ pʋlʋɣʋ ɩcɑtɛ tɑɑ, yɑɑ ɩ́ wɛɛnɑ toŋ nɩɩlǝɣɩ tǝ tɔɔ. Mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩnɑ tǝ tɑɑ kɛ́ mpi pɑɑ yɑɑkǝnɑ ɩ hǝtɛ tɔ.