Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ o bĩni bò akũsↄ̃ ma a lɛ́ gbànↄ pɛ̀tɛpɛtɛ, ò zɛ́dãkpãrinↄ kũ lɛ̀sirinↄ kũ Levinↄ dìtɛ.
2Akũ ma a dakũna Anani dìtɛ Yurusalɛmu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ kũ zɛki gbãna gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Ananiao, zaakũ gbɛ̃ náanidemɛ. À Luda vĩna vĩ de gbɛ̃ dasinↄla.
3Ma pìńnɛ: Òsungↄ̃ Yurusalɛmu bĩnilɛ gbànↄ wɛ̃ro ari ifãntɛ̃ gɛ́ gbãna kũ. Ògↄ̃ zɛ́ tata ò lígurukpanↄ dan ari zɛ́dãkpãrinↄ tá. Ò Yurusalɛmudenↄ ditɛditɛ gudãkpãrinↄ ũ dↄ, ń gbɛ̃kenↄ gↄ̃ kú dãkpãkia, ń gbɛ̃kenↄ ń bɛ sarɛ.